English Estonian
Avaldatud: 2021-09-13 10:06:39 CEST
Arco Vara
Uute aktsiate emiteerimine

Arco Vara AS-i aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS (registrikood 10261718) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Arco Vara AS-i poolt koostatud pakkumise dokument, mis on lisatud käesolevale teatele ja kättesaadav Arco Vara AS-i kodulehel www.arcovara.com/et/investorile. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro ning emiteeritavad aktsiad moodustavad vähem kui 20 % nende väärtpaberite arvust, mis on juba reguleeritud turul kauplemisele võetud, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise, noteerimise ega kauplemisele võtmise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis.

Avalikult pakutakse kuni 1 000 000 uut aktsiat. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus kuni 2,25 miljonit eurot, plaanitakse kasutada pakkumisdokumendis märgitud kinnisvaraprojektide arendamiseks.
Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Arco Vara AS esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 20. septembril 2021 kell 10.00 ning lõppeb 15. oktoobril 2021 kell 16.00 (GMT+3).

Pakutava aktsia hind on 2,25 eurot, millest 0,70 eurot on nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Arco Vara AS-il on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

20. september 2021 kell 10.00                                        Algab pakkumisperiood

15. oktoober 2021 kell 16.00                                          Pakkumisperioodi lõpp

18. oktoober 2021                                                        Pakkumise tulemuste avalikustamine
20. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev            Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
28. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev            Kauplemise algus Nasdaq Tallinn börsil 

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: ARCO VARA AKTSIA Täiendav 10
ISIN-kood: EE380A034652
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 2,25 eurot
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Arco Vara AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99101908627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 20.10.2021
Tehingu liik: ost
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Miko-Ove Niinemäe

Juhatuse liige
+372 614 4630
miko.niinemae@arcovara.com

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, omandama kutsumine või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.
Aktsiaid pakutakse ainult pakkumisdokumendi alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele pakkumisdokument on suunatud. Pakkumisdokumendis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes pakkumisdokumendis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele.

ManusArco Vara pakkumisdokument EST.pdf