English Estonian
Avaldatud: 2020-05-07 08:00:00 CEST
Nordecon
Kvartaliaruanne

2020. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Nordeconi kontserni 2020. aasta I kvartali äritegevuse tulemusi iseloomustab aastataguse perioodiga võrreldes oluline müügitulu kasv, bruto- ja ärikasumi marginaali paranemine ning Ukraina grivna ja Rootsi krooni langustest põhjustatud valuutakursi kahjud.  Ülemaailmne COVID-19 viiruse pandeemia selles kvartalis Kontserni tulemustele veel olulist mõju ei avaldanud.
Kontserni 2020. aasta I kvartali müügitulu oli 54 924 tuhat eurot, mis suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 59%. Müügitulu on kasvanud hoonete segmendis, moodustades 71%. Rajatiste segmendi müügitulu on jäänud sisuliselt samale tasemele eelmise aasta võrreldava perioodiga. Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on, tulenevalt 2019. aasta lõpu seisuga teostamata tööde portfelli mahust, igati ootuspärane. Paranes ka Kontserni kasumlikkus. Brutokasum oli 1 188 tuhat eurot (I kvartal 2019: 46 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 2,2% (I kvartal 2019: 0,1%). Kuigi ehitustegevuse sesoonsusest tulenevalt lõpetas kontsern I kvartali ärikahjumis, siis vähenes see võrreldes 2019. aasta I kvartaliga oluliselt. Ärikahjumiks kujunes 2020. aasta I kvartalis 643 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 750 tuhat eurot). Kontserni puhaskahjumiks kujunes 2 196  tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 893 tuhat eurot), millest olulise osa, 1 338 tuhat eurot, moodustas valuutakursi kahjum Kontserni välisturgudel. Valuutakursi muutustest tekkinud kahjum on tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse. Ukraina grivna nõrgenes aruandeperioodil euro suhtes 14,7% ning Rootsi kroon 5,6%. 2019. aastal I kvartalis sai Kontsern valuutakursside muutusest netokasumit 52 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00031.03.202031.12.2019
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid7 1297 032
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded37 61037 563
Ettemaksed2 5141 813
Varud21 38221 142
Käibevara kokku68 63567 550
 

Põhivara
  
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud8062 369
Pikaajalised finantsinvesteeringud2626
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 4948 435
Kinnisvarainvesteeringud6 3015 530
Materiaalne põhivara18 92219 002
Immateriaalne põhivara14 66414 736
Põhivara kokku49 21350 098
VARA KOKKU117 848117 648
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused16 27011 058
Võlad hankijatele38 66540 730
Muud võlad9 2527 954
Ettemaksed7 3016 391
Eraldised835716
Lühiajalised kohustused kokku72 32366 849
 

Pikaajalised kohustused
  
Laenukohustused10 409 16 326
Võlad hankijatele9898
Muud võlad80177
Eraldised1 7431 425
Pikaajalised kohustused kokku12 33018 026
KOHUSTUSED KOKKU84 65384 875
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital14 37914 379
Omaaktsiad -660-660
Ülekurss635635
Kohustuslik reservkapital2 5542 554
Realiseerumata kursivahed2 4171 169
Jaotamata kasum11 20912 383
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital30 53430 460
Mittekontrolliv osalus2 6612 313
OMAKAPITAL KOKKU33 19532 773
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU117 848117 648

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 3k 20203k 20192019
Müügitulu  

54 924
 

34 524
 

234 071
Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu -53 736-34 478-222 302
Brutokasum 1 18846 11 769
     
Turunduskulud -128-346-784
Üldhalduskulud -1 799-1 493-6 837
Muud äritulud 14956315
Muud ärikulud -53-13-193
Ärikasum (kahjum) -643-1 7504 270
     
Finantstulud 562711 277
Finantskulud -1 579-364-1 219
Finantstulud ja –kulud kokku -1 523-9358
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum   -30-50585
     
Maksustamiseelne kasum (kahjum) -2 196-1 8934 913
Tulumaks 00-764
Puhaskasum (kahjum) -2 196-1 8934 149
     
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
    
Realiseerumata kursivahed 1 248-44-823
Kokku muu koondkasum  1 248-44-823
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -948-1 9373 326
     
 Puhaskasum (kahjum):    
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa  -2 669-1 9623 378
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa  47369771
Kokku puhaskasum (kahjum) -2 196-1 8934 149
     
Koondkasum (kahjum):    
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 421-2 0062 555
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 47369771
Kokku koondkasum (kahjum) -948-1 9373 326
     
