English Latvian
Publicēts: 2014-12-17 15:58:28 CET
Olainfarm
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi.

1.   Padomes vēlēšanas.


1.1.Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot 2014.gada 18.decembri par padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu: Valentīna Andrējeva; Gunta Veismane; Aleksandrs Raicis; Volodimirs Krivozubovs; Ingrīda Circene.

Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

par V.Andrējevu - 2226844 balsis, jeb 22,39% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par G.Veismani - 1927765 balsis, jeb 19,38% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita.

par A.Raici – 1928201 balsis, jeb 19,39% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par V.Krivozubovu – 1927565  balsis, jeb 19,38 % no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par I.Circeni – 1936035  balsis, jeb 19,46 % no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita.

 

1.2.Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 10500,00 apmērā.

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.2.   Statūtu grozījumi un akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.


2.1. Veikt akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007246, pamatkapitāla denomināciju euro, nosakot ka sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) akcijām, ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro 40 euro centi), veidojot  pamatkapitālu EUR 19 719 109,20 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro un 20 euro centi) apmērā.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.


2.2. Noteikt, ka akciju sabiedrības „Olainfarm” akciju denominācijas datums (aprēķina datums) ir 2015.gada 23.janvāris (dienas beigas).

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.


2.3. Akciju sabiedrības „Olainfarm” akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) 322 151.24 (trīs simti divdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 24 euro centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Olainfarm” rezervēs. 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.


2.4. Veikt sekojošus grozījumus AS „Olainfarm Statūtos:


2.4.1. Izteikt Statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 19 719 109,20 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro un 20 euro centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro 40 euro centi).”

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

2.4.2. Izteikt Statūtu 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Valde

Sabiedrības Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam un diviem Valdes locekļiem ir neierobežotas tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējiem diviem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi”.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

2.4.3. Apstiprināt akciju sabiedrības AS „Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

3. Par AS „Olainfarm” 2013.gada atsevišķā revidētā pārskata, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2013.gada atsevišķo revidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

 

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv