English Estonian
Avaldatud: 2022-10-31 07:00:00 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2022.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli 2022. aasta III kvartalis 15,1 miljonit ja puhaskasum 0,86 miljonit eurot. Kokku 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 20%. 9 kuu puhaskasum oli kokku 1,62 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aastaga 0,2 miljoni võrra. Digitaalsed tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 77% kontserni kogukäibest.

Kontserni III kvartali müügitulu jätkas ootuspärast kasvu. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,1 miljonit eurot (III kvartal 2021 13,3 miljonit eurot), kasvades 14% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online-reklaami müük jätkas kasvu ajal, kui koguturg oluliselt ei kasvanud. Grupi meediaettevõtted suutsid edukalt kasvada konkurentide arvelt, pakkudes oma reklaamiklientidele paremaid lahendusi tarbijateni jõudmisel. Reklaamiostjad suunavad jätkuvalt järjest suurema osa turunduseelarvest online kanalitesse, mis kindlustab kontserni peamise tululiigi jätkusuutlikkust. 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 20%. Lisaks reklaamimüügile toetasid 9 kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta septembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 21% ja ulatus 151,4 tuhande tellimuseni. Kõige rohkem kasvas Õhtulehe digitaalsete tellimuste arv, mis näitab, et seni paberkandjat eelistanud kliendirühmad võtavad samuti digitaalset meediatarbimist üha rohkem omaks. Suhtarvuna näitas digitellijate arv suurimat tõusu Leedus ja Lätis, kus digitaalsele tellimusmudelile üleminek algas Eestist hiljem ja kus kontsern näeb ka lähiajal edasist kasvupotentsiaali.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,26 miljonit ja 9 kuuga 5,1 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii III kvartalis kui ka 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Tulenevalt sisendhindade kasvust (peamiselt paberi-, trüki- ja energiakulud) ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele langes kontserni 9 kuu EBITDA marginaal 13%-lt 11%-le. Kontsern on teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ja võimalikku majanduse jahenemist järgmise 12 kuu vaates. Oleme juba täna vähendanud kulubaasi nendes valdkondades, kus tulud ei ole täitnud kontserni ootusi. Kulukärbete mõju avaldub järgmistes kvartalites. Lisaks otsime muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ja müügitulude kasvatamiseks.

2022. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 0,86 miljonit eurot ja 9 kuu puhaskasumiks 1,62 miljonit eurot. 9 kuuga vähenes puhaskasum 0,2 miljonit eurot (-11%) võrreldes eelmise aastaga. Kasumi vähenemise tingisid peamiselt pabermeedia kojukandega tegeleva AS-i Express Post  kahjumi suurenemine ja kontserni amortisatsioonikulu kasv tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Ekspress Grupi juhatus hindab kontserni 9 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi (nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu) ning säilitada ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, kuid vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites.


III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2022. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,1 miljonit eurot (III kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 14% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 45,0 miljonit eurot (9 kuud 2021: 37,6 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta III kvartali lõpus 77% kogukäibest (2021. aasta III kvartali lõpp: 74% kogukäibest). 2022. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2022. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,26 miljonit eurot (III kvartal 2021: 2,25 miljonit eurot). 2022. aasta III kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (III kvartal 2021: 17%). 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 5,10 miljonit eurot (9 kuud 2021: 5,05 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuuga kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11% (9 kuud 2021: 13%).

2022. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,86 miljonit eurot (III kvartal 2021: 1,15 miljonit eurot). 2022. aasta III kvartalis vähenes puhaskasum 25% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,62 miljonit eurot (9 kuud 2021: 1,82 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuuga vähenes puhaskasum 11% võrreldes eelmise aastaga. Vähenemine on peamiselt tingitud AS Express Post perioodi kahjumi suurenemisest ning kontserni amortisatsioonikulu kasvust tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KULUD

2022. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 43,29 miljonit eurot (9 kuud 2021: 35,56 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 9 kuuga 7,73 miljonit eurot (+22%). Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 4,39 miljonit eurot (+23%). Oluline sisendkulude kasv on toimunud pabermeediaga seotud trükiteenuse kui ka kojukande teenuse sisseostmisel, kasv kokku 0,66 miljonit eurot (+16%).