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:    
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes -0,08-0,060,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes -0,08-0,060,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´0003k 20203k 2019
Rahavood äritegevusest  
Laekumised ostjatelt70 30946 964
Maksed hankijatele-63 575-43 997
Makstud käibemaks-2 936-846
Maksed töötajatele ja töötajate eest-6 116-5 292
Makstud tulumaks0-11
Netorahavoog äritegevusest-2 318-3 182
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Materiaalse põhivara soetamine-58-43
Materiaalse põhivara müük13818
Antud laenud-5-9
Antud laenude laekumised32
Tütarettevõtte soetamine-20
Tütarettevõtte soetamisega saadud raha3 6050
Saadud dividendid245238
Saadud intressid32
Netorahavoog investeerimistegevusest3 929208
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenud3931 737
Saadud laenude tagasimaksed-891-9
Rendimaksed-737-828
Makstud intressid-276-208
Netorahavoog finantseerimistegevusest-1 511692
   
Rahavoog kokku100-2 282
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul7 0327 678
Valuutakursimuutused-3-5
Raha jäägi muutus100-2 282
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul7 1295 391

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2020. aasta I kvartalis oli 1 188 tuhat eurot (I kvartal 2019: 46 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 2,2% (I kvartal 2019: 0,1%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Teedeehituses, mis on investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfaltbetooni tootmiseks ja  paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Kuigi rajatiste segmendi kahjumlikkus on eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, on segmendi kahjumi mõju Kontserni tulemusele siiski märkimisväärne. Aruandeperioodi kasum teeniti hoonete ehituse segmendis, kus marginaal jäi eelmise aasta võrreldava perioodiga samale tasemele, moodustades 4,5% (I kvartal 2019: 4,5%).
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2020. aasta I kvartalis 1 799 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 20% (I kvartal 2019: 1 493 tuhat eurot). Suurenemise põhjuseks on kasvanud tööjõukulud ja  kulum. Lisaks mõjutab üldkulude kasvu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,8% (I kvartal 2019: 3,1%).
Kontserni ärikahjumiks kujunes 2020. aasta I kvartalis 643 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 750 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 194 tuhat eurot (I kvartal 2019: kahjum 1 018 tuhat eurot).
Oluliselt mõjutasid aruandeperioodil finantskulusid valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel. Ukraina grivna nõrgenes aruandeperioodil euro suhtes 14,7% ning Rootsi kroon 5,6%. Kontsern kajastas valuutakursi kahjumit aruandeperioodil kokku summas 1 338 tuhat eurot. 2019. aastal I kvartalis saadi valuutakursside muutusest netokasumit 52 tuhat eurot. Valuutakursi muutustest tekkinud kasum ja kahjum on tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse. Arvestustehniliselt tähendas valuutakursside muutus teisalt omakapitali koosseisus kajastatud realiseerumata kursivahede reservi positiivset muutumist 1 248 tuhande euro võrra (I kvartal 2019: -44 tuhat eurot). Kursivahede netomõju Kontserni netovarale oli -90 tuhat eurot (I kvartal 2019: kasum 8 tuhat eurot).
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 2 196  tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 893 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 2 669 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 962 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2020. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas -2 318 tuhat eurot (I kvartal 2019: -3 182 tuhat eurot). Esimese kvartali negatiivne äritegevuse rahavoog on tsüklilisele ehitustegevusele iseloomulik. Suuremad püsikulud ja ettevalmistused aktiivsema, eelkõige rajatiste, ehitusperioodi alustamiseks II kvartalis hoiavad väljaminekud võrreldes sissetulekutega kõrgetena. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust. Kontsern on sõlminud ostufaktooringu raamlepingu, mille raames on võimalik allhankijatel, kellel puudub finantseerimisasutustest faktooringlimiidi taotlemiseks piisav krediidivõimekus, kasutada Kontserni limiiti. 
Investeerimistegevuse rahavoog 2020. aasta I kvartalis oli 3 929 tuhat eurot (I kvartal 2019: 208 tuhat eurot). Enim mõjutab rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot. Rahavoogu mõjutasid lisaks veel materiaalse põhivara investeeringud summas 58 tuhat eurot (I kvartal 2019: 43 tuhat eurot), materiaalse põhivara müük summas 138 tuhat eurot (I kvartal 2019: 18 tuhat eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 245 tuhat eurot (I kvartal 2019: 238 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2020. aasta I kvartalis oli -1 511 tuhat eurot (I kvartal 2019: 692 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 393 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I kvartal 2019: 1 737 tuhat eurot), laenude tagasimaksed moodustasid kokku 891 tuhat eurot (I kvartal 2019: 9 tuhat eurot) ja rendimaksed 737 tuhat eurot (I kvartal 2019: 828 tuhat eurot). Intressimaksed moodustasid 276 tuhat eurot (I kvartal 2019: 208 tuhat eurot).
Seisuga 31.03.2020 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 7 129 tuhat eurot (31.03.2019: 5 391 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja I kv 2020I kv 2019I kv 20182019
Müügitulu, tuhat eurot54 92434 52443 662234 071
Müügitulu muutus59,1%-20,9%4,9%4,7%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot-2 196-1 893-1 8834 149
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot-2 669-1 962-1 8063 378
Keskmine aktsiate arv, tk31 528 58531 528 58530 913 03131 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot-0.08-0,06-0,060,11
Üldhalduskulude määr müügitulust3,3%4,3%3,8%2,9%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust2,8%3,1%3,1%2,9%
EBITDA, tuhat eurot194-1 018-9447 311
EBITDA määr müügitulust0,4%-2,9%-2,2%3,1%
Brutokasumi määr müügitulust2,2%0,1%1,0%5,0%
Ärikasumi määr müügitulust-1,2%-5,1%-3,3%1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita-1,2%-5,2%-3,3%1,7%
Puhaskasumi määr müügitulust-4,0%-5,5%-4,3%1,8%
Investeeritud kapitali tootlus-3,3%-2,9%-2,6%10,0%
Omakapitali tootlus-6,7%-5,8%-5,0%12,5%
Omakapitali osakaal28,2%30,2%31,1%27,9%
Vara tootlus-2,1%-1,8%-1,9%3,7%
Finantsvõimendus32,7%38,4%35,3%33,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja0,950,971,011,01
 31.03.202031.03.201931.03.201831.12.2019
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot229 018170 509143 589227 545

