English Estonian
Avaldatud: 2019-05-09 08:00:00 CEST
Nordecon
Kvartaliaruanne

2019. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Börsiteade sisaldab: Nordecon AS 2019. aasta I kvartali konsolideeritud finantsaruandeid (auditeerimata), ülevaadet aruandeperioodi majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest, väljavaateid tegevusturgudele ning peamiste riskide kirjeldust.

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinna ja Nordeconi koduleheküljel (http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).

Aruandeperioodi kohta käiv investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ja avalikustatud Nordeconi kodulehel (http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00031.03.201931.12.2018
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid5 3917 678
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded27 90431 627
Ettemaksed1 7001 383
Varud23 69220 444
Käibevara kokku58 68761 132
 

Põhivara
  
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud1 7342 266
Pikaajalised finantsinvesteeringud2626
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 2858 225
Kinnisvarainvesteeringud5 5265 526
Materiaalne põhivara16 16412 288
Immateriaalne põhivara14 67514 674
Põhivara kokku46 41043 005
VARA KOKKU105 097104 137
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused17 3189 374
Võlad hankijatele32 22634 954
Muud võlad7 0135 187
Ettemaksed3 6503 932
Eraldised5291 013
Lühiajalised kohustused kokku60 73654 460
 

Pikaajalised kohustused
  
Laenukohustused11 203 14 830
Võlad hankijatele9898
Muud võlad17771
Eraldised1 111969
Pikaajalised kohustused kokku12 58915 968
KOHUSTUSED KOKKU73 32570 428
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital16 32116 321
Omaaktsiad -693-693
Ülekurss618618
Kohustuslik reservkapital2 5542 554
Realiseerumata kursivahed1 9481 992
Jaotamata kasum8 93410 896
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital29 68231 688
Mittekontrolliv osalus2 0902 021
OMAKAPITAL KOKKU31 77233 709
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU105 097104 137

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 3k 20193k 20182018
Müügitulu  34 52443 662223 496
Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu -34 478-43 209-213 463
Brutokasum 46 453 10 033
     
Turunduskulud -346-173-626
Üldhalduskulud -1 493-1 671-6 725
Muud äritulud 56171 471
Muud ärikulud -13-77-122
Ärikasum (kahjum) -1 750-1 4514 031
     
Finantstulud 271135431
Finantskulud -364-304-909
Finantstulud ja –kulud kokku -93-169-478
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum  -50-63835
     
Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 893-1 6834 388
Tulumaks 0-200-567
Puhaskasum (kahjum) -1 893-1 8833 821
     
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
    
Realiseerumata kursivahed -4468-3
Kokku muu koondkasum  -4468-3
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -1 937-1 8153 818
     
 Puhaskasum (kahjum):    
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa  -1 962-1 8063 381
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa  69-77440
Kokku puhaskasum (kahjum) -1 893-1 8833 821
     
Koondkasum (kahjum):    
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -2 006-1 7383 378
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 69-77440
Kokku koondkasum (kahjum) -1 937-1 8153 818
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:    
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,06-0,060,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,06-0,060,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´0003k 20193k 2018
Rahavood äritegevusest  
Laekumised ostjatelt46 96453 004
Maksed hankijatele-43 997-49 887
Makstud käibemaks-846-1 350
Maksed töötajatele ja töötajate eest-5 292-5 206
Makstud tulumaks-110
Netorahavoog äritegevusest-3 182-3 439
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Materiaalse põhivara soetamine-43-66
Materiaalse põhivara müük183
Antud laenud-9-6
Antud laenude laekumised23
Saadud dividendid238245
Saadud intressid23
Netorahavoog investeerimistegevusest208182
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenud1 737534
Saadud laenude tagasimaksed-9-194
Kapitalirendi maksed-577-450
Rendikohustise maksed-2510
Makstud intressid-208-170
Makstud dividendid0-384
Netorahavoog finantseerimistegevusest692-664
   
