Paskelbta: 2020-11-30 12:18:53 CET
Linas
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2020 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB “Linas” įmonių grupė per 2020 metų 9 mėnesius pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų už 9 599 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metų 9 mėnesių pardavimų pajamos sumažėjo 302 tūkst. Eur arba 3 %. 2020 m. III ketvirčių Grupės pardavimų bei gamybos apimtys, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo dėl pasaulinės epidemijos metu įvestų vietinių ir užsienio prekybos apribojimų.

Per 2020 m. devynis mėnesius Grupės gautas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 190 tūkst. Eur, 2019 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 132 tūkst. Eur pelnas. Grupės pelnas padidėjo dėl optimizuotų sąnaudų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2020 m. devynių  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100


PriedasTarpine konsoliduota atskaitomybe uz 2020 3ketv..pdf