English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-22 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

2022 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas: stiprūs Žaliosios gamybos segmento rezultatai bei tolimesni išaugusio grynojo apyvartinio kapitalo keliami iššūkiai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja 2022 m. 9 mėn. tarpinį pranešimą, kuris prisegtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės koreguotas EBITDA siekė 357,2 mln. Eur. Rezultatą daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos segmentas – veiklą pradėjęs Pomeranijos VP Lenkijoje ir geresni veikiančių pajėgumų rezultatai. Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA sudarė daugiau nei pusę Grupės bendro 2022 m. 9 mėn. rezultato, o žaliosios elektros gamybos dalis išaugo trečdaliu – iki 89,5 %, lyginant su 2021 m. 9 mėn.

Tačiau, dėl ekstremalios situacijos energijos biržose, reikšmingai išaugo Grupės grynasis apyvartinis kapitalas – 582,3 mln. Eur, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., ir siekė 1 068,7 mln. Eur. Augimą daugiausiai lėmė mažesnės energijos kainos nustatytos reguliuojamų vartotojų tarife, lyginant su faktinėmis rinkos kainomis (reguliaciniai skirtumai), iš „Gazprom“ sustabdytas gamtinių dujų pirkimas, kurias nuo 2022 m. balandžio mėn. pakeitėme SGD kroviniais (dėl to išaugo gamtinių dujų atsargos).

Grynojo apyvartinio kapitalo augimas lėmė gerokai prastesnį, t.y. neigiamą laisvąjį pinigų srautą – 626,6 mln. Eur. Tik nedidelė grynojo apyvartinio kapitalo dalis buvo finansuojama išaugusiu koreguotu EBITDA, o didžiąją deficito dalį Grupė padengė sudarydama papildomas kredito linijų sutartis, kurių bendra vertė siekia apie 719 mln. Eur (2022 m. rugsėjo 30 d. siekė 599 mln. Eur). Dėl to grynoji skola išaugo iki 1,5 mlrd. Eur.

Be to, 2022 m. 9 mėn. užfiksuotas rekordinis beveik trijų kartų Grupės investicijų augimas. Investicijos siekė 367,8 mln. Eur, iš kurių 78,0 % buvo atliktos Lietuvoje. Bendrą augimą daugiausia lėmė investicijos į Žaliosios gamybos segmento projektus.

Taip pat priėmėme sprendimą visą neplanuotą pelną, gautą šiais metais iš Žaliosios gamybos segmento, reinvestuoti į naujos energetikos infrastruktūros kūrimą Lietuvoje. Tai reiškia, kad 2022 m. neplanuotas pelnas, gautas iš Žaliosios gamybos segmento, nebus skirtas dividendams už 2022 m. didinti (jie augs pagal mūsų Dividendų politiką), o bus reinvestuotas siekiant prisidėti prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo ir energetikos sektoriaus perėjimo prie atsinaujinančių išteklių.

Verslo plėtra

Nuo 2021 m. pabaigos padidinome Žaliosios gamybos naujų projektų portfelį papildomais apie 1,9 GW – iki 3,3 GW. Projektų skaičiaus augimą daugiausiai lėmė sparti plyno lauko investicijų portfelio plėtra. Šis portfelis išaugo apie 1,6 GW – iki 1,8 GW (rezultatų paskelbimo dieną).

Projektų portfelio vystymas vyksta pagal planą, tačiau su keliomis išimtimis. Užfiksuotas minimalus Mažeikių VP projekto (tikėtina komercinės veiklos pradžia atidėta į 2023 m. II ketv. nuo 2023 m. I ketv.) ir reikšmingesnis Lenkijos saulės elektrinių portfelio II projekto (tikėtina komercinės veiklos pradžia atidėta į 2023–2024 m. I ketv. nuo 2022–2023 m. I ketv.) vėlavimas. Be to, dėl tinklo prieinamumo galimybių Lenkijoje, numatomi Lenkijos saulės elektrinių portfelio II pajėgumai ir atitinkamai investicijos pakoreguoti atitinkamai iki maždaug 40 MW (nuo 80 MW) ir 30 mln. Eur (nuo maždaug 50 mln. Eur). Tuo tarpu investicijos į kitus projektus atitinka numatytą biudžetą, išskyrus Vilniaus KJ biomasės bloką, kurio biudžetas dėl tiekimo grandinės ir statybos rinkų sutrikimų buvo patikslintas į maždaug 270,0 mln. Eur (nuo 232 mln. Eur). Svarbu paminėti, kad remiantis arbitražo teismo sprendimu Vilniaus KJ ir „Rafako“ S.A. byloje, kurioje mūsų ieškinys buvo visiškai patenkintas, šiuo metu vyksta derybos, ir mes tikimės, kad didelę investicijų padidėjimo dalį padengs iš buvusio rangovo gauta kompensacija. Nuo 2022 m. I pusm. kitų projektų įgyvendinime pokyčių nebuvo.

