English Estonian
Avaldatud: 2022-04-01 11:16:30 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

Punktid Technologies AS (registrikood 16158335, aadress Tornimäe 5, Tallinn 10145, Eesti, edaspidi Punktid) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Punktide poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Punktide veebilehel https://punktid.ee/investor. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis.

Avalikult pakutakse kuni 300 000 aktsiat, Punktid jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 40 000 aktsia võrra, kokku kuni 340 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 1 350 000 kuni 1 530 000 eurot, plaanitakse kasutada Punktide veebilehe tehnilisele uuendamisele ja rakenduse arendamisele, meeskonna laiendamisele ja uute töötajate värbamisele, turunduse ja müügitegevuse laiendamisele ning varuna ka laienemise käigus tekkivate võimalike ettenägematute väljaminekute katteks.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

  1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 19. aprillil 2022 kell 10:00 ning lõppeb 29. aprillil 2022 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
  2. Pakutava aktsia hind on 4,50 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 4,40 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
  3. Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
  4. Punktidel on ühte liiki aktsiaid ja avaliku pakkumise raames pakutakse sama liiki aktsiaid.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

19. aprill 2022 Pakkumisperioodi algus
29. aprill 2022 Pakkumisperioodi lõpp
2. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Punktid avaldab pakkumise tulemused ning määrab ja teatab aktsiate jaotamise (Jaotamise päev)
5. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine (Arvelduspäev)
19. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil  

 

Märkimiskorralduse vorm

 

Väärtpaberikonto omanik:               [investori nimi]

Väärtpaberikonto:                             [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur:                                     [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber:                                        PUNKTID TECHNOLOGIES AKTSIA täiendav 3

ISIN-kood:                                         EE3803089160

Väärtpaberite arv:                             [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta):                   4,50 eurot

Tehingu summa:                               [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna                                                                hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool:                                         Punktid Technologies AS

Vastaspoole väärtpaberikonto:         99110282884

Vastaspoole kontohaldur:                 AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev:                        05.05.2022

Tehingu liik:                                        ost

Arveldusviis:                                      väärtpaberiülekanne makse vastu (DVP)
 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

Tel: +372 53 095 817
E-mail:
invest@punktid.com  

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com platvormi kasutusõiguse müük Gamekeys OÜ-le ja Punktid.com IT-projekti arendamine.

    
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks õigusvastane. Punktide aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning Punktide aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandi või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Ettevõtte kirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõtte kirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele.

 


Ettevotte Kirjeldus_Punktid Technologies.pdf