Avaldatud: 2021-07-29 08:30:00 CEST
Tallink Grupp
Poolaastaaruanne

AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedas 2021. aasta teises kvartalis 427 767 reisijat, mida on 10,2% võrra rohkem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 6,0% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 32,5% ehk 21,1 miljoni euro võrra 86,1 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 4,4 miljonit eurot (2020. aasta II kvartalis 2,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 24,3 miljonit eurot (2020. aasta II kvartali puhaskahjum oli 27,4 miljonit eurot).

II kvartalis avaldasid ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele COVID-19 tingitud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

 • Kvartali jooksul opereerisid piiratud mahus 2 shuttle- laeva, 3 kaubalaeva, 4 kruiisilaeva ja efektiivselt 1 hotell;
 • Lühiajaline Silja Europa prahtimine juunis;
 • COVID-ist tingitud reisipiirangud;
 • viie laeva ja kolme hotelli tegevuse ajutine peatamine kehtestatud reisipiirangute tõttu;
 • ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;
 • ettevalmistuskulud nelja laeva tööle asumiseks alates 2021. aasta juulist;
 • kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.

Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakub kontsern alates teisest kvartalist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal.

Tegevused kvartali jooksul
Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline.
Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.

Kruiisilaev Silja Europa prahiti välja juuni alguses. Kruiisilaev Silja Serenade alustas opereerimist juunis Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Mariehamn liinil. Alates 23. juunist opereerib Tallinn-Helsingi liinil kruiisilaev Silja Europa.

Tallinn-Stockholmi liini laevade Baltic Queen ja Victoria I, Riia-Stockholmi liini laevade Romantika ja Isabelle ning Helsingi-Stockholmi liini laeva Silja Symphony opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallink City hotelli renoveerimine lõpetati juunis ja hotell taasavati 30. juunil. Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel olid avatud piiratud ulatuses. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist, et tagada rahvusvaheliste kaubavedude toimumine. Eesti-Soome vahelise laevaliini opereerimine oli negatiivselt mõjutatud Soome valitsuse poolt kehtestatud täiendavatest piirangutest.

Müügitulu ja segmendid
2021. aasta teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 21,1 miljoni euro võrra 86,1 miljoni euroni. 2020. aasta teises kvartalis oli kogu müügitulu 65,0 miljonit eurot ja 2019. aastal 256,1 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 9,7 miljoni euro võrra 66,1 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 4,1% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 7,9% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,5 miljoni euro võrra ja oli 41,1 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 2,6 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kaubalaeva ja kahe kruiisilaeva opereerimist juunis.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 52,3% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,6 miljoni euro võrra ning oli 18,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 37,6% ehk 6,9 miljoni euro võrra -11,5 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi liini opereerimist ja Helsingi-Stockholmi liini kruiisilaevade seisukulusid. Segmendi tulem ei sisalda Turu-Stockholmi liini opereerimisega seotud riigituge summas 4,7 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 17,8% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 28,2% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 0,9 miljoni euro võrra 6,1 miljoni euroni ning segmendi tulem paranes 12,1% võrra -4,3 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva opereerimine ning kahe kruiisilaeva seisukulud.

Läti-Rootsi liini opereerimine teises kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,5 miljonit eurot, mis kajastab kahe kruiisilaeva seisukulusid.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 11,3 miljoni euro võrra ja oli 20,0 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt erinevad jaemüügitegevused ja prahtimisega seotud tulu.

Kasum
Kontserni teise kvartali brutokasum paranes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,2 miljoni euro võrra ja oli -8,7 miljonit eurot. EBITDA suurenes 1,9 miljoni euro võrra ja moodustas 4,4 miljonit eurot.

Vaatamata rangetele reisipiirangutele, toetusmeetmete ja valitsuse abi väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, samuti ka laevade taaskäivitamisega alates 2021. aasta juulist seotud kuludega, saavutati EBITDA kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenevalt varasematest meetmetest kulubaasi ja efektiivsuse tõhustamiseks.

Kontsern kasutas Eesti riigi pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid, mis vähendas personalikulu kokku 3,9 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil ulatus võrreldava palgameetme mõju 10,5 miljoni euroni. Lisaks moodustasid erinevad kontserni teistelt koduturgudelt saadud toetused kokku 6,1 miljonit eurot (16,1 miljonit eurot 2020. aasta teises kvartalis).

Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,6 miljonit eurot. Soodustus kehtib kuni 2021. aasta lõpuni. Eelmise aasta samal perioodil ulatus veeteetasude maksmise vabastus 1,1 miljoni euroni.

Võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga oli kokku valitsuse abi ja toetusmeetmete mõju 17,1 miljonit eurot väiksem.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra ja oli 23,8 miljonit eurot.

Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab 0,8 miljoni euro suurust intressikulu tõusu ja 0,2 miljonit eurot kasumit valuutakursside muutusest.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta teises kvartalis 24,3 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 27,4 miljonit eurot ehk 0,041 eurot aktsia kohta võrreldes 2019. aasta teise kvartali puhaskasumiga suuruses 14,9 miljonit eurot ehk 0,022 eurot aktsia kohta.

2021. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2021. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas kontsern kokku 0,7 miljonit reisijat, mida on 64,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 36,4% võrra ja oli kokku 139,8 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli -1,9 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 6 kuud: 1,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 58,8 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 6 kuud: 57,6 miljonit eurot kahjumit).

2021. aasta esimese 6 kuu finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu kui ka globaalsete kütusehindade tõus.

Investeeringud
2021. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 3,1 miljonit eurot. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

Dividendid
Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades, tegi nõukogu aktsionäride üldkoosolekul 15. juunil 2021 ettepaneku dividende mitte maksta.

Finantsseisund
Kontserni netovõlg suurenes teises kvartalis 112,9 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 706,7 miljonit eurot.

COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 8,0 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.

Seisuga 30. juuni 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 37,8 miljonit eurot (30. juunil 2020 21,9 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 78,9 miljonit eurot (30. juunil 2020 83,0 miljonit eurot). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 116,7 miljonit eurot (30. juunil 2020 104,9 miljonit eurot). Lisaks oli Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust aruandekuupäeva seisuga kasutusele võtmata 90,0 miljonit eurot. Samal ajal ulatusid lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 88,9 miljoni euroni (30. juunil 2020 87,0 miljonit eurot).

Kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot.

Personal
Seisuga 30. juuni 2021 töötas kontsernis 4 352 töötajat (30. juunil 2020: 6 545). Töötajate arv sisaldab ka 215 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat.

COVID-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2021. aasta teises kvartalis järgmised personali puudutavad otsused:

 • enamus Soome personalist olid palgata puhkusel, v.a. töötajad kes täidavad ülesandeid laevadel; kvartali lõpuks vähenes palgata puhkusel olevate töötajate arv seoses ettevalmistustega laevade liinidele minekuks;
 • enamus Rootsi personalil on töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.

2021. aasta teises kvartalis moodustasid personalikulud kokku 25,6 miljonit eurot (2020. aastal 28,0 miljonit eurot), mis on 8,3% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Personalikulusid mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus summas 3,9 miljonit eurot (2020. aastal perioodil aprill-juuni 10,5 miljonit eurot), mis maksti otse töötajatele aprillis ja mais. 2020. aasta teises kvartalis langesid personalikulud ajutise töökoormuse ja töötasu vähendamise tõttu 70%-ni kõikidel Eesti töötajatel kolmeks kuuks ja Läti töötajatel kaheks kuuks. Seda meedet ei kohaldatud 2021. aasta teises kvartalis. Rootsi valitsuse palgatoetus moodustas kokku 2,8 miljonit eurot (5,3 miljonit eurot 2020. aasta teises kvartalis) ning on kajastatud muu äritulu koosseisus.

Majanduskeskkond
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta teises kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele.

Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunne paranes kvartali lõpu poole, kuid hoolimata sellest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.

Kaubaveo turul läks teises kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

2021. aasta teises kvartalis suurenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 107%. Kontserni tegelike hindade aastane tõus oli madalam tänu kütusehindade kokkuleppele, mille hind oli fikseeritud üle aasta tagasi kehtinud turutaseme. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 32%, mis oli tingitud peamiselt tõusust kütuse hindades.

Euroopa Liit, Soome ja Rootsi tegid teises kvartalis vaktsineerimisprotsessis suuri edusamme ja aruandekuupäeva seisuga võib eeldada, et Soome ja Rootsi täisealise elanikkonna vaktsineerituse tase on jõudnud umbes 80%-ni (vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga või COVID-19 läbipõdenud). Hoolimata edukast vaktsineerimisprotsessi algusest, jäi vaktsineerimise kiirus Eestis kvartali jooksul kesiseks – immuunsuse saavutanud täiskasvanud elanikkonna tase oli hinnanguliselt jõudnud vaid umbes 65%-ni.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige COVID-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused II kvartalis
Juhatuse liikmete ametiaja pikendamine ning uue liikme lisamine juhatusse
2021. aasta aprillis pikendas nõukogu kontserni juhatuse esimehe Paavo Nõgene ametiaega kolme aasta võrra ning juhatuse liikme Lembit Kitteri ametiaega kuni 2021. aasta lõpuni. Lisaks otsustas nõukogu tuua ettevõtte juhatusse uue liikmena Margus Schultsi alates 29. aprillist 2021.