Seisuga 30.09.2022 on kontsernis 861 töötajat, mis on 132 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (30.09.2021 729 töötajat). Kasvu taga on 56 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia  ja 2022. aasta suvel omandatud ELTA uudiste agentuuri arvelt. 76 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Arvestades üldist majandusolukorda oleme valikuliselt korrigeerinud töötajate palkasid hoidmaks parimaid. Lisaks oleme alustanud kulukärbetega ning koondamistega, seda eriti Lätis, kus reklaamimüük on jäänud kontserni sisemistele eesmärkidele alla. Antud tegevuste mõju avaldub järgmistes kvartalites.

9 kuuga on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,20 miljonit eurot (III kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,06 miljonit eurot).

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta septembris oli inflatsioon Eestis: 24,1%, Leedus 22,5% ja Lätis: 22% võrreldes eelmise aastaga), mis on hetkel üks kõrgemaid kogu eurotsoonis. Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot ja omakapitali 53,0 miljonit eurot (57% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 12,4 miljonit eurot ja EUR 54,4 miljonit eurot (61% bilansimahust). Seisuga 30. september 2022 oli kontserni netovõlg 15,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

2022. aasta 9 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 3,89 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,41 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2022. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -4,76 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,98 miljonit eurot, sh lõpetatud tegevusvaldkonna müük 6,33 miljonit eurot), millest -2,89 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja  immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,56 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta viimases kvartalis.

2022. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -4,01 miljonit eurot (9 kuud 2021: -3,29 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta 9 kuuga osteti tagasi optsiooniprogrammi järgselt omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.

DIVIDENDID

2. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8  eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.


Segmentide peamised finantsnäitajad


(tuhandetes EUR) Müügitulu
  III kv 2022 III kv 2021 Muutus % 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Muutus % 12 kuud 2021
Meediasegment 14 743 12 925 14% 43 887 36 485 20% 52 093
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 12 006 10 061 19% 34 586 27 664 25% 40 453
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online  kanalitest 81% 78%   79% 76%   78%
Kesksed tegevused 1 161 999 16% 3 343 3 106 8% 4 118
Segmentidevahelised elimineerimised (784) (660)   (2 274) (2 018)   (2 695)
KONTSERN KOKKU 15 120 13 265 14% 44 956 37 573 20% 53 516
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 79% 76%   77% 74%   76%


(tuhandetes EUR) EBITDA
  III kv 2022 III kv 2021 Muutus % 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Muutus % 12 kuud 2021
Meediasegment 2 614 2 401 9% 6 007 5 478 10% 8 927
Kesksed tegevused (311) (134) -132% (802) (423) -90% (669)
Segmentidevahelised elimineerimised (39) (16)   (109) (3)   (18)
KONTSERN KOKKU 2 264 2 251 1% 5 096 5 051 1% 8 240


EBITDA marginaal III kv 2022 III kv 2021 9 kuud 2022 9 kuud 2021 12 kuud 2021
Meediasegment 18% 19% 14% 15% 17%
KONTSERN KOKKU 15% 17% 11% 13% 15%

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.09.2022 31.12.2021
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 6 077 10 962
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 496 9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded 246 2
Varud 317 266
Käibevara kokku 17 136 20 553
Põhivara    
Muud nõuded ja investeeringud 1 586 1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara 42 42
Investeeringud ühisettevõtetesse 895 1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 255 2 210
Materiaalne põhivara 8 829 7 964
Immateriaalne põhivara 61 497 60 807
Põhivara kokku 75 104 73 705
VARAD KOKKU 92 240 94 258
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 1 865 3 201
Võlad ja ettemaksed 16 630 17 664
Ettevõtte tulumaksu kohustused 136 82
Lühiajalised kohustused kokku 18 631 20 947
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 20 023 19 018
Muud pikaajalised kohustused 601 601
Pikaajalised kohustused kokku 20 624 19 619
KOHUSTUSED KOKKU 39 255 40 566
OMAKAPITAL    
Vähemusosalus 141 140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:    
Aktsiakapital 18 478 18 478
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (334) (384)
Reservid 2 057 1 920
Jaotamata kasum 18 365 19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 52 843 53 552
OMAKAPITAL KOKKU 52 984 53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 92 240 94 258


Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) III kv 2022 III kv 2021 9 kuud 2022 9 kuud 2021 12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad          
Müügitulu 15 120 13 265 44 956 37 573 53 516
Müüdud toodangu kulu (11 272) (9 849) (34 712) (28 543) (39 674)
Brutokasum 3 849 3 415 10 243 9 030 13 842
Muud äritulud 209 291 526 609 929
Turunduskulud (695) (494) (2 133) (1 593) (2 359)
Üldhalduskulud (2 125) (1 799) (6 442) (5 422) (7 435)
Muud ärikulud (54) (13) (139) (62) (113)
Ärikasum /(-kahjum) 1 183 1 401 2 056 2 563 4 864
Intressitulud 9 9 28 25 35
Intressikulud (183) (175) (529) (537) (709)
Muud finantstulud/(kulud) (3) (67) 194 (62) 339
Kokku finantstulud/(-kulud) (177) (233) (308) (574) (335)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete
aktsiatelt ja osadelt
(107) 42 (327) (128) (281)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete
aktsiatelt ja osadelt
53 16 326 83 161
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 953 1 226 1 747 1 944 4 409
Tulumaks (94) (81) (129) (120) (276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)
jätkuvatest tegevusvaldkondadest
859 1 145 1 618 1 823 4 133
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)
lõpetatud tegevusvaldkonnast
0 (2 180) 0 (1 876) (1 876)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 859 (1 035) 1 618 (53) 2 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav      
Emaettevõtte aktsionäridele 857 (1 037) 1 617 (57) 2 243
Vähemusosalusele 2 2 1 4 14
Koondkasum /(-kahjum) kokku 859 (1 035) 1 618 (53) 2 257
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele 857 (1 037) 1 617 (57) 2 243
Vähemusosalusele 2 2 1 4 14
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0282 0,0377 0,0533 0,0602 0,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,0273 0,0364 0,0515 0,0581 0,1316
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,0282  (0,0343) 0,0533  (0,0019) 0,0742
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,0273  (0,0331) 0,0515  (0,0018) 0,0716


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 9 kuud 2022 9 kuud 2021* 12 kuud
 2021*
Rahavood äritegevusest      
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 2 056 709 3 060
Korrigeerimised (mitterahalised):      
Põhivara kulum 3 039 3 349 4 162
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest 30 35 (10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 27 27 36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist 0 2 077 2 077
Äritegevuse rahavood:      
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 168) (1 370) (1 599)
Varude muutus (51) (79) (33)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 607 337 1 464
Makstud ettevõtte tulumaks (319) (272) (281)
Makstud intressid (327) (405) (803)
Rahavood äritegevusest kokku 3 892 4 409 8 073
Rahavood investeerimistegevusest      
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(2 600) (201) (3 325)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) 0 6 326 6 326
Laekumised muudest investeeringutest 10 51 51
Saadud intressid 1 3 3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (2 891) (1 901) (2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 60 3 3
Antud laenud (30) (130) (212)
Antud laenude tagasimaksed 86 0 156
Saadud dividendid 601 828 828
Rahavood investeerimistegevusest kokku (4 763) 4 978 1 044
Rahavood finantseerimistegevusest      
Makstud dividendid (2 425) 0 (3 028)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (1 305) (1 389) (1 814)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (284) (1 455) 864
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel 0 (446) (446)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (4 014) (3 290) (4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (4 885) 6 096 4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 962 6 269 6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 077 12 364 10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd enam kui 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusEG_III_kvartal_2022_EST.pdf