Published: 2021-03-02 07:01:00 CET
LHV Group
Korralise üldkoosoleku kutse

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 24. märtsil 2021. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.45. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Grupi juhatus kinnitab, et üldkoosolekul rakendatakse koosolekul füüsiliselt osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks, sh on koosoleku toimumiskohas olemas desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt koosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Viiruse leviku vältimiseks palub Grupi juhatus eelistada siiski elektroonilist eelhääletamist üldkoosoleku päevakorras olevate punktide osas, füüsiliselt koosolekul mitte osaleda ning jälgida üldkoosolekut videoülekande vahendusel.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-posti aadressile group@lhv.ee mitte hiljem kui 23. märtsil 2021. aastal kella 9.00-ks. Elektroonilise hääletamise korraga saab lähemalt tutvuda Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 17. märtsil 2021. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile group@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 19.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 17. veebruari 2021. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  Kinnitada Grupi 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
 1. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
  2020. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 37 950 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 29 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. aprilli 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. aprill 2021. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 09. aprillil 2021. aastal.
 1. Ülevaade 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
  Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
  Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2020. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2020. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 10. märtsil 2021. aastal kella 23.59 e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 22. märtsil 2021. aastal kell 09.00.


Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige


Teate edastas:

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee