Avaldatud: 2014-06-30 16:45:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2014-06-30 16:45 CEST --
30. juunil 2014. a algusega kell 12:00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon” (Liivalaia 33, Tallinn, Eesti Vabariik) AS Silvano Fashion Group (edaspidi “SFG”) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi “Koosolek”).   

Koosoleku päevakorras olid  05.06.2014. a. Tallinna Väärtpaberibörsi ja Varssavi börsi kodulehel ning 06.06.2014. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori nimetamine, aktsiakapitali vähendamine ning oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:30. Koosolekul osales 35 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 24 878 518 häält, mis moodustab 63,79% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. Päevakorrapunkt: 2013. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati:
1. Kinnitada Silvano Fashion Group 2013. majandusaasta aruanne. 

Hääletustulemused:

poolt: 24 878 518 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 63,14% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist

2. Päevakorrapunkt: Kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2013. a majandusaasta puhaskasumiks 10 946 000 eurot;
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2013. a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1. Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 14. juuli 2014. a kell 23:59;
2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,10 eurot aktsia kohta hiljemalt 15. juulil 2014. a;
2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2013. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletustulemused:

poolt: 24 749 728 häält ehk 99,48% koosolekul esindatud häältest ja 62,82% kogu aktsiakapitalist
vastu: 128 790 häält ehk 0,52% koosolekul esindatud häältest ja 0,33% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
 

3. Päevakorrapunkt: Audiitori nimetamine

Otsustati:

3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-iga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2014. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2013. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.

Hääletustulemused:

poolt: 24 778 768 häält ehk 99,59% koosolekul esindatud häältest ja 62,89% kogu aktsiakapitalist
vastu: 94 200 häält ehk 0,38% koosolekul esindatud häältest ja 0,24% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 50 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 5 500 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0,01% kogu aktsiakapitalist
 
 

4. Päevakorrapunkt: Aktsiakapitali vähendamine 

Otsustati:

4.1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 28. juunil 2013. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 400 000 oma aktsiat;
4.2. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 120 000 euro võrra, seniselt 11 820 000 eurolt 11 700 000 euroni;
4.3. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 28. juunil 2013. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 400 000 oma aktsiat;
4.4. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 39 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

Hääletustulemused:

poolt: 24 871 662 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest ja 63,12% kogu aktsiakapitalist
vastu: 4 790 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0,01% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 66 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 2 000 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0,01% kogu aktsiakapitalist
 
 

5. Päevakorrapunkt: oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine 

Otsustati:

5.1. Kinnitada AS Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel: 
5.1.1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostu eesmärgiks on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine; 5.1.2. AS-il Silvano Fashion Group on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa alates 01. juulist 2014. a kuni 30. juunini 2015. a;
5.1.3. AS-i Silvano Fashion Group on õigus osta tagasi maksimaalselt 1 000 000 oma aktsiat;
5.1.4. Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 2,00 eurot aktsia kohta;
5.1.5. AS Silvano Fashion Group tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;
5.1.6. Aktsiate tagasiostu programmi käigus tagasi ostetud ja AS-i Silvano Fashion Group poolt varasemalt omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitalist;
5.1.7. Anda AS-i Silvano Fashion Group juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 artikli 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul oma aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;
5.1.8. Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega;
5.1.9. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest pädeva investeerimisettevõttega või krediidiasutusega oma aktsiate tagasiostu korraldamiseks leping käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.  

Hääletustulemused:

poolt: 24 869 112 häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häältest ja 63,12% kogu aktsiakapitalist
vastu: 3 840 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0,01% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 66 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 5 500 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0,01% kogu aktsiakapitalist
 
 

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.  

Märt Meerits

AS Silvano Fashion Group juhatuse esimees
E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com