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on jätkuvalt suurenenud. 2020. aasta I kvartalis moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 14% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 10%.

 I kv 2020I kv 2019I kv 20182019
Eesti86%90%92%89%
Rootsi8%1%4%5%
Soome5%4%1%4%
Ukraina1%5%3%2%

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt suurenenud Rootsi turu osakaal müügitulus. Töös on kolm hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis ning on jäänud samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ukraina müügitulu ja osakaal Kontserni mahtudest on vähenenud.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2020. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.
Kontserni 2020. aasta I kvartali müügitulu oli 54 924 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 34 524 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 59%.  Müügitulu on kasvanud hoonete segmendis, moodustades 71%, rajatiste segmendi müügitulu on jäänud sisuliselt eelmise aasta võrreldava perioodiga samale tasemele. Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on, tulenevalt teostamata tööde portfelli mahust 2019. aasta lõpul,  igati ootuspärane.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2020. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 48 954 ja 5 959 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 28 638 ja 5 791 tuhat eurot.

TegevussegmendidI kv 2020I kv 2019I kv 20182019
Hooned89%82%86%70%
Rajatised11%18%14%30%

Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide alamsegmentide mahud.
Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment. Aruandeperioodil töös olnud suuremad objektid asuvad Tallinnas: Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Admiraliteedi basseini kõrval oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ehitus ja II etapi betoneerimistööd ning Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone ja aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ehitus.
Võrreldes 2019. aasta I kvartaliga on enim suurenenud müügitulu ühiskondlike hoonete alamsegmendis, kasvades üle kahe korra.  Suuremad objektid olid:  Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks, Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool ning Tartu Annelinna Gümnaasium.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse Rootsi, kus jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojektiga.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tallinnas aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Kuigi tööstus- ja laohoonete alamsegmendi maht on vähesel määral suurenenud võrreldes 2019. aasta I kvartaliga, on siiski alamsegmendi osakaal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veelgi vähenenud. Töös olevate objektide maksumused on vähenenud, moodustades keskmiselt 2 mln. eurot.  Teostamata tööde portfelli alusel võib eeldada, et ka käesoleval aastal jääb alamsegmendi maht tagasihoidlikuks.

