Avaldatud: 2021-07-20 07:00:00 CEST
LHV Group
Poolaastaaruanne

LHV Groupi 2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

AS LHV Group teenis 2021. aasta II kvartalis kokku 12,9 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis kvartaliga 16,5 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 3,1 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahaldus teenis 2,3 miljonit eurot puhaskahjumit ja Kindlustus 112 tuhat eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli teises kvartalis 19,7%.

Võrreldes käesoleva aasta esimese kvartaliga oli grupi puhaskasum 1,5 miljoni euro võrra ehk 13% suurem. Võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga puhaskasum 3,6-kordistus, kasvades 9,4 miljoni euro võrra.

LHV Groupi varade maht oli II kvartali lõpus 5,86 miljardit eurot. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 97 miljoni euro võrra 2,4 miljardi euroni (+4%; +96 miljonit eurot I kvartalis) ja konsolideeritud hoiused 188 miljoni euro võrra 4,92 miljardi euroni (+4%; +614 miljonit I kvartalis). LHV poolt juhitud fondide koondamaht kasvas II kvartalis 33 miljoni euro võrra 1,62 miljardi euroni (+2%; +50 miljonit eurot I kvartalis). Töödeldud maksete arv ulatus II kvartalis 16,8 miljoni makseni (+8% võrreldes 15,6 miljoni maksega I kvartalis).

AS-i LHV Group 2021. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum ulatus 24,3 miljoni euroni, mis on aastatagusega võrreldes 13,3 miljoni euro võrra ehk 121% suurem. AS LHV Pank teenis 6 kuuga 28,3 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 5,3 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 6 kuuga 2,9 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 388 tuhat eurot puhaskahjumit.


 

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2021 I kv 2021 6 kuud 2021 6 kuud 2020
   Neto intressitulu 22 927 20 372 43 299 31 868
   Neto teenustasutulu 9 098 8 640 17 738 12 696
   Neto finantstulud 292 -375 -83 -68
   Tulu kindlustustegevusest 419 89 508 0
   Muud tegevustulud 97 40 137 20
Tulud kokku 32 834 28 765 61 599 44 516
   Personalikulu -8 006 -7 253 -15 259 -11 916
   Kontorikulud -384 -463 -847 -514
   IT kulud -993 -1 005 -1 998 -1 511
   Turunduskulud -549 -532 -1 081 -790
   Muud tegevuskulud -7 993 -4 507 -12 500 -7 104
Kulud kokku -17 925 -13 760 -31 685 -21 835
Kasum enne allahindlusi 14 910 15 005 29 915 22 681
   Laenude allahindlus 791 -1 601 -810 -8 683
   Tulumaksukulu -2 785 -1 988 -4 773 -2 964
Puhaskasum 12 916 11 417 24 332 11 034
   Vähemusosaluse osa 507 373 880 1 019
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 12 409 11 043 23 452 10 014

 

Bilanss, tuhandetes eurodes juuni.21 märts.21 juuni.20
   Raha ja raha ekvivalendid 3 341 694 3 193 146 1 438 793
   Finantsvarad 86 614 149 739 423 117
   Laenud klientidele 2 418 634 2 322 518 1 818 644
   Laenude allahindlus -17 298 -18 170 -14 608
   Nõuded klientide vastu 5 319 5 185 3 039
   Muud varad 26 704 30 005 28 527
Varad kokku 5 861 667 5 682 423 3 697 512
      Nõudmiseni hoiused 4 658 731 4 272 474 2 512 196
      Tähtajalised hoiused 262 762 461 369 574 739
      Saadud laenud 505 867 508 801 271 553
   Võlgnevused klientidele 5 427 361 5 242 644 3 358 488
   Muud kohustused 62 264 74 544 35 702
   Allutatud laenud 110 000 110 000 90 000
Kohustused kokku 5 599 625 5 427 188 3 484 190
Omakapital 262 043 255 235 213 322
   sh vähemusosaluse osa 7 263 6 756 5 243
Kohustused ja omakapital kokku 5 861 667 5 682 423 3 697 512Kasumlikkuse suhtarvud II kv 2021 I kv 2021 6 kuud 2021 6 kuud 2020
   Omakapitali tootlus 19,7% 18,2% 19,2% 10,4%
   Kulude ja tulude suhe (C/I) 54,6% 47,8% 51,4% 49,0%
   Riskikulumäär -0,1% 0,3% 0,1% 1,1%


LHV Groupi kasumit suurendasid II kvartalis tavapärasest kõrgemad tulud finantsvahendajate hoiustest ning laenuallahindluste vähenemine 0,8 miljoni euro võrra. Samas mõjus kvartali puhaskasumile negatiivselt pensionireformi tulemusel II samba pensionifondidest lahkuvate klientidega seotud mitterahavooline immateriaalse vara allahindlus summas 3,1 miljonit eurot.

Poolaasta lõpuks edestab LHV finantsplaani puhaskasumi osas 7,6 miljoni euro võrra. Planeeritust paremate tulemuste tõttu avalikustab ettevõte augustis 2021. aasta uuendatud finantsplaani.

LHV laenuportfelli kvartalikasvust tulenes 47 miljonit eurot jaelaenude arvelt ja 50 miljonit eurot ettevõtete laenudest. Hoiuste kasvust tulenes 306 miljonit eurot finantsvahendajate arvelt ja 32 miljonit eurot tavaklientidelt, hoiuseplatvormide osa vähenes 150 miljoni euro võrra.

Aastases võrdluses eelmise aasta juuni lõpuga on hoiuste maht kasvanud 1,8 miljardi euro (+59%), laenude maht 597 miljoni euro (aastane kasv +33%), fondid 180 miljoni euro võrra (+12%) ja töödeldud maksete arv 12 miljoni võrra (+59%). LHV Pank on jõudnud 286 tuhande kliendini, kasvatades aastaga klientide arvu 28% võrra.

Samas on panga krediidikvaliteet püsinud hea. Eelmise aasta eriolukorra taustal väljastatud maksepuhkused on enamuses õigeaegselt lõppenud ja algse 350 miljoni euro pealt on need langenud 39 miljoni euroni.

Jätkunud on investeerimisteenuste aktiivne kasutamine ja investeerivate klientide arvu kasv. Kvartali jooksul sõlmiti ligi 6600 uut investeerimislepingut ja lisandus üle 4600 varadega kliendi.

Muudest kvartali jooksul olulistest sündmustest on LHV Pank tõusnud Kantar Emori Eesti tööandjate maineuuringu järgi töötavate inimeste eelistuste pingereas 5. kohale ja tudengite silmis kõige hinnatumaks tööandjaks. Kantar Emori eestlaste lemmikbrändi uuringus jõudis LHV esmakordselt esikümnesse. Lisaks kohalikule tunnustusele nimetas rahvusvaheline juhtiv majandusajakiri Euromoney LHV Panga juba neljandat aastat järjest Eesti parimaks pangaks.

LHV pensionifondid näitasid kvartali jooksul head tootlust, ehkki madalama aktsiariski tõttu jäid aktiivselt juhitud fondid alla indeksfondidele. Oma osa on selles ka septembris väljuvate klientide jaoks vajaliku likviidsuse hoidmisel aktiivselt juhitud fondides. Kvartaliga vähenes pensionifondide aktiivsete klientide hulk ligi 2000 võrra.

LHV Kindlustus tõi mais turule kasko- ja liikluskindlustuse ja alustas kindlustustoodete pakkumist kõigile Eesti klientidele. Uue Eesti kapitalil põhineva kindlustusseltsina soovib LHV Kindlustus tugevalt konkureerida seni peamiselt välismaiste firmade poolt hõivatud kahjukindlustusturul.

 

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jaoks kujunes teine kvartal ühtede parimate tulemustega kvartaliks. Näeme selgelt, et Eesti majandus on kasvamas ning ettevõtete ja tarbijate kindlustunne taastumas. Oleme rahul, et oleme suutnud majanduse olukorrast hoolimata klientide kõrval seista ning seeläbi ka LHV kasvu hoida. Näiteks on laenuportfell aastaga kasvanud ligi 600 miljoni euro ehk kolmandiku võrra, ning seda vaatamata järjest kõrgemale võrdlusbaasile.
Ka muu ärimahtude kasv on laiapõhjaline. Oleme kõige terviklikuma tooteportfelli, investeerimishariduse laialdase pakkumise, parima Balti maaklerteenuse ning soodsaimate teenustasude kaudu suutnud oma turuliidri rolli kasvatada.
Eraldi tähelepanu all on meie rahvusvaheline äritegevus. Ühendkuningriigi krediidiasutuse litsentsi taotlemisel esitasime II kvartali lõpuks järelvalvele esialgse regulatiivse äriplaani ning keskendume järgmises etapis likviidsuse- ja kapitali adekvaatsuse hindamisetele ja muu vajamineva dokumentatsiooni ettevalmistamisele.
Kuna oleme tulemuste osas oluliselt edestamas veebruaris avaldatud finantsplaani,avalikustame uue 2021. aasta finantsplaani juba augustis."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 20. juulil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_g8hK1ZvvR8Sf_2eAC_PNgw.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 590 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 286 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 175 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

 


 


 

ManusedLHV Group vahearuanne 2021-Q2-ET.pdf
LHV Group investoresitlus 2021-Q2-ET.pdf
LHV Group faktiraamat 2021-Q2-ET.pdf