Avaldatud: 2020-06-05 06:00:00 CEST
Nordic Fibreboard
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 26.juunil 2020. a. kell 11:00 Nordic Fibreboard AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

  1. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

1)       Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

2)       Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 100 000 (sada tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 400 000 (nelisada tuhat eurot).
2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on  2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.
2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. 

3)         Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. 

4)         Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

  1. Kohustusliku reservkapitali ja ülekursi kasutamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Nõukogu ettepanek:

  1. Kanda Seltsi reservkapital summas 287 542,41 EUR Seltsi kahjumi arvele;
  2. Kanda Seltsi ülekurss summas 364 197,7 EUR Seltsi kahjumi arvele.

    3. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Pärast kõikide reservide ärakasutamist on Seltsi 2019. aasta lõpuga eksisteerinud eelmiste perioodide jaotamata kahjumist katmata 1 242 300,66 eurot.

Nõukogu ettepanek:

Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

1)       Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 429 492,94 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 269 943,66;

2)         Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,06 aktsiate arv jääb samaks (4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 269 943,66;

5)         Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.07.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.nordicfibreboard.com.

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 2 699 436,60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 18. juuni 2020. a. kauplemispäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav document
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav document
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Nordic FIbreboard AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 18.juuni 2020.a.
  • Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Nordic Fibreboard AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Nordic Fibreboard AS -i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile torfinn.losvik@nordicfibreboard.com või kirjalikult postiga Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Nordic Fibreboard AS -i kontorisse Rääma 31, Pärnu) hiljemalt 25.juuni 2020 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Nordic Fibreboard AS-i interneti koduleheküljel www.nordicfibreboard.com.

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com