English Latvian
Publicēts: 2023-11-20 13:19:52 CET
DelfinGroup
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS “DelfinGroup” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

AS DelfinGroup, reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2023. gada 11. decembrī plkst. 15:00 Skanstes City Konferenču centrā, Skanstes ielā 50, 1.ieeja.

Darba kārtība:

1.     Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Septembris 2023 apstiprināšana.
2.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2023. gada 1. decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2023. gada 11. decembrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: IR@delfingroup.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  https://www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/  un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2023. gada 10. decembrim (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

 1. Akcionāram līdz 2023. gada 7. decembra plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: IR@delfingroup.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
 2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2023. gada 11. decembra plkst. 10:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
 3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
 4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
 5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2023. gada 11. decembrī no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:45 akcionāru sapulces norises vietā.  Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2023. gada 26. novembrim (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2023.gada 4. decembrim (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2023.gada 4 .decembrim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2023.gada 8. decembrim sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi IR@delfingroup.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijā.

 

Sabiedrības starpperioda finanšu pārskats, valdes priekšlikums ārkārtas dividenžu izmaksai,  lēmumu projekti un balsošanas veidlapas ir publicētas kopā ar šo paziņojumu.

 

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS DelfinGroup interneta vietnē: www.delfingroup.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 45 319 594.

Pielikumā:

 1. Sabiedrības neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Septembris 2023;
 2. Valdes priekšlikums ārkārtas dividenžu izmaksai;
 3. Padomes sēdes protokola izraksts;
 4. Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
 5. Pilnvarojuma veidlapa;
 6. Pieteikšanās veidlapa;
 7. Balsošanas veidlapa.

 

AS DelfinGroup valde

 

Pieraksties AS DelfinGroup jaunumiem šeit.

Par AS DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.

 

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv


Akcionaru sapulces lemumu projekti.pdf
Balsosanas veidlapa.docx
DelfinGroup_starpperioda_parskats_30.09.2023.pdf
Padomes sedes protokola izraksts.pdf
Pieteiksanas veidlapa.docx
Pilnvaras veidlapa.docx
Valdes priekslikums par DelfinGroup dividenzu izmaksu.pdf