Published: 2020-04-22 16:10:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

Valdyba patvirtino 2019 m. finansines ataskaitas

2020 m. balandžio 22 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2019 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

- Patvirtinti audituotą 2019 m. Bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2019 m. konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2019 m. pardavimų pajamos buvo 114.6 mln. Eur ir, lyginant su 2018 m. pajamomis – 103.2 mln. Eur, išaugo 11.1 procento. 2019 m. grynasis nuostolis sudarė 0.4 mln. Eur, ir lyginant su  2018 m., kai grynasis nuostolis buvo 1.2 mln. Eur, sumažėjo 0.8 mln. Eur.

- Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2019 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2019 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2018 metų pabaigoje 20,644
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus -
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti -
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų 20,644
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (4,059)
6) Pervedimai iš rezervų 117
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje 16,722
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):  
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
-
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 16,722

- Patvirtinti parengtą AB Vilkyšių pieninė Atlygio politiką ir teikti ją tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

- AB Vilkyškių pieninės 2020/2021/2022 metų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditui atlikti, audito kompaniją išrinkti iš „BIG4“ tarptautinių audito kompanijų (UAB „KPMG Baltic“, UAB  „PricewaterhouseCoopers”, UAB „Deloitte Lietuva“, UAB „Ernst & Young“) ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su išrinkta audito kompanija ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas. Pasirinktą audito kompaniją valdyba, atsižvelgiant į audito komiteto rekomendacijas, siūlo tvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

- Patvirtinti naują AB Vilkyškių pieninė įstatų redakciją (pridedama) pakeičiant ir naujai išdėstant įstatų 48, 83, 85 ir 86 punktus ir teikti ją tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55102

Priedai


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Balsavimo biuletenis_2020.04.30.pdf
AB Vilkyskiu pienine 2020-04-30 ivyksiancio eilinio visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu projektai.pdf
AB Vilkyskiu pienine Atlygio politika.pdf
Konsoliduotu ir atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2019 metus.pdf
AB Vilkyskiu pienines istatai nauja redakcija.pdf