Estonian
Avaldatud: 2022-08-19 18:58:42 CEST
Robus Group
Börsiteade

PARANDUS: Robus Group AS kasvatas eelmisel poolaastal käivet üle kolme korra

Tallinna börsi alternatiivturul First North kaubeldava Robus Group AS-i esimese poolaasta käive oli 87 000 eurot, mis on 2021. aasta 24 000 eurosest käibest enam kui kolm korda suurem, ületades sealjuures ka kogu 2021. aasta käibe (võrreldud on Robus Athletic OÜ müügikäibed, mis otseselt ei kajastu käesoleva aruande raamatupidamisaruandes lähtuvalt konsolideerimise põhimõtetest)

Paranduse sisu: täiendusena on börsiteate teksti osas dubleeritud bilansi-, kasumi-, rahavoogude- ja omakapitali muutuse aruannete tabelid ning täpsustatud müügikäivete võrdlemise alust, mis olid varem välja toodud börsiteatele lisatud aruandest.

Arendus- ja kasvuplaanide finantseerimiseks emiteeris Robus tänavu aprillis 135 000 uut aktsiat, mis võeti avalikult kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North. Täiendava kapitali kaasamise kulu oli 55 tuh eurot. Esimesel poolaastal realiseerus ettevõtte eesmärk tõsta ekspordimaht koduturu müügimahtudest suuremaks, müües 70% Euroopa turule ja 30% Eesti turule.

Ettevõte on täna alustanud unikaalse nutika treeninginventari Smart GymBars arendusega, mille välja töötamist toetab EAS ja asus välja arendama ka soodsama hinnaklassi treeningseadet GymBars Light. 

Ettevõtte tegevjuhi Mikk-Alvar Olle sõnul on vaatamata pingelisele geopoliitilisele olukorrale suutnud Robus ettearvamatuks muutunud turu ja tarbijakäitumise tingimustes kiiresti adapteeruda. „Tavapärases majandussituatsioonis oleks käibekasv olnud usutavasti veelgi suurem, kuid oleme astunud olulisi tootearenduslikke samme, mis loovad eelduse tarnekriiside vältimiseks ja tugeva kasvutrendi jätkumiseks ka prognoositavas majandussurutises,“ lisas Olle.

Robus Group AS on alternatiivbörsil Nasdaq First North registreeritud ettevõte, mis tegeleb Robus Athletics virtuaalse spordiklubi kontseptsiooni arendamisega. Robusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100%-lised tütarettevõtted Robus Athletic OÜ ja Robus Athletic, Inc., mille põhitegevusalaks on Robuse toodete ja teenuste arendamine ning turustamine.

Robus Group AS-i 2022. aasta 6 kuu tulemuste täpsem ülevaade on leitav manusena lisatud dokumendist.


Konsolideeritud bilanss

  30.06.2022 15.03.2022 Lisa nr
Varad      
Käibevarad      
Raha 609 272 45 696  
Nõuded ja ettemaksed 17 856 9 700 2
Varud 33 129 38 964 3
Kokku käibevarad 660 257 94 360  
Põhivarad      
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse 341 341 2,5
Immateriaalsed põhivarad 71 025 34 333 6
Kokku põhivarad 71 366 34 674  
Kokku varad 731 623 129 034  
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 6 000 6 000 7
Võlad ja ettemaksed 81 021 27 298 8
Kokku lühiajalised kohustised 87 021 33 298  
Kokku kohustised 87 021 33 298  
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 035 000 900 000 9
Ülekurss -66 555 -683 055  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -121 209 -121 209  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -202 634 0  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 644 602 95 736  
Kokku omakapital 644 602 95 736  
Kokku kohustised ja omakapital 731 623 129 034  

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

  15.03.2022-30.06.2022 Lisa nr.
Müügitulu 59 038 10
Muud äritulud 836  
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 36 403  
Kaubad, toore, materjal ja teenused -106 698 11
Mitmesugused tegevuskulud -148 759 12
Tööjõukulud -41 346 13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 810  
Muud ärikulud -158  
Ärikasum (kahjum) -202 494  
Intressikulud -148  
Muud finantstulud ja -kulud 8  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -202 634  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -202 634  
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -202 634  

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

  15.03.2022-30.06.2022 Lisa nr
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) -202 494  
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 1 810  
Muud korrigeerimised 8  
Kokku korrigeerimised 1 818  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -8 156  
Varude muutus 5 835  
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 53 724  
Kokku rahavood äritegevusest -149 273  
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -38 503  
Kokku rahavood investeerimistegevusest -38 503  
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud intressid -148  
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 751 500  
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 751 352  
Kokku rahavood 563 576  
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 45 696  
Raha ja raha ekvivalentide muutus 563 576  
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 609 272  

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
15.03.2022 900000 -683055 0 -121209 95736
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -202634 -202634
Emiteeritud aktsiakapital 135000 616500 0 0 751500
Muutused reservides 0 0 0 0 0
30.06.2022 1035000 -66555 0 -323843 644602

 

         Mikk-Alvar Olle
         Robus Group AS tegevjuht
         Tel: + 372 5299018
         mikk@robusathletics.com
         www.robusathletics.com


Robus Group AS - 2022 6 kuud vahearuanne.pdf