Avaldatud: 2018-05-16 15:35:30 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS BALTIKA aktsionäride korralise üldkoosolek toimus kolmapäeval, 16. mail 2018. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Koosolekul oli esindatud 22 364 183 aktsiat ehk 54,82% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
  

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. 2017. a majandusaasta kasumi jaotamine
 3. Põhikirja muutmine
 4. Aktsiakapitali vähendamine
 5. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine
 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

 1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine 
 • Kinnitada AS Baltika 2017. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 22 364 183 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

 1. 2017. a majandusaasta kasumi jaotamine 
 • Kinnitada 2017. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum summas 57 764 eurot.
 • Kanda kasum summas 57 764 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus võeti vastu 22 364 183 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

 1. Põhikirja muutmine 

Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega ja äriseadustiku muudatusega aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi kindlaksmääramisel, muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

 • Muuta seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
  Seltsi miinimumaktsiakapital on 4 000 000 (neli miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 16 000 000 (kuusteist miljonit) eurot.
 •  Muuta seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti 4.1.1 teine lause alljärgnevas sõnastuses:
  Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.
 • Muuta seltsi põhikirja punkti 5.2.7. teist lauset ja kehtestada punkt 5.2.7. teine lause alljärgnevas sõnastuses:
  Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 • Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 22 355 153 häälega, mis moodustab 99,96% registreerunud häältest.

 1. Aktsiakapitali vähendamine 

Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 2 973 221 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

 • Vähendada seltsi aktsiakapitali nelja miljoni seitsmekümne üheksa tuhande neljasaja kaheksakümne viie (4 079 485) euro võrra.
 • Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.
 • Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nimiväärtuse vähendamist on neli miljonit seitsekümmend üheksa tuhat nelisada kaheksakümmend viis (4 079 485) eurot, mis jaguneb 40 794 850 aktsiaks uue nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.
 • Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 30. mai 2018 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Otsus võeti vastu 22 364 153 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

 1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine 
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi raames väljastab selts kokku kuni üks miljon (1 000 000) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab aktsiaoptsiooni omanikule õiguse omandada 1 (ühe) seltsi aktsia.
 • Aktsiaoptsiooni õigustatud isikuteks on seltsi nõukogu poolt valitud seltsi ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikud, juhtorganite liikmed ja juhid 2018. või 2019. aastal (edaspidi: Õigustatud isikud).
 • Õigustatud isikutele väljastatavate aktsiaoptsioonide arv määratakse kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu otsusega vastavalt käesolevale otsusele lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustele.
 • Aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on 0,10 eurot ühe aktsia kohta.
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks emiteerib selts pärast aktsiate eest tasumist kuni üks miljon (1 000 000) uut aktsiat.
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks suurendatakse tingimuslikult seltsi aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro võrra.
 • Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, mil aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
 • Seltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 7 157 610 eurot.

Otsus võeti vastu 22 138 153 häälega, mis moodustab 98,99% registreerunud häältest.

 1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine 
 • Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega pikendada seltsi senise nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 22 138 153 häälega, mis moodustab 98,99% registreerunud häältest.

   
  
  

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com