Publicēts: 2021-07-19 14:06:01 CEST
VEF
Akcionāru sapulces lēmumi

AS VEF 2021.gada 19.jūlija kārtējas akcionāru sapulces lēmumi

                                           Akciju sabiedrības “VEF”
                    2021. gada 19. jūlija kārtējās akcionāru sapulces
                                                   LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu


2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada tīro peļņu EUR 12 953 apmērā atstāt nesadalītu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu


3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2021. gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu


Rīgā, 2021. gada 19. jūlijā

Akciju sabiedrības “VEF” valde