Published: 2020-06-30 15:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiaselts Silvano Fashion Group  (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus     30. juunil 2020.a. kell 09:03 Hilton Tallinn Park hotellis konverentsisaalis “Grand Ballroom”, aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 08.06.2020. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel  ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 08.06.2020. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, põhikirja muutmine, Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine, audiitori nimetamine.


Koosolek algas kell 09:03 ja lõppes kell 09:36. Koosolekul osales 22 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 18 467 814 häält, mis moodustab 51,3% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2019. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 467 811 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta puhaskasumiks 10 663 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2019.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 453 798 häält ehk 99,92% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 6 389 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 7 627 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 3: Põhikirja muutmine

Otsustati:

3.1. Tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt.

3.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 460 298 häält ehk 99,96% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 7 516 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 4: Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine

Otsustati:

4.1.  Kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja  Stephan David Balkin.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 453 564 häält ehk 99,92 % koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 14 250 häält ehk 0,08% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.1  Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 456 564 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 11 250 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.2  Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 445 940 häält ehk 99,88% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 21 874 häält ehk 0,12% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

4.2.3  Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 448 940 häält ehk 99,90 % koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 7 624 häält ehk 0,04% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 11 250 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest.

4.2.4 Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 456 564 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 11 247 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häältest.

4.2.5  Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 466 687 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 1 127 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 5: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2020-2022. majandusaastateks ja audiitori tasu määramine

Otsustati:

5.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

5.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. – 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 455 440 häält ehk 99,93% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest;
ei hääletanud: 12 371 häält ehk 0,07% koosolekul esindatud häältest.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn 
http://www.silvanofashion.com 

Manused


SFG M.Tool.pdf
Pohikiri.pdf