Published: 2019-04-16 23:11:03 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB, valdybos sprendimų

Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės 2018 metų konsoliduotą metinį pranešimą, pritarė audito bendrovės „PricewaterhouseCoopers” audituotam Bendrovės 2018 metų konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengtam pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui. Šiuos dokumentus Bendrovė teikia stebėtojų tarybos nuomonei ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų audituoti pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 13,9 proc. – iki 1 254,2 mln. EUR (2017 m. – 1 100,8 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 3,6 proc., t. y. beveik 5 mln. EUR – iki 127,2 mln. EUR (2017 m. – 132 mln. EUR);
  • Grupės EBITDA mažėjo 34 proc. iki 149,9 mln. EUR. Grupės koreguota EBITDA sumažėjo 5,7 proc. – iki 225,2 mln. EUR (2017 m. – 238,7 mln. EUR). Kasmet stabiliai augantį skirstymo veiklos rezultatą nusvėrė prastesni rezultatai iš elektros ir dujų prekybos veiklos dėl išaugusių kainų rinkoje;
  • Grupės grynasis nuostolis siekė 7,9 mln. EUR. Grupės koreguotas grynasis pelnas sumažėjo 10,5 proc. iki 116,4 mln. EUR (2017 m. – 130,1 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė -0,6 proc. (2017 m. – 7 proc.), koreguota nuosavo kapitalo grąža siekė 8,8 proc. (2017 m. – 9,8 proc.);
  • Investicijos didėjo 65,3 proc. – iki 411,3 mln. EUR (2017 m. – 253,4 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo atnaujinimui (30 proc.) ir plėtrai (20 proc.) bei žymiai išaugo investicijos į Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus (21 proc.).

Palyginti su 2019 m. vasario 28 d. paskelbta tarpine 2018 m. I-IV ketvirčių informacija, keitėsi Grupės grynasis pelnas (anksčiau skelbta, kad jis sieks 6,5 mln. EUR.) ir EBITDA (anksčiau skelbta, kad ji sieks 151,2 mln. EUR).

Šiuos pokyčius lėmė tai, kad „Lietuvos energija“, UAB, su UAB EPSO-G nėra baigusios Litgrid AB akcijų galutinės pardavimo kainos priedo vertės nustatymo proceso, dėl to  audituotose finansinėse ataskaitose yra apskaitytas preliminarus sandorio vertės sumažėjimo įvertis. Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kainos priedas, kurio dydis priklauso nuo elektros perdavimo veiklos reguliuojamo turto grąžos 2014 – 2018 metais.

2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekte siūloma, kad Bendrovės pelno dalis, skirta dividendams išmokėti už 2018 m. ataskaitinį laikotarpį sudarys 13 mln. EUR. Tokį siūlymą lėmė 2018 metais išaugusios elektros energijos ir gamtinių dujų kainos, dariusios neigiamą įtaką Grupės rezultatams. Dėl reguliuojamos veiklos specifikos, Grupės sąnaudos augo daugiau nei pajamos, o už 2018 m. susidariusius reguliacinius skirtumus Grupės įmonėms bus kompensuojama ateinančiais laikotarpiais.

Be to, 2018 m. susidarė istoriškai didžiausias metinis investicijų srautas, skirtas ESO naujų vartotojų prijungimui bei investicijoms į statomų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus. Dividendų išmokėjimo srauto sumažėjimas, lyginant su ankstesniais metais, yra viena iš kredito rizikos valdymo priemonių, siekiant išlaikyti optimalią kapitalo struktūrą.* Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais; (3) eliminuojant reikšmingą vienkartinių veiksnių įtaką.Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, l. e. p. ryšių su visuomene vadovas, arturas.ketlerius@le.lt, +370 620 76076

Priedai


LE 2018 metinis pranesimas ir finansines ataskaitos_audituota_.pdf
LE 2018 m pelno nuostoliu paskirstymo projektas.pdf