Lühiajalised prahilepingud
2021. aasta juuni alguses oli Silja Europa prahitud Ühendkuningriikides lühiajaliselt majutamaks G7 üritusel osalevaid Devoni ja Cornwalli politseinikke.

2021. aasta juuni lõpus sõlmisid AS Tallink Grupp ja Maroko riigiosalusega ettevõte Tanger MED Port Authority S.A. lühiajalise prahilepingu (time-charter) reisilaevade Victoria I ja Romantika prahtimiseks. Laevad opereerivad perioodil 2021. aasta juuli-september rahvusvahelistel laevaliinidel Maroko ja Prantsusmaa ning Maroko ja Itaalia vahel.

AS-i Tallink Grupp laenulepingute muudatused
AS-i Tallink Grupp ja tema laenuandjad sõlmisid laenulepingute muudatused, mille kohaselt lükatakse edasi põhiosade tagasimakseid ning lepiti kokku finantseritingimuste täitmisest vabastused. Laenude lõpptähtajad ei muutunud. Laenude põhiosa tagasimaksed kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele.

Burger King restorani avamine Lätis
2021. aasta juunis avati kolmas Burger Kingi restoran Lätis. Teise kvartali lõpuks opereeris kontsern 10 Burger Kingi restorani.

Tallink City Hoteli renoveerimise lõpp ja taasavamine
Tallink City Hoteli renoveerimistööd jõudsid lõpule ning City Hoteli taasavamine toimus 30. juunil 2021.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Uue LNG kiirlaeva MyStar ristimistseremoonia
Kontserni uus LNG kiirlaev MyStar ristitakse laevaehituse kombekohaselt piduliku tseremoonia käigus Rauma laevatehases 12. augustil 2021. Laeva ristiemaks saab Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Burger King restoranide avamine
Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2021. aastal. Aasta teisel poolel plaanitakse Lätis ja Leedus avada kokku kuus uut Burger Kingi restorani.

COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade
Aruande kuupäevaks oli hinnanguliselt 69% Euroopa Liidu (EL) täiskasvanud elanikkonnast saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi, mis peab veel edenema, et saavutada EL-i vaktsineerimisprogrammi eesmärk, milleks on saada 70% vaktsineeritud kogu EL-i täiskasvanud elanikkond 2021. aasta suveks. Sõltuvalt vaktsineerimise jätkamise tempost ja nakkustaseme arengust võib pandeemia EL-i järgi Euroopas 2021. aasta lõpuks kontrolli alla saada.

Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja vaktsineerimiskiirusest, võib see periood pikeneda sügiseni.

COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine, riikide otsused reisipiirangute leevendamise ajastamise ja reisiliikluse lubamise kohta, ning turu taastumiseks kuluv aeg. Juhatus on veendunud, et nii piirangute kui ka ametivõimudelt reisimist mittesoosiva kommunikatsiooni lõppedes taastub Eesti-Soome vaheline reisiliiklus kiirelt.

Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

 • COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;
 • õnnetused, katastroofid;
 • makromajanduslikud sündmused;
 • õigusaktide muudatused;
 • suhted ametiühingutega;
 • kütusehindade ja intressimäärade tõus;
 • turu- ja kliendikäitumine.


Põhinäitajad

Perioodi kohtaII KV 2021II KV 2020
Müügitulu (miljonites eurodes)86.165.0
Brutokasum (miljonites eurodes)-8.7-21.9
EBITDA¹ (miljonites eurodes)4.42.4
EBIT¹ (miljonites eurodes)-19.4-22.7
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)-24.3-27.4
   
Amortisatsioon (miljonites eurodes)23.825.2
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)3.114.4
Aktsiate kaalutud keskmine arv669,882,040669,882,040
Kasum/kahjum aktsia kohta¹-0.036-0.041
   
Reisijate arv427,767388,212
Kaubaveoühikute arv91,99086,755
Keskmine töötajate arv4,0646,578
   
Perioodi lõpu seisuga30.06.202131.03.2021
Varad kokku (miljonites eurodes)1,524.71,492.5
Kohustused kokku (miljonites eurodes)869.1812.4
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)744.5728.3
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)706.7713.5
Netovõla ja EBITDA suhe¹143.2238.7
Omakapital kokku (miljonites eurodes)655.7680.1
Omakapitali määr¹ (%)43%46%
   
Lihtaktsiate arv669,882,040669,882,040
Omakapital aktsia kohta¹0.981.02
   
Suhtarvud¹II KV 2021II KV 2020
Brutokasumi marginaal (%)-10.1%-33.7%
EBITDA marginaal (%)5.1%3.7%
EBIT marginaal (%)-22.5%-35.0%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)-28.3%-42.1%
   
