Avaldatud: 2018-10-18 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

Finantsinspektsiooni järelevalveline hinnang kapitalile ja AS-i LHV Group sisemised kapitalieesmärgid

Oktoobri keskel esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile tänavuse järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise aastaga on muutunud täiendava omavahendite nõude koosseis ning nõuete suurused.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,53% (võrrelduna 1,01% 2017. aasta SREP-s), millest vähemalt 0,39% (2017. aastal 0,37%) peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,52% (2017. aastal 0,49%) kaetud esimese taseme omavahenditega. Lisaks kehtestas Finantsinspektsioon grupile lisakapitalinõude välisriikides asutatud finantseerimisasutustelt kaasatud hoiuste summale ning selleks on 0,2%.

17. oktoobril toimunud koosolekul otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 15,50% (senikehtinud 15,06%), minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,10% (senikehtinud 12,29%) ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 10,40% (senikehtinud 10,61%). Ühtlasi on sisemiste eesmärkide kehtestamisel arvesse võetud 1. jaanuarist kehtima hakkavat suuremat süsteemselt olulisuse puhvrit.

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

 Esmase taseme põhiomavahendidEsmase taseme omavahendidKogu kapitalinõue
Baasnõue4,50%6,00%8,00%
Pillar 2 kapitalinõue0,39%0,52%1,53%
Mitteresidenditest finantsvahendajate hoiused vastavalt finantsplaanile0,28%0,28%0,28%
Kokku SREP kapitalinõue5,17%6,80%9,81%
Kapitali säilitamise puhver2,50%2,50%2,50%
Süsteemselt olulisuse (O-SII) puhver1,00%1,00%1,00%
Süsteemse riski puhver1,00%1,00%1,00%
Vastutsükliline puhver0,00%0,00%0,00%
Kombineeritud puhver kokku4,50%4,50%4,50%
Minimaalne regulatiivne nõue9,67%11,30%14,31%
Sisemised lisapuhvrid kokku0,73%0,80%1,19%
Grupisisene minimaalne kapitalinõue10,40%12,10%15,50%

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee