Paskelbta: 2019-02-28 17:21:21 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2018 m. 12 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2018 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2018 m 12 men veiklos rezultatai.pdf.pdf