Offentliggjort: 2016-02-25 08:17:28 CET
Vestjysk Bank A/S
Årsrapport

Vestjysk Bank leverer overskud i 2015

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


25. februar 2016Vestjysk Bank leverer overskud i 2015

Vestjysk Bank realiserede i 2015 et resultat efter skat på 49 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men set i lyset af det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret ikke mindst til landbrugets meget bekymrende økonomiske situation med meget lave niveauer for afregningspriser for både mælk og svinekød, anses resultatet dog for acceptabelt. 

Bankens basale drift fungerer godt, og basisresultatet før nedskrivninger på 420 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende og er bedre end forventet.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.


Sammendrag af Vestjysk Banks resultater i 2015:

 • Resultat efter skat på 49 mio. kroner (-188 mio. kroner i 2014)
 • Basisindtægter på 989 mio. kroner (1.055 mio. kroner i 2014), heraf kursreguleringer på 17 mio. kroner (56 mio. kroner i 2014)
 • Omkostningsprocent på 57,5 (53,1 procent i 2014). Som annonceret i selskabsmeddelelse af 14. september 2015 har Vestjysk Bank gennemført organisatoriske ændringer, der fremadrettet forventes at reducere bankens årlige omkostninger med minimum 25 mio. kroner. I 2015 er der udgiftsført 15 mio. kroner til omkostninger i forbindelse med de organisatoriske ændringer.
 • Basisresultat før nedskrivninger på 420 mio. kroner (495 mio. kroner i 2014)
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 370 mio. kroner (683 mio. kroner i 2014). Nedskrivninger på landbrug udgør den største andel af nedskrivningerne.
 • Indlånsoverskud på 4,8 mia. kroner ultimo 2015 mod et indlånsoverskud på 4,1 mia. kroner ultimo 2014
 • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8 procent (kapitalprocent) og 4,5 procent (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Ultimo 2015 har banken en overdækning på henholdsvis 4,5 procentpoint, svarende til 752 mio. kroner, og 3,4 procentpoint, svarende til 567 mio. kroner.
 • Kapitalprocenten er på 12,5, og det individuelle solvensbehov er på 10,7 procent, svarende til en overdækning på 1,8 procentpoint eller 307 mio. kroner ultimo 2015.
 • Egentlig kernekapitalprocent på 7,9 procent ultimo 2015 mod et opgjort krav på 7,2 procent. Overdækningen er på 0,7 procentpoint, svarende til 121 mio. kroner, hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan.
 • Likviditetsmæssig overdækning på 140,1 procent ultimo 2015
 • EU Kommissionen har december 2015 indledt en nærmere undersøgelse af, hvorvidt den danske støtte til Vestjysk Bank i 2012 er i overensstemmelse med reglerne for EU statsstøtte. Kommissionen vil især undersøge, hvorvidt Vestjysk Banks omstruktureringsplan kan genskabe bankens levedygtighed på langt sigt uden at virke konkurrenceforvridende i markedet. Tidshorisonten for denne undersøgelse samt godkendelsesprocessen kendes ikke.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektør

 

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - Vestjysk Bank leverer overskud i 2015.pdf
Vestjysk Bank Arsrapport 2015.pdf