English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-30 15:05:00 CET
AB "Amber Grid"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gruodžio 22 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl atlygio dydžių AB „Amber Grid“ valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymo;


Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. gruodžio 22 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. gruodžio 22 d. 9.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2022 m. gruodžio 15 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2022 m. lapkričio 29 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas

Sprendimo projektas:

1. „Nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos Bendrovės valdybos nariams (pirmininkui) nustatyti tokius mėnesinius fiksuotus atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

Pozicija Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas) 4 097
Valdybos narys (nepriklausomas) 3 073
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ* kolegialiame organe 2 458
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe 1 536

* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė

2. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.


3. Pakeisti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. birželio 23 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:


3.1.bendras metinis 2023 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 101,4 tūkst. Eur;


3.2 tol, kol galioja šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt  bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt .


AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 8 d.


Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.


Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. gruodžio 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 19 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje.


Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt .

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt .


Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt .


Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt


Priedai:
1. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis;
2. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma.

Daugiau informacijos:
Milda Januškevičienė, „Amber Grid" komunikacijos projektų vadovė,
+370 659 53661, m.januskeviciene@ambergrid.lt 

Priedai1 priedas Balsavimo biuletenis.docx
2 priedas Amber Grid igaliojimo forma.docx