Müügitulu jaotus hoonete segmendisI kv 2020I kv 2019I kv 20182019
Ärihooned36%39%38%36%
Ühiskondlikud hooned30%21%23%29%
Korterelamud27%30%25%27%
Tööstus- ja laohooned7%10%14%8%

Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille müügitulu tulenevalt sesoonsust on I kvartalis tagasihoidlik. Olulise osa käibest moodustab 2019. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ja Kaitseväe keskpolügooni põhja- ja lõunaosa teede ehitus ning erinevad väiksemahulised Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööd. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Jätkus Sillamäele 640 meetri pikkuse rannapromenaadi ehitus, mis moodustab olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust.

Müügitulu jaotus rajatiste segmendisI kv 2020I kv 2019I kv 20182019
Teedeehitus ja –hooldus77%65%85%78%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus)14%0%0%1%
Muud rajatised5%33%12%18%
Keskkonnaehitus4%2%3%3%%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2020 oli 229 018 tuhat eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2020 sõlmiti uusi lepinguid kokku 43 325 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2019: 92 556 tuhat eurot).

 31.03.202031.03.201931.03.201831.12.2019
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 229 018170 509143 589227 545

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 81% ja rajatiste omad 19% (31.03.2019: vastavalt 86% ja 14%). Võrreldes seisuga 31.03.2019 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 26% ning rajatiste segmendi portfell 84%.
Hoonete segmendis moodustavad võrdselt kolmandiku korterelamute ja ühiskondlike hoonete alamsegmendi teostamata tööde portfell, vastavalt 33% ja 31%. Korterelamute teostamata tööde portfell koosneb olulises osas Tallinnas Kalaranna kvartali kahe esimese etapi projekteerimis- ja ehitustöödest, mille kogumaht  on ligikaudu 40 mln. eurot. Mainitud lepingule lisandub teostamata tööde maht Rootsis, kus Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas jätkub kahe korterelamu ehitus. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aastal sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus, Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks ning Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool. 2020. aastal on lisandunud lepingud Välisluureameti büroohoone laiendamiseks Rahumäe teel Tallinnas ning Tartu Kesklinna Perearstikeskus tervisekeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfelli mahust olulise osas moodustab  E-Piima Paidesse ehitatava tehasekompleksi ehitamiseks sõlmitud leping. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt vähenenud ärihoonete alamsegmendi portfell. Suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad Tallinnas: Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone ning  Ülemiste City linnakusse parkimismaja II ehitusetapi projekteerimine ja ehitamine.
Rajatiste segmendi teostamata tööde portfellist moodustavad ligikaudu 2/3 teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud. Suuremateks lepinguteks on 2019. aastal sõlmitud lepingud: Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööd ning Võru-Räpina maanteel asuva Vinso-Kirmsi teelõigu rekonstrueerimine. Nendele on 2020. aastal lisandunud viis 2-3 mln. euro suurust lepingut Maanteeametiga, kokku 12 mln. euro väärtuses. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. 31% rajatiste portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest omakorda märkimisväärne osa on 2019. aastal sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamenti
Hetkel ei ole võimalik hinnata koroonaviiruse (COVID-19) mõju Kontserni tegevusmahtudele tervikuna. Tuginedes Kontserni teostamata tööde portfellile, millest ligikaudu kolmandiku moodustavad üleminevad tööd 2021. aastasse, prognoosib Kontserni juhtkond 2020. aastal tegevusmahtude mõningast kasvu võrreldes 2019. aastaga. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (31.03.2020) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 30 024 tuhande euro väärtuses, millest olulise osa moodustavad rajatiste segmendi tööd.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2020. aasta I kvartali jooksul töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 695 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 429 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv suurenenud ligikaudu 5%. Suurenenud on Kontserni ITP arv, mis osaliselt on tingitud Kontserni struktuuri muutusest, Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 I kv 2020I kv 2019 I kv 20182019
ITP429391427414
Töölised266271264273
Keskmine kokku695662691687

Kontserni 2020. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 6 660 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 5 363 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 24%lise kasvu põhjuseks on nii palgatõus kui ka tulemustasude maksmine.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta I kvartalis 47 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 15 tuhat eurot (I kvartal 2019: vastavalt 47 tuhat eurot ja 15 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta I kvartalis 132 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 44 tuhat eurot (I kvartal 2019: vastavalt 123 tuhat eurot ja 42 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 I kv 2020I kv 2019I kv 20182019
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot365,8315,5320,4340,6
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %16%-1,5%13,7%4,7%
     
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot9,69,210,09,2
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %4,3%-8,4%5,4%-5,0%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasvu põhjuseks on müügitulu suurenemine.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com 
www.nordecon.com

Manused


NCN investor presentation Q1_2020.pdf
Nordecon_Aruanne_1Q_2020.pdf