English Estonian
Avaldatud: 2022-06-03 09:22:45 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt vastu võetud otsused

ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 11. mail 2022 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 12. mail 2022 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis kokku 24 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 333 221 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 76,67% kõigist aktsiatega esindatud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid 03.06.2022 vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1         

Kinnitada Seltsi 2021. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.    

Otsus võeti vastu 99,99%-lise häälteenamusega.

Otsus nr 2        

Seltsi 2021. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 165 000 (kuusteist miljonit ükssada kuuskümmend viis tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot Aktsiaseltsi 31.12.2021 seisuga kogunenud 77 408 000 (seitsmekümne seitsme miljoni neljasaja kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2021. aasta 16 165 000 (kuueteistkümne  miljoni ühesaja  kuuekümneviie tuhande) eurosest puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.     

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2022.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Otsus võeti vastu 100%-lise häälteenamusega.

Otsus nr 3         

Kiita heaks Seltsi juhatuse liikmete tasustamise  põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 98,72%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse Seltsi veebilehel. 


Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee