English Estonian
Avaldatud: 2024-05-09 07:00:00 CEST
Nordecon
Kvartaliaruanne

2024. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Nordeconi kontserni 2024. aasta I kvartalit iseloomustavad müügitulu kasv, kasumlikkuse paranemine ning teostamata tööde portfelli suurenemine.
2024. aasta I kvartali müügitulu oli 46 245 tuhat eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga ligikaudu 38%. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 42% ning rajatiste segmendi müügitulu jäi võrreldava perioodiga sisuselt samale tasemele. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane.
Brutokasumlikkus moodustas 2024. aasta I kvartalis 4,6% (I kvartal 2023: 2,9%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele. Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Peamiselt puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu.
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2024 oli 198 737 tuhat eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00031.03.202431.12.2023
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid16 08311 892
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded30 11737 010
Ettemaksed2 8121 789
Varud24 76625 879
Käibevara kokku73 77876 570
Põhivara  
Pikaajalised finantsinvesteeringud7676
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded9 1989 113
Kinnisvarainvesteeringud5 5175 517
Materiaalne põhivara13 97914 292
Immateriaalne põhivara14 97914 964
Põhivara kokku43 74943 962
VARA KOKKU117 527120 532
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused13 75110 188
Võlad hankijatele52 35539 855
Muud võlad6 3679 241
Ettemaksed12 99620 602
Eraldised1 0061 129
Lühiajalised kohustused kokku86 47581 015
Pikaajalised kohustused  
Laenukohustused4 0908 563
Võlad hankijatele2 1156 011
Eraldised2 4402 405
Pikaajalised kohustused kokku8 64516 979
KOHUSTUSED KOKKU95 12097 994
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital14 37914 379
Omaaktsiad-660-660
Ülekurss635635
Kohustuslik reservkapital2 5542 554
Realiseerumata kursivahed3 8373 786
Jaotamata kasum326919
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital21 07121 613
Mittekontrolliv osalus1 336925
OMAKAPITAL KOKKU22 40722 538
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU117 527120 532


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´0003k 20243k 20232023
Jätkuvad tegevused   
Müügitulu46 24533 549186 464
Müüdud toodangu kulu-44 107-32 564-182 655
Brutokasum 2 1389853 809
    
Turunduskulud-68-104-497
Üldhalduskulud-1 564-1 587-6 564
Muud äritulud26109286
Muud ärikulud-146-28-465
    
Ärikasum (kahjum)386-625-3 431
Finantstulud13769613
Finantskulud-705-885-3 356
Finantstulud ja –kulud kokku-568-816-2 743
    
Maksustamiseelne kahjum-182-1 441-6 174
Tulumaks0-243-244
Puhaskahjum jätkuvatest tegevusest-182-1 684- 6 418
Aruandeperioodi kasum (kahjum) mittejätkuvast tegevusest

-


10
8 474
Perioodi puhaskasum/- kahjum-182-1 6742 056
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
   
Realiseerumata kursivahed51169470
Kokku muu koondkasum 51169470
KOKKU KOONDKASUM (-KAHJUM)-131-1 5052 526
    
Puhaskasum (kahjum):   
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-593-1 874-942
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa4112002 998
Kokku puhaskasum (kahjum)-182-1 6742 056
    
Koondkasum (kahjum):   
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-542-1 705-472
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa4112002 998
Kokku koondkasum (kahjum)-131-1 5052 526
    
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele jätkuvatest tegevusest:   
Tavapuhaskasum per aktsia-0,02-0,06-0,31
Lahustatud puhaskasum per aktsia-0,02-0,06-0,31
    
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele mittejätkuvast tegevusest:   
Tavapuhaskasum per aktsia-0,000,28
Lahustatud puhaskasum per aktsia-0,000,28


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´0003k 20243k 2023
Rahavood äritegevusest  
Laekumised ostjatelt53 33377 360
Maksed hankijatele-39 940-67 923
Makstud käibemaks-3 112-2 692
Maksed töötajatele ja töötajate eest-4 859-5 716
Makstud tulumaks0-324
Netorahavoog äritegevusest5 422705
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Materiaalse põhivara soetamine-21-37
Materiaalse põhivara müük25201
Antud laenud-18-508
Antud laenude laekumised04
Saadud dividendid612
Saadud intressid392
Netorahavoog investeerimistegevusest31-326
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenud1081 234
Saadud laenude tagasimaksed-633-1 330
Makstud dividendid0-588
Rendimaksed-555-735
Makstud intressid-278-294
Muud maksed990
Netorahavoog finantseerimistegevusest-1 259-1 713
   
Rahavoog kokku4 194-1 334
   
Raha perioodi algul11 8927 238
Valuutakursimuutused-3-3
Raha jäägi muutus4 194-1 334
Raha perioodi lõpul16 0835 901


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2024. aasta I kvartalis oli 2 138 tuhat eurot (I kvartal 2023: 985 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 4,6% (I kvartal 2023: 2,9%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele, mille marginaal oli 7,8% (I kvartal 2023: 6,3%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Peamiselt puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu. Rajatiste segmendi marginaal oli -30,9% ning 2023. aasta võrreldaval perioodil -26,3%.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2024. aasta I kvartalis 1 564 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud jätkuvatest tegevustest jäänud samasse suurusjärku (I kvartal 2023: 1 587 tuhat eurot). 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 3,3% (I kvartal 2023: 2,9%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2024. aasta I kvartalis 386 tuhat eurot (I kvartal 2023: kahjum 625 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 1 094 tuhat eurot (I kvartal 2023: 155 tuhat eurot).
Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. 2024. aasta I kvartalis püsis UAH kurss euro suhtes stabiilsena ning Rootsi kroon nõrgenes 2024. aasta I kvartalis euro suhtes ligikaudu 4%. Kontserni Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikesse valuutadesse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 30 tuhat eurot (I kvartal 2023: 133 tuhat eurot). Oluliseks finantskulude mõjutajaks on kontserni suhteliselt suure laenukoormuse juures intressikulud, mis aruandeperioodil moodustasid 230 tuhat eurot (I kvartal 2023: 212 tuhat eurot).
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 182 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 674 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 593 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 874 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2024. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas 5 422 tuhat eurot (I kvartal 2023: 705 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2024. aasta I kvartalis oli 31 tuhat eurot (I kvartal 2023: -326 tuhat eurot), mis koosneb põhivara soetustest summas 21 tuhat eurot (I kvartal 2023: 37 tuhat eurot) ja põhivara müügist 25 tuhat eurot (I kvartal 2023: 201 tuhat eurot), antud laenust summas 18 tuhat eurot (I kvartal 2023: 508 tuhat eurot) ning saadud intressidest summas 39 tuhat eurot (I kvartal 2023: 2 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2024. aasta I kvartalis oli -1 259 tuhat eurot (I kvartal 2023: -1 713 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim laenude ja rendi tagasimaksed vastavalt 633 tuhat ja 555 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 330 tuhat ja  735 tuhat eurot). Saadud laenud moodustasid 108 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 234 tuhat eurot) ning intressimaksed 278 tuhat eurot (I kvartal 2023: 294 tuhat eurot). Võrreldaval perioodil, I kvartalis 2023, maksti dividende summas 588 tuhat eurot.
Seisuga 31.03.2024 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 16 083 tuhat eurot (31.03.2023: 5 901 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja I kv 2024I kv 2023I kv 20222023
Müügitulu, tuhat eurot*46 24533 54944 539186 464
Müügitulu muutus*37,8%-24,7%22,1%-15,4%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot*-182-1 674-1 166-6 418
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot-593-1 874-919-942
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot-0,02-0,06-0,03-0,03
Üldhalduskulude määr müügitulust*3,4%4,7%2,8%3,5%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust*3,3%2,9%2,1%3,5%
EBITDA, tuhat eurot*1 094155912-412
EBITDA määr müügitulust*2,4%0,5%2,0%-0,2%
Brutokasumi määr müügitulust*4,6%2,9%-0,2%2,0%
Ärikasumi määr müügitulust*0,8%-1,9%0,2%-1,8%
Puhaskasumi määr müügitulust*-0,4%-5,0%-2,6%-3,4%
Investeeritud kapitali tootlus0,1%-2,4%-0,2%8,0%
Omakapitali tootlus-0,8%-6,4%-1,1%8,3%
Omakapitali osakaal19,1%19,5%20,4%18,7%
Vara tootlus-0,2%-1,3%-0,2%-1,6%
Finantsvõimendus4,4%35,6%36,1%16,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja0,850,850,910,95
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot*198 737148 302204 495216 732

* Jätkuvad tegevused


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal 2024. aasta I kvartalis on võrreldes 2023. aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 1% kogu müügitulust. Vaatamata jätkuvale sõjaolukorrale on tegevusmahud Ukrainas kasvanud, töös on 2023. aastal sõlmitud lepingud alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Koos Nordecon Betoon OÜ müügiga 2023. aasta detsembri algul, väljus kontsern ka Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY kaudu. Lätis ja Leedus tegutses kontsern projektipõhiselt.

 I kv 2024I kv 2023I kv 20222023
Eesti99%98%95%97%
Ukraina1%0%0%2%
Soome-2%2%1%
Läti-0%3%0%


2024. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.
Kontserni 2024. aasta I kvartali müügitulu oli 46 245 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga, mil vastav näitaja oli 33 549 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 38%. 2024. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 43 408 ja 2 808 tuhat eurot, aasta tagasi olid vastavad näitajad 30 673 ja 2 849 tuhat eurot. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 42% ning rajatiste segmendi müügitulu jäi võrreldava perioodiga sisuselt samale tasemele. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane, samuti ka muutused raporteeritavate segmentide lõikes.

TegevussegmendidI kv 2024I kv 2023I kv 20222023
Hooned94%92%87%74%
Rajatised6%8%13%26%


Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima müügitulu osakaaluga ühiskondlike hoonete alamsegment, kus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga toimunud mahtude suurenemine ligikaudu 83%. Suurenenud on ka ärihoonete ja korterelamute alamsegmendi maht, oluliselt on vähenenud tööstus- ja laohoonete müügitulu maht, kus töös oli üks ehitusleping.
Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Kaitsepolitseiameti peahoone ja Loodusmaja ehitus Tallinnas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse laokomplekside projekteerimine ja ehitamine Tartumaal Luunja ja Nõo vallas ning Ida-Virumaal, Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine ning Tartus Karlova koolihoone rekonstrueerimine.
Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb Vektori äri- ja eluhoonekompleksi ehitusest ning omaarenduste müügitulust. Omaarenduste müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud, moodustas aruandeperioodil 3 952 tuhat eurot (I kvartal 2023: 2 173 tuhat eurot). Kontsern jätkab Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.ee) elurajooni ja kesklinna vahetus läheduses, jõe kaldal asuva Emajõe Residents (https://emajoeresidents.ee) arendusega. Aruandeperioodil alustati Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ehitust (https://seileri.ee). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone ning Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva kaubandushoone projekteerimine ja ehitamine.

Hoonete segmentI kv 2024I kv 2023I kv 20222023
Ühiskondlikud hooned67%43%28%37%
Ärihooned19%25%23%23%
Korterelamud14%22%31%27%
Tööstus- ja laohooned0%10%18%13%


Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 6%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustab Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine, samuti jätkusid Rail Baltika Tagadi ökodukti ehitustööd.

Rajatiste segmentI kv 2024I kv 2023I kv 20222023
Teedeehitus ja –hooldus83%61%66%63%
Muud rajatised17%33%27%30%
Keskkonnaehitus0%6%0%7%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus)0%0%7%0%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2024 oli 198 737 tuhat eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2024 sõlmiti uusi lepinguid kokku 17 617 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2023: 41 860 tuhat eurot). Aruandekuupäeva järgselt on lisandunud uusi lepingud 14 900 tuhande euro väärtuses. Viimaste aastate ehituse sisendhindade tõus ning intressimäärade kasv seoses Euribori tõusuga on põhjustanud arendusprojektides järsu lõppmaksumuse kallinemise ning sellest tulenevalt uute projektide alustamise edasilükkumise. Oluliselt on vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldab otseselt mõju ka kontserni rajatiste segmendi tööde portfelli mahtudele. Osaliselt tasandab Transpordiameti investeeringute vähenemist Rail Baltica hangete mahu suurenemine, kuid väga pikaajalised hankeprotsessid muudavad võimalike tööde alguse ning mõju müügitulule keeruliselt prognoositavaks. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes.

 31.03.202431.03.202331.03.202231.12.2023
Ehituslepingute teostamata tööd*198 737148 302204 495216 732

*Jätkuvad tegevused


Tööde portfellis on suurenenud hoonete segmendi osa, mis moodustab 31.03.2024 seisuga kogu portfellist 93%, rajatised moodustavad 7% (31.03.2023: vastavalt 81% ja 19%). Võrreldes seisuga 31.03.2023 on suurenenud hoonete segmendi teostamata tööde mahud 53% ning rajatiste segmendi maht, mis on vähenenud 49%, koosneb ainult teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi töödest.
Suuremahulisemad aruandeperioodil sõlmitud lepingud olid:

  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 450 tuhat eurot.
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasaegse sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks Tartusse. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 15 000 tuhat eurot, kontsern osaleb lepingus ühispakkujana.

Võrrelduna 2023. aasta jätkuvate tegevuste müügituluga prognoosib kontserni juhtkond 2024. aastal müügitulu mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2024. aasta I kvartali jooksul töötas kontsernis kokku keskmiselt 423 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 281 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 28%. Töötajate arvu vähenemist kontsernis mõjutab kontserni taristuehituse valdkonna restruktureerimine ning Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müük 2023. aasta detsembri algul.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 I kv 2024I kv 2023I kv 20222023
ITP281392434374
Töölised142192225184
Keskmine kokku423584659558


Kontserni 2024. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 3 939 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud jätkuvatest tegevustest kokku 4 531 tuhat eurot. Tööjõukulude langus on tingitud peamiselt rajatiste segmendi reorganiseerimisest tingitud töötajate arvu vähenemisest.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta I kvartalis 50 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 17 tuhat eurot (I kvartal 2023: vastavalt 37 tuhat eurot ja 12 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta I kvartalis 130 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 43 tuhat eurot (I kvartal 2023: vastavalt 115 tuhat eurot ja 38 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 I kv 2024I kv 2023I kv 20222023
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot535,4472,3451,9499,3
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %13,4%4,5%8,3%1,8%
     
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot11,111,012,210,3
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %0,5%-9,8%11,4%-13,4%


Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasv on tingitud keskmise töötajate arvu vähenemisega võrrelduna eelmise perioodi näitajaga.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com  
www.nordecon.com

ManusedNCN investor presentation Q1_2024.pdf
Nordecon_Aruanne_1Q_2024.pdf