Avaldatud: 2015-05-28 16:02:15 CEST
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 28.05.2015 Radisson Blu Hotel Olümpia „Gamma“ konverentsisaalis aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti. Koosoleku toimumise teade avaldati Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.prfoods.ee/) 05.05.2015. Koosoleku toimumise teade avaldati 06.05.2015 ka Eesti Päevalehes.

Koosolek algas 10:00 ja lõppes 10:45. Koosolekul osales 31 aktsionäri, kes esindavad 82,45% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 31 701 234 100%
Vastuhääled 0 0%
Erapooletud 0 0%
Ei hääletanud 0 0%
Kokku 31 701 234 100%
  1. Kahjumi katmise otsustamine

Aktsiaseltsi kahjum 2014. majandusaastal moodustas 2 814 000 eurot.

Jaotamata kahjum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot.

Aktsionärid otsustasid katta kahjumi tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 31 701 234 100%
Vastuhääled 0 0%
Erapooletud 0 0%
Ei hääletanud 0 0%
Kokku 31 701 234 100%
  1. Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2015. a majandusaastaks Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 31 694 644 99,98%
Vastuhääled 4 500 0,01%
Erapooletud 2 090 0,01%
Ei hääletanud 0 0%
Kokku 31 701 234 100%
  1. Põhikirja muutmine

Aktsionärid otsustasid muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 31 508 574 99,39%
Vastuhääled 0 0%
Erapooletud 192 660 0,61%
Ei hääletanud 0 0%
Kokku 31 701 234 100%
  1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Aktsionärid otsustasid:

  • vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 sendi) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti);
  • Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot;
  • aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt;
  • aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015.a kell 23.59 ning aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete suuruseks on 0,30 eurot (30 senti) aktsia kohta;
  • Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 – 31.12.2015.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled 31 508 874 99,39%
Vastuhääled 192 360 0,61%
Erapooletud 0 0%
Ei hääletanud 0 0%
Kokku 31 701 234 100%

 

         Indrek Kasela
         AS PRFoods
         Juhatuse liige
         T:+372 6033 800
         indrek.kasela@prfoods.ee
         www.prfoods.ee