English Estonian
Avaldatud: 2021-07-20 17:28:04 CEST
Arco Vara
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD


Lp Arco Vara AS-i aktsionär


Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Maakri 19/1, Tallinn, edaspidi nimetatud ka kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 12.08.2021 kell 10:00 Tallinnas, aadressil Maakri 19/1, II korrusel.


Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

  1. Aktsiakapitali suurendamine

Ühingu juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku võtta vastu järgmine otsus:

  1. Ühing emiteerib 1 000 000 lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,70 eurot, mille tulemusena suureneb Ühingu aktsiakapital 700 000 euro võrra (aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 6 571 856.90 eurot).  
  2. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss.
  3. Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 25. septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.
  4. Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on suunatud uutele jaeinvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.
  5. Ühingu aktsionärid volitavad Ühingu juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas pakkumisdokumendis sätestatut.
  6. Aktsiate pakkumisel toimub liigmärkimine, kui märkimisavaldusi laekub enam kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab Ühingu nõukogu aktsiate jaotuse ning liigmärgitud aktsiate tühistamise.
  7. Kui märgitakse vähem kui 1 000 000 aktsiat, on Ühingu juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
  8. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates märkimisperioodi lõppemisest.
  9. Ühing esitab taotluse kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning Ühingu aktsionärid annavad Ühingu nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS‑i kodulehel aadressil www.arcovara.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Maakri 19/1, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 09.08.2021. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 05.08.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 09.08.2021 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile info@arcovara.com. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile info@arcovara.com ja originaal postiga aadressile Maakri 19/1, Tallinn 10145. Erakorralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 12.08.2021 kell 09:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga.

Arco Vara AS-i erakorralise üldkoosoleku kutse avaldatakse ka Eesti Päevalehes 21.07.2021.


Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus