Julkaistu: 2016-02-23 07:35:00 CET
Marimekko Oyj
Yhtiökokouskutsu

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 23.2.2016, klo 8.35

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11. huhtikuuta 2016 klo 14.00 alkaen Marimekko Oyj:n pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen mukaisesti ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen palkkio kuin vuonna 2015 eli puheenjohtajan palkkio olisi 40 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa ja jäsenten 22 000 euroa vuodessa. 

Lisäksi ehdotetaan, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle ehdotettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio maksetaan kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 11.4.2016 hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2016 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten tämän kokouskutsun kohdassa 12 on esitetty, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi puheenjohtajan päätoimisuuteen pohjautuvan erillisen sopimuksen nojalla 11.4.2016 alkaen kuukausipalkkiona 8 800 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Joakim Karske ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin ja edelleen, että he valitsevat keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Joakim Karsken ja Catharina Stackelberg-Hammarénin.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous viimeistään 21.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 25.4.2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 6.4.2016 ennen klo 16.00. Ilmoittautua voi:

  • täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous, alkaen 7.3.2016 klo 9.00,
  • puhelimitse numeroon 020 770 6893, 7.3. – 6.4.2016 klo 9.00–16.00 (arkipäivisin)
  • tai sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com, alkaen 7.3.2016 klo 9.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Marimekko Oyj, Lakiosasto, PL 107, 00811 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2016 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.2.2016 yhteensä 8 089 610 osaketta ja 8 089 610 ääntä.

Helsingissä 22.2.2016

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2015 tuotteiden brändimyynti oli 186 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto noin 96 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on yli 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.