Paskelbta: 2019-01-02 11:54:06 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 m. gruodžio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. gruodžio 31 d., priimti šie sprendimai:  

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d..  

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2018 metus, pasibaigusius 2018 m. rugpjūčio 31 d.:

                                                                                                        (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje   8.586
Grynasis 2018 metų, pasibaigusių 2018 m. rugpjūčio 31 d., pelnas   2.278
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2018 metų, pasibaigusių 2018 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)    (9)
Paskirstytinas rezultatas   10.855
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą   -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus   -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*    311 
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams    -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus   10.544


*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,08 EUR dividendų. 

Ex-diena, nuo kurios įsigytos akcijos nesuteikia teisės gauti paskelbtų dividendų, yra 2019 m. sausio 14 diena.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

Priedas


AB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2018 m. pasibaigusius 2018 m. rugpjucio 31 d.pdf