English Estonian
Avaldatud: 2023-09-22 13:20:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes

Muudatused AS Pro Kapital Grupp tagamata võlakirjade tingimustes

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Emitent) on emiteerinud 3 459 081 tagamata võlakirja ISINiga EE3300001676 (edaspidi nimetatud kui Võlakirjad) koguväärtuses 9 685 426,80 eurot. Võlakirjade intressimäär on 8% ja Lunastamistähtaeg enne Võlakirjade tingimuste muutmist 31. oktoober 2024. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.

Emitent tegi Investoritele ettepaneku muuta Võlakirjade tingimusi (avaldatud 20. augusti 2023 teates). Vastavalt Võlakirjade tingimustele loetakse Investorite otsus Võlakirjade tingimuste muutmiseks vastuvõetuks, kui hääletustähtaja viimase päeva seisuga on muudatuse poolt antud vähemalt 50% kõigist Võlakirjadega esindatud Investorite häältest. 20. septembril 2023 saabus hääletamise tähtpäev ja poolthäälte enamusega otsustasid Investorid muuta Võlakirjade tingimusi alljärgnevalt:

1. Võlakirjade tingimuste punkti 1.1.18 muudetakse järgmiselt:

“1.1.18. Lunastamiskuupäev tähendab 31. oktoobrit 2026, mil Emitent lunastab kõik Võlakirjade tingimuste alusel emiteeritud Võlakirjad. Emitent võib Lunastamiskuupäeva ühepoolselt edasi lükata maksimaalselt kahe aasta võrra (s.o 31. oktoobrini 2028), avaldades vastava teate Nasdaq Tallinna Börsi kaudu hiljemalt 30. septembriks 2026.”

2. Võlakirjade tingimuste punkti 6.1 muudetakse järgmiselt:

"6.1. Võlakirjadele kehtib fikseeritud intressimäär 8% (kaheksa protsenti) aastas kuni 31. oktoobrini 2024 (kaasa arvatud) ja 9% (üheksa protsenti) aastas alates 1. novembrist 2024, mida kohaldatakse emiteeritud võlakirjadele (s.o lunastamata) Võlakirjade nimiväärtuses alates konkreetse Seeria (Tranche) Väärtuspäevast kuni Lunastamistähtajani või Ennetähtaegse Lunastamise kuupäevani (kaasa arvatud).

Vastavalt hääletustulemustele kinnitas Emitendi juhatus muudetud Võlakirjade tingimused 22. septembril 2023. Muudetud Võlakirjade tingimused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Nasdaq Tallinna börsi kaudu ning edastatakse ka registrile.

Seoses Investorite otsusega kiita heaks Võlakirjade tingimuste ülaltoodud muudatused, kasutab Emitent oma õigust Võlakirjade osalisele Ennetähtaegsele Lunastamisele. Emitent lunastab 31. oktoobril 2024 proportsionaalselt 15% kõigi Võlakirjade nimiväärtusest (Võlakirjade arv ei muutu), tasudes igale Investorile 0,42 eurot iga Võlakirja kohta. 1. novembril 2024 on Võlakirjade uueks nimiväärtuseks 2,38 eurot Võlakirja kohta. Emitent avaldab Ennetähtaegse Lunastamise otsuse ja täpsed tingimused uue börsiteatega vastavalt börsireglemendile ettenähtud ajal ja kujul.

Muudetud Võlakirjade tingimuste täistekst on lisatud käesolevale börsiteatele.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee


 

ManusPKG.Amended-Unsecured-Bond-Terms_22.09.2023.pdf