Avaldatud: 2020-04-24 07:45:00 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta esimese kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta esimese kvartali müügitulud kahanesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 10,1% ja ulatusid 13,18 miljoni euro tasemele. Alates 01. detsembrist 2019. aastal langesid põhitegevuspiirkonna eraklientide joogivee ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%.

Võrreldes möödunud aastaga suurenes 2020. aasta esimeses kvartalis kogu veetarbimine, ent alates märtsi teisest poolest on koroonaviiruse mõju olnud tarbimismahtudele vastupidine. Eraklientide müügitulud vähenesid 2020. aasta esimeses kvartalis peamiselt tulenevalt 27% madalamast tariifist 22,6%. Samal ajal kasvasid eraklientide tarbimismahud. Äriklientide müügitulud vähenesid võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 17,1%. Äriklientide tariifid langesid 2019. aasta detsembrist 15% võrra ning alates märtsi teisest poolest on seoses eriolukorraga äriklientide tarbimine vähenenud.

9,0% müügituludest moodustas ehitus- ja muude teenuste müük, mis kasvas võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 83,0% ehk 1,19 miljoni euroni.

Ettevõtte brutokasum vähenes esimeses kvartalis 26,7% ehk 2,20 miljonit eurot, ulatudes 6,06 miljoni euroni. Brutokasumi muutust mõjutasid põhitegevuspiirkonna vähenenud müügitulud era- ja äriklientidelt ja suurenenud tööjõukulud ning muud müüdud toodete ja teenuse kulud.

Ärikasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga 17,7% ehk 1,22 miljonit eurot, ulatudes 5,67 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus 1,20 miljoni euro ulatuses 2020. aasta esimeses kvartalis.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta esimeses kvartalis 5,56 miljonit eurot, mis on 16,9% või 1,13 miljonit eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt madalamad neto finantskulud.

Dividendiettepanek

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas dividendiettepaneku maksta 2019. aasta eest A-aktsia omanikele dividend 1,00 eurot ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta. Ettepaneku peab kinnitama ettevõtte üldkoosolek, mis peetakse 28. mail 2020. Tallinna Vee aktsiakapital koosneb 20 miljonist A-aktsiast ja ühest eelisaktsiast ehk B-aktsiast.

Ettevõtte jaotamata kasum 31.12.2019 seisuga on 77 512 000 eurot, millest 2019. aasta puhaskasum moodustab 27 760 000 eurot. Dividendi ettepaneku kogusumma moodustab 20 000 600 eurot.

Aktsionäride üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividend aktsionäridele välja 28. juunil 2020. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse 12. juunil 2020 kell 23.59.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud
1. kvartalMuutus 2020/ 2019
202020192018
Müügitulu13,1814,6614,08-10,1%
Brutokasum6,068,268,32-26,7%
Brutokasumi marginaal %45,9656,3359,10-18,4%
Amortisatsioonieelne ärikasum7,188,398,22-14,5%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %54,4857,2458,40-4,8%
Ärikasum5,676,896,80-17,7%
Ärikasum – põhitegevus5,626,786,74-17,0%
Ärikasumi marginaal %43,0247,0148,29-8,5%
Kasum enne tulumaksustamist5,566,696,53-16,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %42,1545,5946,42-7,5%
Puhaskasum5,566,686,53-16,9%
Puhaskasumi marginaal %42,1545,5846,42-7,5%
Vara puhasrentaablus %2,092,632,83-20,3%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %54,8157,78 60,56-5,1%
Omakapitali puhasrentaablus %4,706,307,33-25,5%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja5,876,286,98-6,5%
Maksevõime kordaja5,836,246,93-6,6%
Investeeringud põhivarasse3,593,410,855,2%
Dividendide väljamaksmise määr %nanana0,0%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNEI kvartalI kvartal 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 2019
     
Müügitulu13 18014 664 63 423
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 123-6 404 -29 470
BRUTOKASUM6 0578 260 33 953
     
Turustuskulud-117-112 -390
Üldhalduskulud-1 295-1 261 -5 689
Muud äritulud/-kulud (-)1 0256 4 201
ÄRIKASUM5 6706 893 32 075
     
Intressitulud128 38
Intressikulud-127-216 -809
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST5 5556 685 31 304
     
Dividendide tulumaks00 -3 544
     
PERIOODI PUHASKASUM 5 5556 685 27 760
PERIOODI KOONDKASUM5 5556 685 27 760
     
Jaotatav kasum:    
A- aktsia omanikele5 5546 684 27 759
B- aktsia omanikule0,600,60 0,60
     
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,280,33 1,39
Kasum  B aktsia kohta (eurodes)600600 600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhandetes eurodes31.03.2031.03.19 31.12.2019
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid68 65868 828 64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed6 2777 390 7 239
Varud602537 504
KÄIBEVARA KOKKU 75 53776 755 72 518
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara191 732181 835 189 627
Immateriaalne põhivara666623 710
PÕHIVARA KOKKU192 398182 458 190 337
VARAD KOKKU267 935259 213 262 855
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa362421 352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6313 631 3 631
Võlad hankijatele ja muud võlad6 7215 694 6 718
Tuletisinstrumendid158139 221
Ettemaksed1 9902 334 2 323
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU12 86212 219 13 245
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt31 90225 792 31 070
Rendikohustised1 2311 138 964
Laenukohustised87 59791 299 87 592
Tuletisinstrumendid0201 0
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks13 23819 068 14 442
Muud võlad2646 18
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU133 994137 544 134 086
KOHUSTISED KOKKU 146 856149 763 147 331
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 278
Jaotamata kasum83 06771 438 77 512
OMAKAPITAL KOKKU 121 079109 450 115 524
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU267 935259 213 262 855


RAHAVOOGUDE ARUANNE3 kuud3 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 2019
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum5 6706 893 32 075
Korrigeerimine kulumiga1 5101 502 6 109
Korrigeerimine  rajamistuludega-111-86 -389
Muud mitterahalised korrigeerimised-1 2040 -4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-11-5 138
Äritegevusega seotud käibevara muutus865208 391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus162-224 318
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU6 8818 288 34 018
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-2 986-1 670 -10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud275787 3 010
Põhivara müügitulu287 24
Saadud intressid117 36
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-2 672-869 -7 371
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-173-258 -1 056
Tasutud rendimaksed-153-102 -404
Võetud  laenud00 37 500
Tasutud laenud00 -41 136
Tasutud dividendid00 -14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt00 -36
Tasutud tulumaks dividendidelt00 -3 544
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-326-360 -23 641
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS3 8837 059 3 006
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES64 77561 769 61 769
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS68 65868 828 64 775


Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus


Q1 2020 Final report EST.pdf