English Estonian
Avaldatud: 2023-04-06 11:17:09 CEST
Arco Vara
Majandusaasta aruanne

Arco Vara majandusaasta aruanne 2022

JUHATAJA KOMMENTAARID

Kinnisvara turg kihutas möödunud aastal selgelt ameerika raudteel: aasta alguses oli kinnisvarasse suunduvat kapitali üle ootuste palju, aasta teine pool sellele selgelt vastandus. Kõigele lisaks viskas õli tulle ehitushindade volatiilsus, mis on tänaseks rahunenud. Nendest aspektidest ei jäänud puutumata ka Arco Vara.

Kodulahe Kvartalis said 2022. aastal kliendid kätte 72 uut kodu Pagi 3 ja 5 majades, kus hoonete valmimise hetkeks olid kõik korterid eelmüüdud. Grupil ei olnud terve 2022. aasta jooksul laos ühtegi üleandmiseks valmis toodet, ilmestamaks 2022. aasta esimeses pooles turul toimunut. Kodulahe Rannakalda arenduses oli 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuks eelmüügi lepinguid sõlmitud 11,0 miljoni euro ulatuses, kuid aruande ilmumise hetkeni on lisandunud poole aastaga vaid 1,7 miljoni euro eest lepinguid, mis on heaks näiteks illustreerimaks intressitõusude mõju alates 2022. aasta neljandast kvartalist. Taastuv päringute arv ja pankade kodulaenude taotluste arvu tõus siiski ilmutavad positiivseid märke, mis potentsiaalselt kajastub ka Arco Vara 2023. aasta eelmüükides.

Bulgaarias kõige olulisemaks 2022. aasta sündmuseks peame Madrid BLVD ärihoone müügiotsust. Kuna grupp ei olnud peale mitmeid jõupingutusi rahul hoone üüritootlusega, sõlmiti IV kvartalis eelmüügileping. Tehingu jõustumise hiliseim tähtaeg on juunis 2023. Arco Vara eesmärk on suunata vabanev 4,1 miljonit eurot projektidesse, mille omakapitali tootlus on vähemalt 20% aastas.

Bulgaaria meeskond alustas eelmisel aastal Botanica Lozen Residences esimese etapi ehitust. 16-st kodust koosneva esimese etapi arendus jätkub vastavalt ootustele. Aruande ilmumise hetkeks on eelmüüdud üks maja. Botanica Lozen II ja III etapi osas koostatakse projekti, et järgneva etapi ehitusluba väljastataks 2023. aasta III kvartalis.

Sukeldudes finantsnäitajatesse, viimaste aastate kõrge omakapitali suhe varadesse on andnud grupile hea positsiooni aeglustunud perioodi sisenemiseks. Soetasime 2022. aasta lõpus uue Kodulahe Kvartalis asuva kinnistu. Samuti jätkab Arco Vara meeskond Kodulahe kõigi etappide, Botanica Lozeni ja Arcojärve arendustegevusega, eesmärgiga klientidele üle anda 200 kodu aastas.

2023. aastal on Arco Vara arendus- ja ehitusmeeskonnad silmitsi uute väljakutsetega, mida ei saa samastada 2021. ja 2022. aastal kogetuga. Sõja ning tervishoiu riskid on täna marginaalsed, kuid peab kuklas hoidma nende võimalikku ootamatut, kuid ulatuse mõttes ennustamatut mõju.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2022. aasta müügitulu 13 494 tuhat eurot on 16% suurem kui 2021. aasta müügitulu 11 613 tuhat eurot. 2022. aasta ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 062 tuhat eurot ja puhaskasum oli 695 tuhat eurot. 2021. aastal sai grupp ärikasum 2 569 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 071 tuhat eurot.

2022. aastal müüdi grupi poolt arendatavates projektides 72 korterit ja 1 maa Lätis. 2021. aastal müüdi 63 korterit ja 2 äripinda.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2022. aastaga 5 341 tuhande euro võrra, tasemele 14 662 tuhat eurot 31.12.2022 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2022 seisuga 5,8%, mis on 0,6% võrra suurem võrreldes 31.12.2021 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2022. aastal 13 494 tuhat eurot (2021: 11 613 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas 2022. aastal 12 426 tuhat eurot ning 2021. aastal 10 478 tuhat eurot.

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2022. aastal oli 756 tuh eurot (2021. aastal 810 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli kõik rendivalmis kontoripinnad välja renditud, samuti olid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. 9% kontoripinnast on renoveerimises.

Madridi hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis. Hoone müügist ei saada 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust oodatakse 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali vabanemist.

2022. aastal loodi ehitusettevõte Arco Tarc OÜ, mis pani aluse uuele ärisegmendile. Pakutakse grupisisesest ehitusteenust fikseeritud kasumimarginaaliga 4%.

Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitus lõppes 2022. a II kvartalis. Valmis kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Hoonete müügitulu kajastub 2022. aruandes, müümata kortereid ei ole.

Rannakalda ehk Kodulahe projekti VI etapi müük ja ehitus aadressil Lammi 8 algasid 2022. aasta veebruaris.  Hoone peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Üks korterelamu saab valmis 2023. aasta lõpus, teised majad 2024. aasta alguses. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 45 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Pirita Kuldlehe projektis on plaanis 2023. aastal ehitada 5 koduga eksklusiivne ning kvaliteetne kobarelamu. Teede ja kommunikatsioonide ehitus on valminud. Maja valmib aasta jooksul. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus on alanud. Kogu projekti ehitusaeg on vähemalt 2 aastat. Projekti müük on alanud.

Lätis oli 31.12.2022 ja aastaaruande avaldamise kuupäeva seisuga varudes 3 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 20222021
   
Müügitulu enda kinnisvara müügist12 42610 478
Müügitulu teenuste müügist1 0681 135
Müügitulu kokku13 49411 613
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-10 913-8 578
Brutokasum2 5813 035
   
Muud äritulud67258
Turustuskulud-249-200
Üldhalduskulud-1 118-1 106
Muud ärikulud-14-76
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringutest-205658
Ärikasum1 0622 569
   
Finantstulud ja -kulud-367-390
Kasum enne tulumaksu6952 179
Tulumaksukulu0-108
   
Aruandeperioodi puhaskasum6952 071
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis6952 071
   
Aruandeperioodi koondkasum6952 071
Emaettevõtte omanike osa koondkasumis6952 071
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)   
- tava0,070,22
- lahustatud0,070,22


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.202231.12.2021
   
Raha ja raha ekvivalendid3 4271 863
Nõuded ja ettemaksed4 3873 701
Varud22 51115 761
Müügiootel kinnisvarainvesteering9 0500
Käibevara kokku39 37521 325
   
Nõuded ja ettemaksed185
Kinnisvarainvesteeringud829 943
Materiaalne põhivara 284154
Immateriaalne põhivara4687
Põhivara kokku43010 189
VARAD KOKKU39 80531 514
   
Laenukohustused5 2556 043
Võlad ja saadud ettemaksed3 6812 368
Lühiajalised kohustused kokku8 9368 411
   
Laenukohustused12 8345 141
Pikaajalised kohustused kokku12 8345 141
KOHUSTUSED KOKKU21 77013 552
   
Aktsiakapital7 2727 272
Ülekurss3 8353 835
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum4 9174 844
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital18 03517 962
OMAKAPITAL KOKKU18 03517 962
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU39 80531 514


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
www.arcovara.com

ManusedArco Vara 2022AA EST_auditiotsusega.pdf
Arco Vara konsolideeritud aruanne 2022_ESEF.zip
AV-Presentatsioon_AA_2022_EST.pdf