Avaldatud: 2013-04-17 15:30:06 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2013. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

 

Segmendid (EURm) Q1/13 Q1/12 yoy
Supermarketid 79,6 77,3 2,9%
Kaubamaja 20,0 19,0 5,2%
Autokaubandus 9,0 6,1 47,5%
Jalatsikaubandus 2,7 2,9 -7,5%
Kinnisvara 0,8 0,7 4,3%
Müügitulud kokku 112,0 106,0 5,6%
       
Supermarketid -1,7 1,9 -191,8%
Kaubamaja -1,5 -0,3 418,1%
Autokaubandus 0,3 0,4 -28,8%
Jalatsikaubandus -0,6 -0,5 19,8%
Kinnisvara 1,2 1,8 -31,0%
Puhaskasum kokku -2,3 3,2 -171,0%

Tallinna Kaubamaja kontserni 2013. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 112,0 miljonit eurot. Võrreldes 2012. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 106,0 miljonit eurot, oli kasv 5,6%. Müügitulu kasvas enamuses kontserni segmentides, suurimat kasvu jaekaubandussegmentides näitasid autokaubandus ja kaubamajad. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,3 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 3,8 miljonit eurot. 2012. aasta esimese kvartali kasum oli 3,2 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes 1,5 miljonit eurot, moodustades sellega poole aasta varasemast sama perioodi kasumist.

2013. aasta esimest kvartalit iseloomustas üldine jaekaubanduse jahtumine seoses tarbijate kulutuste suundumisega elektrihinna tõusu ning pikale veninud talve küttekulude katteks. Erakordselt pikk talv on pärssinud ka kontserni moekaupade kevadkollektsioonide müüke. I kvartalis toimunud kontserni brutomarginaali languse taga on võrreldes aasta varasemaga lisandunud lojaalsusprogrammi kaudu klientidele antavad boonuspunktid ning igapäevaselt ostukorvis olevate toodete hindade alandamine, mõjudes samas soodsat käibele. Pika talve ning elektrihinna tõusu mõjul on kasvanud kontserni soojus- ja elektrikulud (17,1%). Olulist mõju omas kasumile tööjõukulude kasv (13,4%). Koos müügipindade lisandumisega kasvas töötajate arv (6,2%), kuid tõusis ka keskmine tööjõukulu inimese kohta. Viimane on suuresti tingitud teenindajate palgataseme korrigeerimisest konkurentsivõime tõstmiseks tööjõuturul ja võimekamate töötajate värbamiseks. Pädevad ja motiveeritud töötajad on aluseks edaspidiseks kavandatud efektiivsuse tõstmisel. Kulum kasvas 2012. aasta suuremahuliste investeeringute tulemusel.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2013. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 79,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,9%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2013. aasta I kvartalis 0,34 tuhat eurot, jäädes aasta varasemaga võrreldes 5,1% madalamaks. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli I kvartalis keskmiselt 0,36 tuhat eurot kuus, näidates 2,3%-list kahanemist. Selveritest sooritati 2013. aasta I kvartalis 7,9 miljonit ostu, ületades aasta varasema perioodi ostude arvu 1,5% võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2013. aasta I kvartalis 0,03 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 0,62 miljonit eurot. Nii konsolideeritud kui ka Eestis teenitud kasum kahanes võrrelduna baasaastaga 1,8 miljonit eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 1,7 miljonit eurot, olles eelmise aasta kasumist 3,6 miljoni euro võrra väiksem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2013. aasta I kvartalis 1,1 miljonit eurot, olles aasta varasemast 3,6 miljonit eurot madalam. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt arvestatud tulumaksult - 2012. aasta dividendide tulumaks oli kajastatud II kvartalis. I kvartali maksueelne kahjum ja puhaskahjum Lätis oli 0,6 miljonit eurot, jäädes aasta varasemaga võrrelduna samale tasemele. Äritegevus Lätis on külmutatud.

