Avaldatud: 2019-04-23 15:56:19 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

TEADE- AKTSIA NOMINAALVÄÄRTUSE MUUTMINE JA AKTSIATE VAHETAMINE

Baltika teatab, et 12. aprillil 2019 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati põhikirja muudatus, mis sätestab, et aktsia nimiväärtus muudetakse 0,1 eurolt 1 eurole. Seejärel tühistatakse kõik senised nimelised aktsiad ja vahetatakse uute aktsiate vastu selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia. Aktsiakapitali suurus jääb muutmata. Juhul kui aktsionäril on alla 10 olemasoleva aktsia, saab ta vastu 1 uue aktsia või kui aktsionäril ei ole aktsiaid arvuliselt niipalju, et on võimalik vahetada 10:1, ümardatakse nimetatud aktsionäri aktsiate arv ülespoole. Aktsiate vahetamiseks vajaminevad olemasolevad aktsiad võetakse aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF nõusolekul tema väärtpaberikontolt, mida hoitakse ING Luxembourg S.A. AIF arvel.

Vastavalt uuele põhikirjale ja aktsiate vahetamistehingule on aktsia uus nominaalväärtus 1 euro ja emiteeritud aktsiate arv 4 079 485.

Väärtpaberi omanike nimekiri aktsiate vahetamiseks fikseeritakse 2. mai 2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, mis tähendab, et kõigi aktsionäride, kes omavad AS Baltika aktsiaid 2. mai 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, aktsiad vahetatakse 6. mail 2019 uute aktsiate vastu selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia.

Lisainformatsioon ja olulised kuupäevad:

Kehtiv ISIN kood enne nominaalväärtuse muutmist ja aktsiate vahetamistEE3100003609
Uus ISIN kood pärast nominaalväärtuse muutmist ja aktsiate vahetamistEE3100145616
Uus nominaalväärtus1 EUR
Aktsiate arv pärast nominaalväärtuse muutmist ja aktsiate vahetamist4 079 485
Viimane kauplemispäev kehtiva ISIN koodiga enne nominaalväärtuse muutmist ja aktsiate vahetamist29.04.2019
Nimekirja fikseerimise kuupäev2.05.2019
Väljamakse tegemise kuupäev6.05.2019


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com