Rahavoog kokku-2 282-3 921
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul7 6788 916
Valuutakursimuutused-50
Raha jäägi muutus-2 282-3 921
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul5 3914 995

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta I kvartalis oli 46 tuhat eurot (I kvartal 2018: 453 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli I kvartalis 0,1% (I kvartal 2018: 1%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Aruandeperioodi kasum teeniti hoonete ehituse segmendis, kus marginaalid on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranenud, moodustades 4,5% (I kvartal 2018: 3,3%). Rajatiste segmendi kahjum on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, mida enim mõjutas aasta alguse ebasoodne ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust, pidev temperatuuride muutus ning keskmisest oluliselt suurem sademete hulk tõstis kulubaasi kõikide põhiliste sisendite osas.  

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta I kvartalis 1 493 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 11% (I kvartal 2018: 1 671 tuhat eurot), kuid 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud sisuliselt samaks, moodustades 3,1% (I kvartal 2018: 3,1%).

Kontserni ärikahjumiks kujunes 2019. aasta I kvartalis 1 750 tuhat eurot (I kvartal 2018: 1 451 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikahjum (EBITDA) moodustas 1 018 tuhat eurot (I kvartal 2018: 944 tuhat eurot).
Finantstulusid ja – kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil euro suhtes 3,6% ning Kontsern kajastas valuutakursi kasumit aruandeperioodil summas 215 tuhat eurot (I kvartal 2018: 62 tuhat eurot), siis Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 1,7%. Finantskuludes on kajastatud Rootsi krooni kursikahjumit summas 163 tuhat eurot (I kvartal 2018: 123 tuhat eurot). Valuutakursi muutustest tekkinud kasum ja kahjum on tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse.

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 1 893  tuhat eurot (I kvartal 2018: 1 883 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 1 962 tuhat eurot (I kvartal 2018: kahjum 1 806 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2019. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas -3 182 tuhat eurot (I kvartal 2018: -3 439 tuhat eurot). Esimese kvartali negatiivne äritegevuse rahavoog on tsüklilisele ehitustegevusele iseloomulik. Suuremad püsikulud ja ettevalmistused aktiivsema, eelkõige rajatiste, ehitusperioodi alustamiseks II kvartalis hoiavad väljaminekud võrreldes sissetulekutega kõrgetena. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust. Kontsern on sõlminud ostufaktooringu raamlepingu, mille raames on võimalik allhankijatel, kellel puudub finantseerimisasutustest faktooringlimiidi taotlemiseks piisav krediidivõimekus, kasutada Kontserni limiiti. 

Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I kvartalis oli 208 tuhat eurot (I kvartal 2018: 182 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse põhivara investeeringud summas 43 tuhat eurot (I kvartal 2018: 66 tuhat eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 238 tuhat eurot (I kvartal 2018: 245 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I kvartalis oli 692 tuhat eurot (I kvartal 2018: -664 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim laenu-, kasutusõiguse- ja kapitalirendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 1 737 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I kvartal 2018: 534 tuhat eurot), laenude tagasimaksed moodustasid kokku 9 tuhat eurot (I kvartal 2018: 194 tuhat eurot) ja kapitalirendimaksed 577 tuhat eurot (I kvartal 2018: 450 tuhat eurot). Seoses rendiarvestuse arvestuspõhimõtete muutusega, mille kohaselt senini finantsseisundi aruande väliselt kajastatud kasutusrendi kohustus kajastatakse alates 01.01.2019 finantsseisundi aruandes laenukohustusena, kajastatakse ka nimetatud lepingute makseid finantseerimistegevuse rahavoos. Aruandeperioodil moodustasid kirjeldatud kasutusõiguse maksed kokku 251 tuhat eurot. Intressimaksed moodustasid 208 tuhat eurot (I kvartal 2018: 170 tuhat eurot), intressimaksete suurenemise põhjuseks on eelpool kirjeldatud arvestuspõhimõtete muutus.

