Avaldatud: 2021-05-11 08:00:00 CEST
Trigon Property Development
Korporatiivne sündmus

AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ning teavitus muudatustest auditikomitee koosseisus

AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, edaspidi „Aktsiaselts“) kutsub Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule, mis toimub 4. juunil 2021.a algusega kell 14.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg, GMT+3). Koosolek toimub Aktsiaseltsi kontoris asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Koosolekule registreerimine algab koosoleku päeval kell 13:00.

Üldkoosoleku päevakord ja Aktsiaseltsi nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud otsuste eelnõude kohta:

          1.     Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2020 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi konsolideeritud bilansimaht 31.12.2020 a. seisuga oli 2 497 679 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 347 893 Eurot. 

          2.     Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 347 893 Eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

          3.     Aktsiaseltsi 2021. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

          4.     Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks.

          5.     Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Seoses Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamisega, muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

          6.     Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

(i)      Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 849 114,07 Euro võrra, summalt 2 299 020,17 Eurot, summani 449 906,10 Eurot;

(ii)      Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel selliselt, et vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus 0,411 Euro võrra 0,511 Eurolt 0,10 Euroni. Aktsiaseltsi aktsiate arv jääb samaks (4 499 061);

(iii)      Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,089 Eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele;

(iv)      Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaseltsil puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses; ja

(v)      Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juunil 2021. a, kell 23:59.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekul osalemine

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 28. mai 2021. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 13:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Aktsiaselts võib aktsionäri hääletusõigust pidada tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Aktsiaseltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil info@trigonproperty.com või viies eelpool nimetatud dokumendid Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 2. juunil 2021. a kell 17:00.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/ ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com). Samas on avaldatud ka blanketid volituse tagasivõtmiseks.

Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga soovitab juhatus aktsionäridel üldkoosolekul hääletamiseks volitada Aktsiaseltsi juhatuse esimeest Rando Tomingas ning üldkoosolekul ise füüsiliselt mitte osaleda.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 20. mail 2021. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@trigonproperty.com või Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Aktsiaseltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 1. juunil 2021- a kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Otsustega seotud dokumendid

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas 2020. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga on) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com) avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta, Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.trigonproperty.com/) ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Aktsiaseltsi kontoris, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Aktsiaseltsi e-posti aadressil info@trigonproperty.com .

Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta

AS Trigon Property Development aktsiakapital jaguneb 11. mai 2021. a seisuga 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle.

Muudatused auditikomitee koosseisus

Aktsiaseltsi nõukogu otsustas teha muudatuse auditikomitee koosseisus, kutsudes auditikomiteest tagasi Karola Sisask-i ning valides auditikomitee uueks liikmeks Mattias Tammeaid-i. Auditikomitee jätkab kaheliikmelisena, koosseisus Kristi Aarmaa ja Mattias Tammeaid.

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com


ManusedAS Trigon Property Development aktsionaride otsuste eelnoud.pdf
Volikirja blanket.doc
AS Trigon Propert Development pohikirja uus redaktsioon.pdf
AS Trigon Property Development 2020 auditeeritud majandusaasta aruanne.pdf
Volikirja tagasivotmise blankett.docx