Avaldatud: 2014-04-28 15:29:34 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 28. aprillil 2014. aastal algusega kell 13:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.

Koosolekul oli esindatud 30 023 187 aktsiat ehk 73,60% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
 3. Vahetusvõlakirjade väljaandmine

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

 1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine
 • Kinnitada AS Baltika 2013. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
 • Kinnitada 2013.a majandusaasta puhaskasum suuruses 101 538 eurot ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus võeti vastu 24 336 554 häälega, mis moodustab 81,06% registreerunud häältest.

 1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
 • Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2014-2016 majandusaastate auditi läbiviimiseks    audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Otsus võeti vastu 24 336 523 häälega, mis moodustab 81,06% registreerunud häältest.

 1. Vahetusvõlakirjade väljaandmine 

Võttes arvesse aktsiaseltsi finantseerimisvajadust:

 • Suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, lastes välja kuussada (600) vahetusvõlakirja (J-võlakiri) väljalaskehinnaga 5 000 eurot käesolevale otsusele lisatud J-võlakirjade väljalaske tingimustel.
 • Aktsionäride ring, kes omab eesõigust J-võlakirjade märkimiseks, määratakse kindlaks seisuga 14.juuli 2014 kell 8.00.
 • Iga J-võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida kümme tuhat (10 000) aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga 0,5 eurot. Ülekursi suurus on 0,30 eurot. J- võlakirjad lastakse välja kolmeks (3) aastaks. Aktsiate märkimise ajavahemik on 15. juuli 2017 10.00 kuni 30. juuli 2017 14.00.
 • Aktsiaseltsi juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada kuni ühe miljoni kahesaja tuhande (1 200 000) euro võrra, lastes välja kuni kuus miljonit (6 000 000) uut aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 9 828 970 eurot.

Otsus võeti vastu 30 005 313 häälega, mis moodustab 99,94% registreerunud häältest.

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com