2013. aasta I kvartali käibe kasvu on toetanud uute kaupluste avamine. Võrreldavate kaupluste tulemustele on vähendavat mõju avaldanud oluliselt muutunud konkurentsisituatsioon, sealhulgas uued avatud Selveri kauplused, mille tulemusel toimub pidev klientide ümberjaotumine kaupluste vahel. 2012. aasta võrdlusbaas on kõrgem liigaastast tuleneva ühe müügipäeva võrra ning käesoleva aasta märtsis uuendustöödeks suletud Saare Selveri ärajäänud käibe võrra. 2012. aasta maikuus uuenenud lojaalsusprogrammist tulenevalt vähendavad klientidele antavad boonuspunktid raamatupidamislikult müügitulu, eelmise aasta I kvartalis see mõju puudus. Käesoleva aasta I kvartalis, võrrelduna baasperioodiga, on mõnevõrra suurenenud toidukaupade osakaal kogukäibest. Marginaalidele on mõju avaldanud ka suurenenud kampaaniatoodete osakaal kogumüügis ning alandatud on igapäevaselt ostukorvis olevate toodete hindu, mis on avaldanud positiivset mõju keskmise ostu kasvule. Eestis teenitud kasumile on positiivset mõju avaldanud jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kasumit vähendavana on mõjunud elektri ja soojusenergia hinnatõusud. Samuti avaldab kasumi kujunemisele mõju uute kaupluste avamiste ja olemasolevate uuendamiste ning käivitamistega seotud ühekordsed kulud: 2013. aasta I kvartalis avati Läänemere Selver Tallinnas ning I kvartalisse jäi osaliselt ka Saare Selveri ümberehitus. Tondi ja Keila Selverites avati I kvartalis SelveEkspressi teenus. 2013. aastal on kavas jätkata laienemisega. Suvel avatakse uus kauplus Tartus, aasta lõpus veel vähemalt 2 uut Selverit. Selveri kauplusteketti kuulub 2013. aasta I kvartali lõpu seisuga 41 kauplust müügipinnaga 76,2 tuh m².

