Avaldatud: 2013-04-29 07:30:00 CEST
Olympic Entertainment Group
Kvartaliaruanne

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2013

Kontserni põhilised arvnäitajad

(miljonites eurodes)

  I kv 2013 I kv 2012 I kv 2011
Äritulud 33,3 32,2 31,1
EBITDA 8,2 8,7 6,3
Ärikasum 6,1 5,8 0,6
Puhaskasum 4,6 5,1 0,2
EBITDA marginaal 24,8% 27,1% 20,1%
Ärirentaablus 18,4% 18,0% 2,0%
Puhasrentaablus 13,8% 15,9% 0,6%
ROE 5,1% 6,4% 0,2%
ROA 4,1% 4,9% 0,2%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 3,6 2,2 2,9
       
Kasiinode arv perioodi lõpus 66 61 65
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 25 232 23 418 24 658
       
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 693 2 446 2 494
Mängulaudade arv perioodi lõpus 184 183 184

 

Suhtarvude valemid:

 • EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid
 • Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
 • Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust
 • EBITDA marginaal = EBITDA / äritulud
 • Ärirentaablus = ärikasum / äritulud
 • Puhasrentaablus = puhaskasum / äritulud
 • ROE = puhaskasum / keskmine emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
 • ROA = puhaskasum / keskmised varad kokku
 • Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2013. aasta I kvartalis:

 • Kontserni 2013. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskasum moodustas 4,6 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 5,1 miljonit eurot.
 • Kontsern teenis 2013. aasta I kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 33,1 miljonit eurot ehk 4,4% rohkem võrreldes 2012. aasta I kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv kasvas samal ajal 5 võrra.
 • Olympic Entertainment Group AS-i tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS omandas 11. märtsil 2013 100% Hollandis registreeritud valdusühingu Siquia Holding B.V. osadest.
 • Olympic Entertainment Group AS asutas ja registreeris 11. märtsil 2013 Jerseyl äriühingud Gametech Services Ltd ja Brandhouse Ltd. Ettevõtete asutamise eesmärgiks oli juriidilise platvormi loomine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängu turgudel.
 • 18. aprillil 2013 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 132 950,50 eurot, mis makstakse aktsionäridele välja 15. mail 2013.

2013. aasta I kvartali kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 33,1 miljonit eurot ning äritulusid kokku 33,3 miljonit eurot, mis on 3,5% rohkem kui 2012. aasta I kvartalis teenitud 32,2 miljonit eurot äritulu. Kontserni EBITDA kahanes eelmise aasta I kvartali 8,7 miljonilt eurolt käesoleva aasta I kvartali tulemuseni 8,2 miljonit eurot. 2013. aasta I kvartali ärikasum moodustas 6,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 5,8 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2013. aasta I kvartali lõikes 92,8% hasartmängutuludest ja 7,2% muudest tuludest, eelmise aasta I kvartali lõikes olid vastavad osakaalud 92,1% ja 7,9%.

 

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes):

  I kv 2013 Muutus Osakaal I kv 2012 Osakaal
Eesti 8 108 6,5% 24,5% 7 614 24,0%
Läti 8 030 0,7% 24,3% 7 976 25,2%
Leedu 5 130 4,8% 15,5% 4 894 15,5%
Poola 6 282 0,7% 19,0% 6 238 19,7%
Slovakkia 3 919 -7,9% 11,9% 4 255 13,4%
Valgevene 691 0,1% 2,1% 690 2,2%
Itaalia 899 - 2,7% 0 0,0%
Kokku 33 059 4,4% 100,0% 31 667 100,0%

 

2013. aasta märtsi lõpus oli Kontsernis kokku 66 kasiinot, üldpinnaga 25 232 m². 2012. aasta märtsi lõpus oli Kontserni kasiinode arv 61 ja kasiinode üldpind kokku 23 418 m².