ROA (%)-6.1%1.3%
ROE (%)-15.4%0.3%
ROCE (%)-7.3%1.5%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA


Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesII KV 2021II KV 20206K
2021
6K
2020
Müügitulu (lisa 3)86,07864,962139,824219,892
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-94,783-86,857-168,504-241,959
Brutokahjum/-kasum-8,705-21,895-28,680-22,067
     
Müügi- ja turunduskulud-6,921-7,320-11,994-21,268
Üldhalduskulud-10,450-9,605-20,406-23,029
Nõuete allahindlus    
Muud äritulud6,68316,13811,72117,670
Muud ärikulud5-57-8-79
Kahjum äritegevusest-19,388-22,739-49,367-48,773
     
Finantstulud (lisa 4)-4011
Finantskulud (lisa 4)-5,151-4,588-9,828-8,700
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum0000
Kahjum enne tulumaksu-24,543-27,327-59,194-57,472
     
Tulumaks216-44436-97
     
Aruandeperioodi puhaskahjum-24,327-27,371-58,758-57,569
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum-24,327-27,371-58,758-57,569
     
Muu koondkasum    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-70-50410481
Perioodi muu koondkasum kokku-70-50410481
     
Perioodi koondkahjum kokku-24,397-27,875-58,654-57,488
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku-24,397-27,875-58,654-57,488
     
Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)-0.036-0.041-0.088-0.086

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes30.06.202130.06.202031.12.2020
VARAD   
Raha ja raha ekvivalendid37,81621,89227,834
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded30,51922,43425,463
Ettemaksed13,69810,6417,216
Tulumaksu ettemakse2500
Varud35,60937,03528,707
Käibevara117,66792,00289,220
    
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud245403245
Muud finantsvarad ja ettemaksed5091,8662,233
Edasilükkunud tulumaksu vara20,27018,67420,270
Kinnisvarainvesteeringud300300300
Materiaalne põhivara (lisa 6)1,347,2121,349,7331,363,485
Immateriaalne vara (lisa 7)38,53842,89840,448
Põhivara1,407,0741,413,8741,426,981
VARAD KOKKU1,524,7411,505,8761,516,201
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)94,387130,066111,601
Võlad tarnijatele ja muud võlad88,88586,95173,477
Tuletisinstrumendid000
Võlad omanikele666
Tulumaksukohustus141010
Ettemakstud tulud35,63137,90123,253
Lühiajalised kohustused218,923254,934208,347
    
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)650,136485,593593,518
Tuletisinstrumendid000
Muud kohustused000
Pikaajalised kohustused650,136485,593593,518
Kohustused kokku869,059740,527801,865
    
Aktsiakapital (lisa 9)314,844314,844314,844
Ülekurss663663663
Reservid68,93468,66669,854
Jaotamata kasum271,241381,176328,975
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital655,682765,349714,336
Omakapital kokku655,682765,349714,336
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1,524,7411,505,8761,516,201


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesII KV 2021II KV 20206K
2021
6K
2020
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskahjum-24,327-27,371-58,758-57,569
Korrigeerimised28,15329,08456,37658,471
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes-5,7909,649-9,09711,294
Varudes-6,0482,417-6,902220
Äritegevusega seotud kohustustes37,890-9,78226,076-7,545
Muutused varades ja kohustustes26,0522,28410,0773,969
Äritegevusest teenitud raha29,8783,9977,6954,871
Saadud/makstud tulumaks-37-33-76-20
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU29,8413,9647,6194,851
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)-3,114-14,344-7,315-41,414
Laekumised materiaalse põhivara müügist731447
Laekumised muudest finantsvaradest0000
Saadud intressid1011
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-3,106-14,341-7,300-41,366
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud (lisa 8)00015,000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)00-14,667-14,667
Võlakirjade tagasimaksed (lisa 8)0000
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)2,75219,74740,33332,005
Tuletisinstrumentidega seotud maksed0000
Rendimaksete tasumine (lisa 8)-2,480-999-6,705-4,914
Makstud intressid-3,953-2,941-9,097-7,689
Laenudega seotud tehingukulude tasumine00-201-205
Makstud dividendid (lisa 10)0000
Aktsiakapitali vähendamine0000
Tulumaks makstud dividendidelt0000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-3,68115,8079,66319,530
     
RAHAVOOD KOKKU23,0545,4309,982-16,985
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses14,76216,46227,83438,877
Raha ja raha ekvivalentide muutus23,0545,4309,982-16,985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus37,81621,89237,81621,892


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

ManusedTallink Grupp 2021 Q2 EST.pdf
Tallink Grupp 2021 Q2 Presentation.pdf
Tallink Grupp 2021 Q2 Financial Data.xlsx