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2013. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 20,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,2%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,78 tuhat eurot kuus, mis on 2,4% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Samas kaubamajade müügipind on renoveerimiste tulemusel suurenenud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 499m2 võrra. Müügitulule avaldas positiivset mõju jaanuaris toimunud edukas talvekaupade lõpukampaania, samas pärssis hiline kevade algus uue hooaja moekaupade müüke. Kaubamajade maksueelne kahjum 2013. aasta esimeses kvartalis oli 0,26 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 0,02 miljonit eurot. Kaubamaja tulemust mõjutas negatiivselt jaanuari lõpus alanud Muusikapoe lõpukampaania mõlemas müügimajas. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2013. aasta I kvartalis oli 1,0 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 21,9%. I.L.U. keti puhaskahjum esimeses kvartalis oli 0,1 miljonit eurot, mis on 0,02 miljonit eurot väiksem kui möödunud aasta samal perioodil. Võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga on I.L.U. ketil alates 2012. aasta augustist avatud ka kuues kauplus Tartus Tasku Keskuses.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2013. aasta I kvartali müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 9,0 miljonit eurot (2012. aasta I kvartalis 6,1 miljonit eurot), ületades 47,5% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Müügitulu jõulise kasvu põhjusena võib välja tuua 2012. aasta III kvartalis omandatud AS Viking Motorsi kaudu lisandunud müügitulu. Võrreldavate ettevõtete baasil oleks müügikasvuks kujunenud 4,6%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 458 autot ehk 109 autot rohkem, kui aasta varem samal perioodil. Segmendi 2013. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljoni euro ehk 30,9% võrra ehkki segmendi brutomarginaal jäi aasta varasemaga samale tasemele. Kasumi languse põhjustas peamiselt Viking Motorsi kaubamärgi kulum, aga ka tööjõukulude kasv seoses müügimahtude kasvades lisandunud müügipersonaliga. 2013. aasta sihiks on olemasolevate autoäride efektiivsuse ja turuosa hoidmine ning kasvatamine. Jätkuvalt on päevakorral autosegmendi laienemisvõimaluste otsimine ja olemasolevate märkidega baltikumi laienemine endale kuuluva diilervõrgu kaudu. Samuti on kavas Viking Motors ASi integreerimine kontserni ärikeskkonda ning autosegmendi struktuuri korrastamine. Ühtlasi on kavas KIA Automobiles SIA uue hoone ehitamine ja avamine Riias.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse müügitulu 2013. aasta I kvartalis oli 2,7 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 7,5%. Müügitulu vähenemine oli tingitud Läti kaupluste sulgemisest 2012. aasta märtsi lõpus, kõrgest võrdlusbaasist Eesti kauplustes 2012. aasta I kvartalis, ebasoodsatest ilmastikuoludest, mis pärssisid kevadkollektsioonide müüki ning toidu- ja energiahindade tõusuga kaasnenud tarbijate vähenenud ostuhuvist. I kvartali kahjumiks kujunes 0,6 miljonit eurot; 2012. aasta I kvartali kahjum oli 0,5 miljonit eurot. 2013. aasta I kvartalis avati üks uus kauplus – Shu kauplus Jõhvis, kaubanduskeskuses Tsentraal.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2013. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 4,3%, mil müügitulu oli 0,7 miljonit eurot. Kontsernivälise müügitulu tõus tuleneb peamiselt SIA TKM Latvija poolt 2012. aasta lõpus soetatud kinnistu üüritulust ning Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara OÜ üüripindade ümberkorraldustest 2012. aasta esimeses pooles. Kinnisvara segmendi 2013. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot ehk 16,0% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil, kui maksueelne kasum oli 1,8 miljonit eurot. Kasumi kasv on tingitud peamiselt kontserni teistele segmentidele välja üüritavate pindade lisandumisest 2012. aastal. 2013. aasta I kvartalis omandati Valga Selveri ja Tartus Sõbra Selveri kinnistud. 2013. aastal jätkub Selveri arendusprojektide teostamine, hetkel on ehitustööd käimas Peetri Selveri ehitamiseks Rae vallas.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

Tuhandetes eurodes 

  31.03.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 9 160 13 494
Nõuded ja ettemaksed 12 140 18 497
Varud 50 365 48 264
Käibevara kokku 71 665 80 255
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 671 667
Sidusettevõtjad 1 668 1 628
Kinnisvarainvesteeringud 3 756 3 756
Materiaalne põhivara 197 455 190 298
Immateriaalne põhivara 11 073 11 236
Põhivara kokku 214 623 207 585
VARAD KOKKU 286 288 287 840
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 16 663 17 210
Võlad ja ettemaksed 79 829 64 151
Lühiajalised kohustused kokku 96 492 81 361
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 59 845 59 781
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 511 519
Pikaajalised kohustused kokku 60 356 60 300
KOHUSTUSED KOKKU 156 848 141 661
Omakapital    
Aktsiakapital 24 438 24 438
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 50 799 51 079
Konverteerimiserinevused -202 -7
Jaotamata kasum 51 802 68 066
OMAKAPITAL KOKKU 129 440 146 179
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 286 288 287 840

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

Tuhandetes eurodes

  3 kuud 2013 3 kuud 2012
     
Müügitulu 112 010 106 034
Muud äritulud 214 148
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -85 568 -79 893
Mitmesugused tegevuskulud -12 410 -11 506
Tööjõukulud -9 710 -8 562
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 751 -2 538
Muud ärikulud -91 -140
Ärikasum 1 694 3 543
Finantstulud 8 55
Finantskulud -259 -409
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 40 39
Kasum enne tulumaksustamist 1 483 3 228
Tulumaks -3 772 -4
Aruandeperioodi puhaskasum/(-kahjum) -2 289 3 224
Muu koondkasum    
Kirjed, mida hiljem klassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse    
Konverteerimiserinevused -195 -31
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum) kokku -195 -31
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/(-KAHJUM) -2 484 3 193

 

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Bors_Kaubamaja_1Q2013_est.pdf