English Estonian
Avaldatud: 2023-05-31 10:21:35 CEST
Trigon Property Development
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, edaspidi „Aktsiaselts“) kutsub Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule, mis toimub 21. juunil 2023. a algusega kell 10.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg, GMT+3). Koosolek toimub Aktsiaseltsi kontoris asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Koosolekule registreerimine algab koosoleku päeval kell 09:00.

Üldkoosoleku päevakord ja Aktsiaseltsi nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud otsuste eelnõude kohta:

          1.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2022 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2022 a. seisuga oli 1 738 576 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 74 251 Eurot.

          2.     Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja kanda 2022. aasta puhaskasum summas 74 251 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

          3.     Aktsiaseltsi 2023. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

          4.     Muudatused Aktsiaseltsi nõukogus

(1) Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Alo Lepp (surnud) asemel Aivar Kempi järgmiseks viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalemine

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14. juuni 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 09:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Aktsiaselts võib aktsionäri hääletusõigust pidada tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Aktsiaseltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil info@trigonproperty.com või viies eelpool nimetatud dokumendid Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 12. juuni 2023. a kell 17:00.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/ ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com). Samas on avaldatud ka blanketid volituse tagasivõtmiseks.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 6. juuni 2023. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Aktsiaseltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 18. juunil 2023 a kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Otsustega seotud dokumendid

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas 2022. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga on) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com) avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta, Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.trigonproperty.com/) ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Aktsiaseltsi kontoris, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Aktsiaseltsi e-posti aadressil info@trigonproperty.com .

Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta

AS Trigon Property Development aktsiakapital jaguneb 31. mai 2023. a seisuga 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle.

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

ManusedAS Trigon Property Development aktsionaride otsuste eelnou.pdf
TPD Aastaaruanne 2022 EST.pdf
Volikirja blanket.doc
Volikirja tagasivotmise blankett.docx