 

Kasiinode arv segmenditi

  31.03.2013 31.03.2012
Eesti 18 17
Läti 21 21
Leedu 12 10
Poola 3 4
Slovakkia 5 4
Valgevene 5 5
Itaalia 2 -
Kokku 66 61

 

Kontserni 2013. aasta I kvartali konsolideeritud ärikulud kasvasid võrreldes 2012. aasta I kvartali vastavate kuludega kokku 3,0% ehk 0,8 miljoni euro võrra. Kõige enam kasvasid võrreldes 2012. aasta I kvartaliga rendikulud 0,7 miljonit eurot, tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 0,3 miljonit eurot ning turunduskulud 0,3 miljonit eurot. Kõige enam kahanes põhivara kulum ja väärtuse langus 0,8 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 8,3 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 6,8 miljonit eurot, rendikulu 3,1 miljonit eurot, turunduskulud 2,4 miljonit eurot ja põhivara kulum ja väärtuse langus 2,1 miljonit eurot.

Emaettevõtja osa 2013. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 4,6 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartali tulemusena oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 5,1 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2013. aasta I kvartalis moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,2 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,5 miljonit eurot ja muud tulud 0,7 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,9%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2013. aasta I kvartali arvestuses 54% ning 2012. aasta I kvartali arvestuses 54%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2013. aasta I kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 2,5%.

Eesti segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 1,8 miljonit eurot ja ärikasumiks 1,4 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Eesti segment EBITDAt 1,8 miljonit eurot ja ärikasumit 1,1 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

 

Läti segment

2013. aasta I kvartalis moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,8 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud jäid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga samale tasemele. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2013. aasta I kvartali arvestuses 20% ning 2012. aasta I kvartali arvestuses 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2013. aasta I kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 2,9%.

Läti segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 3,4 miljoni eurot ja ärikasumiks 2,8 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Läti segment EBITDAt 3,6 miljonit eurot ja ärikasumit 2,9 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 673 mänguautomaati ja 18 mängulauda.

 

Leedu segment

2013. aasta I kvartalis moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 5,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 4,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,4%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2013. aasta I kvartali arvestuses 69% ning 2012. aasta I kvartali arvestuses 68%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2013. aasta I kvartalis võrreldes 2012. aasta I kvartaliga 4,0%.

Leedu segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 1,2 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,9 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Leedu segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikasumit 0,7 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot, milles oli kokku 414 mänguautomaati ja 59 mängulauda.

 

Poola segment

2013. aasta I kvartalis moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 6,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 6,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 0,5%.

Poola segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,7 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Poola segment EBITDAt 0,9 miljonit eurot ja ärikasumit 0,2 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 266 mänguautomaati ja 37 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2013. aasta I kvartalis moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 3,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 3,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 7,8%.

Slovakkia segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 0,6 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,3 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikasumit 0,8 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 263 mänguautomaati ja 50 mängulauda.


Valgevene segment

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

2013. aasta I kvartalis moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 0,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,7 miljonit eurot ning muud tulud 0,0 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud jäid võrreldes eelmise aasta I kvartaliga samale tasemele.

Valgevene segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 0,1 miljonit eurot ja ärikasumiks 0,1 miljonit eurot. 2012. aasta I kvartalis teenis Valgevene segment EBITDAt 0,2 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 226 mänguautomaati.

 

Itaalia segment

2013. aasta I kvartalis moodustasid Itaalia segmendi kontsernivälised äritulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu kokku 1,9 miljonit eurot. Itaalia segmendi 2013. aasta I kvartali EBITDAks kujunes 0,1 miljonit eurot ja ärikahjumiks 0,0 miljonit eurot.

2013. aasta I kvartali lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all tegutsevat VLT mänguautomaadikasiinot, milles oli kokku 112 mänguautomaati.

 

Finantsseisund

Seisuga 31.03.2013 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 113,2 miljonit eurot kasvades kvartali jooksul 3,6%. Seisuga 31.12.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 109,2 miljonit eurot..

Käibevarad moodustasid varadest 55,3 miljonit eurot ehk 48,9% kogu varadest ja põhivarad 57,9 miljonit eurot ehk 51,1% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 15,8 miljonit eurot ning omakapital 97,3 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad maksukohustused 4,5 miljonit eurot, kohustused töövõtjatele 3,5 miljonit eurot ja kohustused tarnijatele 3,3 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2013. aasta I kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 3,6 miljonit eurot, millest 2,3 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse ning 1,2 kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse.

2012. aasta I kvartali jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1,4 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood olid 2013. aasta I kvartalis 4,6 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 6,8 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,1 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 11,3 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood olid 2012. aasta I kvartalis 8,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 1,6 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 9,2 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 31.03.2013 andis Kontsern tööd 2 388 inimesele (31.12.2012: 2 277). Eesti ettevõtetes töötas 2013. aasta I kvartali lõpus 524, Lätis 493, Leedus 640, Poolas 355, Slovakkias 268, Valgevenes 101 ja Itaalias 7.

2013. aasta I kvartalis arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 8,3 miljonit eurot, möödunud aastal 8,0 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2013. aasta I kvartali eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 222 tuhat eurot (2012. aasta I kvartali eest 213 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 39 tuhat eurot (2012. aasta I kvartali eest 39 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  31.03.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 47 301 35 973
Finantsinvesteeringud 2 031 13 773
Nõuded ja ettemaksed 4 717 2 730
Ettemakstud tulumaks 259 280
Varud 1 007 1 036
Käibevara kokku 55 315 53 792
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 019 1 038
Muud finantsinvesteeringud 3 401 2 035
Muud pikaajalised nõuded 731 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 785 1 785
Materiaalne põhivara 21 008 19 611
Immateriaalne põhivara 29 921 30 226
Põhivara kokku 57 865 55 407
     
VARAD KOKKU 113 180 109 199
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 240 241
Võlad ja ettemaksed 13 354 12 827
Tulumaksukohustus 506 827
Eraldised 1 066 1 585
Lühiajalised kohustused kokku 15 166 15 480
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 143 140
Pikaajalised võlakohustused 539 596
Pikaajalised kohustused kokku 682 736
     
KOHUSTUSED KOKKU 15 848 16 216
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 60 532
Muu reserv 164 141
Realiseerimata kursivahed -1 126 -700
Jaotamata kasum 31 907 27 327
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 91 477 87 300
Mittekontrolliv osalus 5 855 5 683
OMAKAPITAL KOKKU 97 332 92 983
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 113 180 109 199

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne 

  I kv 2013 I kv 2012
     
Hasartmängutulud 30 884 29 596
Müügitulud 2 175 2 071
Muud äritulud 225 484
Äritulud kokku 33 284 32 151
     
Kaubad, toore, materjal ja teenused -707 -664
Mitmesugused tegevuskulud -15 968 -14 644
Tööjõu kulud -8 303 -8 035
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 108 -2 901
Muud ärikulud -61 -110
Ärikulud kokku -27 147 -26 354
     
Ärikasum 6 137 5 797
     
Intressitulud 32 74
Intressikulud -4 -55
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest 5 -14
Muud finantstulud ja -kulud -621 285
Finantstulud ja -kulud kokku -588 290
     
Kasum enne tulumaksu 5 549 6 087
     
Tulumaksukulu -797 -703
Perioodi puhaskasum 4 752 5 384
Emaettevõtja osa 4 580 5 122
Mittekontrolliva osaluse osa 172 262
     
     
Muu koondkasum    
Realiseerimata kursivahed -426 868
Kokku perioodi koondkasum 4 326 6 252
Emaettevõtja osa 4 154 5 990
Mittekontrolliva osaluse osa 172 262
     
     
Tava kasum aktsia kohta* 3,0 3,4
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,0 3,4

 * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q1_2013_EST.pdf