Tinklų segmente, nepaisant tiekimo grandinės trikdžių, sėkmingai tęsėme priežiūros ir plėtros darbus bei pradėjome diegti išmaniuosius skaitiklius. 2022 m. I ketv. sulaukėme ir išbandėme pirmuosius skaitiklius, o juos įdiegėme 2022 m. II ketv. Netrukus po to pradėjome ir masinį skaitiklių diegimą. Per 2022 m. III ketv. viso buvo įdiegti 70 075 vnt. išmaniųjų skaitiklių, o 2022 m. spalio mėn. pabaigoje šis skaičius pasiekė 100 000 vnt. Iki 2022 m. pabaigos planuojame viso būti įdiegę 192 000 vnt. skaitiklių.

Tvarumas

Be MSCI („AA“, skalėje nuo „CCC“ iki „AAA“) ir „Sustainalytics“ (20,4 balo, skalėje nuo 0 iki 100, kur 100 yra didžiausia, o 0 – mažiausia rizika) ASV reitingų agentūrų, Grupę įvertino ir ISS ASV reitingo agentūra, kuri suteikė Grupei „C“ įvertinimą (skalėje nuo „D-“ iki „A+“). Grupė patenka į šeštąjį decilį tarp pramonės šakos įmonių pagal reikšmingiausių ASV rizikų valdymą.

Papildomai, ir toliau skiriame daug dėmesio darbuotojų sveikatai ir saugai. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir padidinti darbuotojų sąmoningumą, pradėjome darbo saugos ir sveikatos programą „Ar saugu?“, kuri susideda iš mokymų, valdymo tobulinimų, procedūrų ir komunikacijos šia tema Grupėje.

Grąža akcininkas ir 2022 m. prognozė

Pagal Dividendų politika, už 2022 m. I pusm. išmokėjome 0,624 Eur dividendą už akciją, o iš viso – 45,2 mln. Eur. 

Atsižvelgdami į stiprius Žaliosios gamybos segmento rezultatus 2022 m. 9 mėn., 2022 m. tikimės, kad 2022 m. Koreguotas EBITDA sieks 420–460 mln. Eur.

Pagrindiniai 2022 m. 9 mėn. finansiniai rodikliai (AVR)1

mln. Eur2022 m. 9 mėn.2021 m. 9 mėn.
EBITDA333,5255,0
Koreguotas EBITDA357,2220,9
Žalioji gamyba185,844,9
Tinklai116,7114,0
Lanksčioji gamyba17,728,5
Sprendimai klientams35,331,2
Kita21,72,3
Koreguoto EBITDA marža11,7 %19,5 %
Grynasis pelnas184,9112,2
Koreguotas grynasis pelnas202,492,6
Investicijos3367,8128,1
FCF  (626,6)41,0
ROE (12 mėn.)11,2 %11,1 %
Koreguotas ROE (12 mėn.)13,5 %9,1 %
ROCE (12 mėn.)8,0 %9,9 %
Koreguotas ROCE (12 mėn.)10,6%7,8 %
 2022-09-302021-12-31
Grynasis apyvartinis kapitalas1 068,7486,4
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai3,232,88
FFO LTM / Grynoji skola23,9 %30,5 %

1 Dėl Tinklų metodikos atnaujinimo, pokyčių apskaitos politikoje ir perklasifikavimo bei vadovybės koregavimų mažinimo, visų 2021 m. ketvirčių finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau informacijos pateikiame 2021 m. metinio pranešimo „Metiniai rezultatai“ skyriaus dalyje „Reikšmingi pokyčiai per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį“).
2 Kita – kitos veiklos ir eliminavimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. Daugiau informacijos pateikiame 2022 m. I pusm. tarpinio pranešimo skyriuje „6.2 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.
3 Investicijų apskaičiavimo formulė nuo 2022 m. pradžios buvo retrospektyviai pakoreguota, įtraukiant išankstinius apmokėjimus už ilgalaikį turtą. Taip tiksliau pavaizduojama per metus atliktų investicijų suma, nes išankstinių apmokėjimų kiekis reikšmingai išaugo kartu su išaugusiu atsinaujinančios energijos projektų kiekiu. Atnaujintą formulę galite rasti prie Grupėje naudojamų Alternatyvių veiklos rodiklių aprašymų.

Tarpinio pranešimo pristatymas

Paskelbus 2022 m. 9 mėn. tarpinį pranešimą, 2022 m. lapkričio 22 d., antradienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks devynių mėnesių rezultatų pristatymas.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/7neq6z8e

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu. Norėdami gauti informaciją apie prisijungimą telefonu, registruokitės čia. Užsiregistravę, ekrane matysite informaciją kaip prisijungti telefonu, taip pat, gausite informaciją el. paštu. Prisijungti galėsite naudodami pateiktus numerius ir unikalų kodą. Taip pat galite pasirinkti „Paskambinti man“ parinktį. Pateikite sistemai savo telefono numerį ir ji jums automatiškai paskambins kai prasidės pristatymas.

Visus klausimus Grupės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/en/reports-and-presentations

Tarpinį pranešimą, tame tarpe ir faktų lentelę (Excel formatu), galite atsisiųsti:
https://ignitisgrupe.lt/en/reports-and-presentations

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedasUz 2022 m. 9 men. laikotarpi tarpinis pranesimas.pdf