Avaldatud: 2015-04-16 17:15:00 CEST
Olympic Entertainment Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Täna, 16. aprillil 2015. a algusega kell 15.00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).

Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 24. märtsil 2015. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 25. märtsil 2015. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas.

Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 15.45. Koosolekul osales 55 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 113 029 113 häält, mis moodustab 74,46% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 

1. Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2014. a - 31. detsember 2014. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 21 597 029,43 eurot.

Hääletustulemused: 

Poolt: 112 879 913 häält 99,87% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 149 200 häält 0,13% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosolek otsustas jaotada 31.12.2014. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 21 597 029,43 eurot alljärgnevalt:

2.1. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 179 120,60 eurot;
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 079 851,47 eurot;
2.3. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 25 556 477,51 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 1. mai 2015. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 4. mail 2015. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletustulemused: 

Poolt: 113 020 413 häält 99,99% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 8 500 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest

 

3. Aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine

Koosolek otsustas kinnitada täiendavate aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste poolt alljärgnevalt:

3.1. Välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid;
3.2. Anda Aktsiaseltsi nõukogule õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali selliselt, et nõukogul oleks võimalik väljastatud aktsiaoptsioonide realiseerimisel õigustatud subjektide poolt suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali uute Aktsiaseltsi lihtaktsiate väljalaskmise teel.

Hääletustulemused: 

Poolt: 110 302 418 häält 97,59% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 2 606 774 häält 2,31% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 87 476 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 32 445 häält 0,03% Koosolekul esindatud häältest

 

4. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Koosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 ning kinnitada see uues sõnastuses vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja muutmise ettepanekule.

„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses 23.12.2014 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 16.04.2015 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 400 000 (neljasaja tuhande euro) võrra kuni 1 000 000 (ühe miljoni) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 116 482,40 (kuuskümmend üks miljonit ükssada kuusteist tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti).

Hääletustulemused: 

Poolt: 110 267 626 häält 97,56% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 2 588 894 häält 2,29% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 114 148 häält 0,10% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 58 445 häält 0,05% Koosolekul esindatud häältest

 

5. Perioodi 01.01.2015. a - 31.12.2015. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:  

Poolt: 112 451 486 häält 99,49% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 334 074 häält 0,30% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 211 108 häält 0,19% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 32 445 häält 0,03% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com