English Estonian
Avaldatud: 2019-08-08 15:00:00 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2019. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta II kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, mis on 106% enam kui 2018. aasta II kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 0,3 miljonit eurot. 2018. aasta II kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse segmendiga oli 1,1 miljonit eurot. Grupi 2019. aasta 6 kuu müügitulu 1,7 miljonit eurot on 3% väiksem 2018. aasta 6 kuu jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulust 1,8 miljonit eurot.

2019. aasta II kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 59 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 174 tuhat (6 kuud 2019: ärikahjum 54 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 286 tuhat eurot). 2018. aasta II kvartalis sai grupp ärikahjumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest 159 tuhat eurot (239 tuhat kokkuvõttes) ja puhaskahjumit 351 tuhat eurot (6 kuud 2018: ärikahjum 176 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 402 tuhat eurot).

2019. aasta II kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 3 korterit (6 kuuga kokku 10 korterit). 2018. aasta II kvartalis müüdi 1 korter ning 6 kuuga kokku 8 korterit ja 1 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2019. aasta esimese 6 kuuga 1,7 miljoni euro võrra, tasemele 17,4 miljonit eurot 30.06.2019 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2019 seisuga 4,7%, mis on 0,3% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Teise kvartali tulemustes ei ole midagi, mille üle uhke olla.

Me istume jätkuvalt valmis ehitatud Iztok Parkside kortermajade otsas, mille väärtus varudena on üle 7 miljoni eurot ning mille oodatav kogu müügitulu on umbes 9 miljonit eurot. Korteritest üle 80% on eelmüügilepingutega välja müüdud. Hea uudis halva mängu juures on, et kliendid soovivad seniajani saada kortereid kätte ning ei ole eellepingutest taganenud. Kuna Bulgaaria bürokraatiamasin ei ole Iztok Parkside juurdepääsutänavate avalikku omandiküsimust veel lahendanud, viibib ka korterite üleandmine, müügitulu teenimine ja kasum. Meil tuleb jätkata tööd probleemi lahendamisel, säilitada kannatus ning hinnata iga väikest sammu, mis viib meid lahendusele ligemale.

Kodulahe projektis on teine maja ehitusgraafikus, eelmüügilepingutega on kaetud üle 85% müüdavatest korteritest ning ootame müügitulu ja kasumit neljandas kvartalis. Kolmanda hoone ehituse alustamine sõltub gruppi rahuldava ehitushinna saavutamisest.

Lozeni projektis on käimas ehitushange ning võimalik on alustada ehitustöödega neljandas kvartalis juhul, kui ehitushanke tulemused vastavad meie ootustele. Madrid Blvd hoone täituvus on ligi 100% ning rahavoog on positiivne.

Otsime 2019. aaasta jooksul vastust kahele võtmeküsimusele: esiteks, kuidas lahendada Iztok Parkside arendusprojekt võimalikult kiiresti ja kasumlikult ning teiseks, kas kallinevate ehitushindade ja vähenevate marginaalide tingimustes on õigem hoida ja arendada kinnisvara hoogsalt edasi või otsida alternatiivseid lahendusi, et saavutada omakapitali tootluseks vähemalt 20% aastas.


TEGEVUSTE ARUANNE                                             

Grupi müügitulu oli 2019. aasta II kvartalis 695 tuhat eurot (II kvartal 2018: 1 076 tuhat eurot, sellest 337 tuhat jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja 6 kuuga 1 746 tuhat eurot (6 kuud 2018: 3 223 tuhat eurot, sellest 1 793 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas II kvartalis 440 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 263 tuhat eurot (2018. aasta: II kvartalis 182 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 492 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta II kvartalis oli 178 tuhat eurot ja 6 kuuga 350 tuhat eurot (2018. aasta II kvartalis 128 tuhat eurot ja 6 kuuga 252 tuhat eurot). 2019. aasta II kvartalis olid kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikahjumiks kujunes 2019. aasta II kvartalis 59 tuhat eurot ja 6 kuuga 54 tuhat eurot, 2018. aasta II kvartalis jätkuvatest tegevusvaldkondadest 157 tuhat eurot ja 6 kuuga 66 tuhat eurot.

2019. aasta II kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kus on valmimas 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 62 korterit.

Jätkus ka Kodulahe III-V etapi projekteerimine, mis on praeguseks põhiosas lõppenud. III etapi ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2019. aasta sügisel ning IV-V etapi ühist ehitust 2020. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2019. aasta II kvartalis alustati ehitushanget 4 väiksema kortermaja rajamiseks Kodukalda projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt algama 2019. aasta varasügisel.

Ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias on lõppenud. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 56 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

Madrid Blvd hoonest on aruande avaldamise kuupäevaks müüdud 10 kuni 2018. aastani majutusteenust pakkunud 15-st korterist.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud ning käimas on ehitushange. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2019. aasta teises pooles, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks etappideks. Arvestades maastiku eripära –  paiknemist mäenõlval – on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.06.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 6 kuud 20196 kuud 2018II kv 2019II kv 2018
     
Jätkuvad tegevusvaldkonnad    
Müügitulu enda kinnisvara müügist1 2631 492440182
Müügitulu teenuste müügist483301255155
Müügitulu kokku1 7461 793695337
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-1 329-1 224-514-208
Brutokasum417569181129
     
Muud äritulud9141036
Turustuskulud-153-68-68-25
Üldhalduskulud-382-576-149-260
Muud ärikulud-27-47-23-37
Kasum tütarettevõtte müügist 01500
Ärikasum /-kahjum-54-66-59-157
     
Finantstulud- ja kulud-232-226-115-112
Puhaskahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest-286-292-174-269
     
Puhaskahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest0-1100-82
Aruandeperioodi puhaskahjum-286-402-174-351
     
Aruandeperioodi koondkasum /-kahjum-286-402-174-351
     
Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
- tava-0,03-0,03-0,02-0,03
- lahustatud-0,03-0,03-0,02-0,03
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava-0,03-0,05-0,02-0,04
- lahustatud-0,03-0,04-0,02-0,04


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.06.201931.12.2018
   
Raha ja raha ekvivalendid1 2772 327
Finantsinvesteeringud069
Nõuded ja ettemaksed698739
Varud21 28617 482
Käibevara kokku23 26120 617
   
Nõuded ja ettemaksed2025
Kinnisvarainvesteeringud11 46212 344
Materiaalne põhivara 388267
Immateriaalne põhivara233262
Põhivara kokku12 10312 898
VARAD KOKKU35 36433 515
   
Laenukohustused16 57512 547
Võlad ja saadud ettemaksed4 6713 982
Lühiajalised kohustused kokku21 24616 529
   
Laenukohustused1 4033 985
Pikaajalised kohustused kokku1 4033 985
KOHUSTUSED KOKKU22 64920 514
   
Aktsiakapital6 2996 299
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Muud reservid245245
Jaotamata kasum1 8752 161
OMAKAPITAL KOKKU12 71513 001
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU35 36433 515


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
www.arcovara.com

Manus


AVG 2019 Q2 EST.pdf