Seisuga 31.03.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 391 tuhat eurot (31.03.2018: 4 995 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja I kv 2019I kv 2018I kv 20172018
Müügitulu, tuhat eurot34 52443 66241 604223 496
Müügitulu muutus-20,9%4,9%50,0%-3,4%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot-1 893-1 883-1 0863 821
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot-1 962-1 806-1 0873 381
Keskmine aktsiate arv, tk31 528 58530 913 03130 756 72831 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot-0,06-0,06-0,040,11
Üldhalduskulude määr müügitulust4,3%3,8%3,5%3,0%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust3,1%3,1%3,2%3,0%
EBITDA, tuhat eurot-1 018-944-5036 021
EBITDA määr müügitulust-2,9%-2,2%-1,2%2,7%
Brutokasumi määr müügitulust0,1%1,0%1,5%4,5%
Ärikasumi määr müügitulust-5,1%-3,3%-2,4%1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita-5,2%-3,3%-2,4%1,3%
Puhaskasumi määr müügitulust-5,5%-4,3%-2,6%1,7%
Investeeritud kapitali tootlus-2,9%-2,6%-1,5%8,4%
Omakapitali tootlus-5,8%-5,0%-2,9%11,2%
Omakapitali osakaal30,2%31,1%35,6%32,4%
Vara tootlus-1,8%-1,9%-1,1%3,5%
Finantsvõimendus38,4%35,3%29,3%28,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja0,971,011,0111,2
 31.03.201931.03.201831.03.201731.12.2018
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot170 509143 589130 109100 352

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on püsinud stabiilsena. 2019. aasta I kvartalis moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 10% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 8%.

 I kv 2019I kv 2018I kv 20172018
Eesti90%92%91%93%
Ukraina5%3%1%4%
Soome4%1%2%1%
Rootsi1%4%6%2%

Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud. Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut. Rootsi mahud on aastataguse perioodiga võrreldes vähenenud, aruandeperioodil teostati töid ühe peatöövõtulepingu alusel. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis.

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“.

2019. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.

Kontserni 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 34 524 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 43 662 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 20,9%.  Müügitulu langus oli suurem hoonete segmendis - 24%. I kvartali müügitulu vähenemise põhjuseks on 2018. aasta II poolaastal läbi viidud riigihangete tavapärasest pikem otsustusprotsess pakkumise esitamise ja lepingu sõlmimise vahel, samuti mõningate erahangete oodatust pikem lepingute ettevalmistusprotsess. Nimetatud asjaolule juhtis Kontsern tähelepanu ka 2018. aasta aastaaruandes. Vaadates aga teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes siiski tegevusmahtude mõningast kasvu.

Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 28 638 ja 5 791 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 37 616 ja 5 941 tuhat eurot.

TegevussegmendidI kv 2019I kv 2018I kv 20172018
Hooned82%86%89%72%
Rajatised18%14%11%28%

Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud kõikide alamsegmentide mahud.

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment. Aruandeperioodil töös olnud suured objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ehitamine ning Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone projekteerimine ja ehitamine.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10,  Sammu 6 ning Valge 16 asuvad korterelamud. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse Rootsi, kus jätkuvad ühe elamuarendusprojekti ehitööd, lisaks alustati 2 uue projekti projekteerimisega. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III etapi korterelamu.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21 korteriga 4-korruseline korterelamu (www.nommetee.ee) ning alustati uue, aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehituse ettevalmistusega (www.voidujooksu.ee). Tartus, Aruküla tee, jätkus kolme 10 korteriga korterelamu ehitus (www.kaldakodu.ee). Aruandeperioodil omaarendustest müügitulu ei saadud ( I kv 2018: 1 638 tuhat eurot), Nõmme teel asuva arenduse korteriomandite üleandmine ostjatele algab 2019. aasta II kvartalis. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna 2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes 2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ning Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus ning Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)  sigala nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd. Võrreldes eelmiste perioodidega on  oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal, mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.

Müügitulu jaotus hoonete segmendisI kv 2019I kv 2018I kv 20172018
Ärihooned39%38%26%35%
Korterelamud30%25%33%25%
Ühiskondlikud hooned21%23%28%25%
Tööstus- ja laohooned10%14%13%15%

Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav ülekaal ning seda vaatamata I kvartalis suurenenud muude rajatist osakaalule. Teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus ning erinevad väiksemahulised Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööd. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.

Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili – Paldiski lõigu pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi mahust.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendisI kv 2019I kv 2018I kv 20172018
Teedeehitus ja –hooldus65%85%82%89%
Muud rajatised33%12%10%7%
Keskkonnaehitus2%3%8%4%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2019 oli 170 509 tuhat eurot, mis on ligikaudu 18% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2019 sõlmiti uusi lepinguid kokku 92 556 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2018: 22 275 tuhat eurot).

 31.03.201931.03.201831.03.201731.12.2018
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot170 509143 589130 109100 352

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 86% ja rajatiste omad 14% (31.03.2018: vastavalt 68% ja 32%). Võrreldes seisuga 31.03.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 50% ning rajatiste segmendi portfell vähenenud 49%.

Võrdse osa, ligikaudu kolmandiku, moodustavad hoonete segmendis äri- ja ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmentide teostamata tööde mahud. Nimetatud alamsegmentides on toimunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga mahtude oluline suurenemine. Ärihoone alamsegmendi suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad peamisel Tallinnas: Vanasadamas asuva D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus,  Suur-Patarei ja Jahu tänava nurgale kolme- ja viiekorruselisest hoonest koosneva bürookompleksi, aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ning Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone ehitamine. Lisaks sõlmiti leping Tartusse SA Tartu Ülikooli Kliinikum parkimismaja projekteerimiseks ja ehitamiseks. Korterelamute alamsegmentide teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ehitatavatest korterelamutest, millele lisandusid aruandeperioodil lepingud Rootsis kahe korterelamu ehitamiseks. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad  2019. aasta algul sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ning Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitamine.  Oluliselt on vähenenud tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfell.

Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb jätkuvalt teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu 72% rajatiste segmendi teostamata tööde portfellist. Teedeehituse teostamata tööde portfelli suurimateks lepinguteks on Tallinna piirile Laagrisse rajatava Veskitammi liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2–146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehitamine ning Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. Jätkatakse Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili – Paldiski lõigu pinnasetööde teostamine.

Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga tegevusmahtude mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.

Aruandeperioodi lõpust (31.03.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 20 552 tuhande euro väärtuses, millest olulise osa moodustavad rajatiste segmendi tööd.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2019. aasta I kvartali jooksul töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 662 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 391 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 4%.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 I kv 2019 I kv 2018I kv 20172018
ITP391427413419
Töölised271264303268
Keskmine kokku662691716687

Kontserni 2019. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 5 363 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 4 943 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 8%list kasvu põhjuseks on töötasude suurenemine.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I kvartalis 47 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 15 tuhat eurot (I kvartal 2018: vastavalt 47 tuhat eurot ja 15 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I kvartalis 123 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 42 tuhat eurot (I kvartal 2018: vastavalt 232 tuhat eurot ja 77 tuhat eurot). 2018.a I kvartali tasud sisaldasid juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid summas 93 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 I kv 2019I kv 2018I kv 20172018
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot315,5320,4281,9325,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %-1,5%13,7%30,4%3,3%
     
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot9,210,09,59,7
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %-8,4%5,4%20,7%-3,8%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, languse põhjuseks on vähenenud müügitulu ning suurenenud tööjõukulud.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com 
www.nordecon.com

Manused


NCN investor presentation 1Q 2019.pdf
Nordecon_Aruanne_1Q_2019.pdf