English Estonian
Avaldatud: 2022-04-27 07:00:00 CEST
Harju Elekter
Börsiteade

Harju Elekter kontserni konsolideeritud majandustulemused, 1-3/2022

Harju Elektri aasta algas ootusrikkalt rekordilise tellimusraamatu, materjali hindade stabiliseerumise võimaluse ning raamlepingute hinnaläbirääkimistega. Sellele vaatamata kujunes kvartal Harju Elektri jaoks keeruliseks ning tulemusele sai saatuslikuks üksteise järel tekkinud ülemaailmsed väljakutsed. Sõjategevusel ei ole otsest mõju Harju Elektri tegevusele, kuna meie sihtturud on alati olnud Põhjamaad ja Lääne-Euroopa. Samas näeme kaudseid mõjusid. Suurenenud energia hind, jätkuv materjali ja põhikomponentide hinnatõus, tarneahelate tõrked ning maalimas järjepidevate kriiside mõjul hoogustunud inflatsioon on tegurid, mis tahes-tahtmata mõjutavad ettevõtte kasumlikkust. Tugevast müügitulu kasvust hoolimata lõppes kvartal kahjumis: tellimusi ei õnnestunud piisava efektiivsusega täita ega materjali hinnatõusu täielikult tellijatele edasi kanda. Selleks, et hoida tootmisüksused stabiilselt töös, tõsta esimese kvartali oodatust madalamat tarnekindlust ja valmistuda aasta tellimuste täitmiseks, on kontsern võtnud suuna järgnevatel perioodidel hoida kõrgemaid materjali varusid ja sõlmida tarnijatega suuremamahulisi kokkuleppeid.

Müügitulu, kulud ja kasum

2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 37,3 (2021 I kv: 30,7) miljonit eurot, mis kasvas võrreldava perioodi suhtes 21,5%. Seejuures suurenes müügitulu kõigil kontserni suurimatel sihtturgudel: Eestis, Soomes, Rootsis ja Norras. Kasvu tagasid eelmise aasta alguses sõlmitud pikaajalised ja suuremahulised lepingud.

EUR’000 3 kuud3 kuudmuutus
  20222021 
Müügitulu  37 32130 71721,5%
Brutokasum  2 9863 844-22,3%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA)  -681 485-104,6%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT)  -1 125516-318,0%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294297-535,7%
sh emaettevõtte omanike osa  -1 308310-521,9%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) -0,070,02-450,0%

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 38,4 (2021 I kv: 30,3) miljonit eurot. Valdava osa äritegevuskulude 26,6%-sest tõusust andis müüdud toodete ja teenuste kulude kasv: kvartalite võrdluses 7,5 miljonit eurot. Müüdud toodete ja teenuste kulude kasv ületas müügitulude kasvutempot 6,3 protsendipunkti võrra. Kontserni turustuskulud kasvasid 0,1 miljoni euro võrra 1,4 miljoni euroni, moodustades kontserni äritegevusekuludest 3,5% ja müügitulust 3,6%. Üldhalduskulud kasvasid 0,4 miljoni euro võrra 2,7 miljoni euroni, moodustades kontserni aruandekvartali äritegevusekuludest 7,0% ja müügitulust 7,1%. Turustus- ja üldhalduskulude kasv jäi siiski alla käibe kasvule. Tööjõukulud kvartalite võrdluses kasvasid, olles 8,7 (2021 I kv: 7,3) miljonit eurot. Valdava osa tööjõukulude ja keskmise töötasu kasvust andis personali märkimisväärne juurdekasv ning kõikidel turgudel tööjõupuudusest tingitud palgasurve.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 2986 (2021 I kv: 3844) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 8,0% (2021 I kv: 12,5%). Konsolideeritud ärikahjum (EBIT) oli -1 125 (2021 I kv: ärikasum 516) tuhat eurot. Esimese kvartali ärirentaabluseks kujunes -3,0% (2021 I kv: 1,7%). Aruandekvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -1 294 (2021 I kv: puhaskasum 297) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas -1 308 (2021 I kv: 310) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli esimeses kvartalis -0,07 eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni konsolideeritud müügitulust 87,7%. Elektriseadmeid tootvate ettevõtete müügimahtude kasvu toel suurenes tootmissegmendi müügimaht aruandekvartalis 20,3% 32,7 miljoni euroni.

Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 36,1% võrra 6,9 (2021 I kv: 5,1) miljoni euroni. Kasv tuli peamiselt hermeetiliste jaotustrafode ning jaotuskappide müügimahu suurenemisest. Eesti turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 18,5% (2021 I kv: 16,5%).

Kontserni müügitulu Soomes oli aruandekvartalis 16,7 (2021 I kv: 14,6) miljonit eurot. Valdav osa aruandekvartali müügimahust moodustas alajaamade müük Soome elektrivõrguettevõtetele. Planeeritud aruandekvartali müügimaht projektimüügi osas ei täitunud seoses mõningate komponentide defitsiidi ning haiguskolletest tingitud tootmiskatkestustega. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 44,7% (2021 I kv: 47,5%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Müük Rootsi turule kasvas aruandekvartalite võrdluses 9%, olles 5,8 (2021 I kv: 5,3) miljonit eurot. Tegevusmahud on stabiliseerunud, jätkus sihipärane töö. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 15,6% (2021 I kv: 17,4%), jäädes seekord suuruselt kolmandaks turuks.

Aruandekvartalis müüdi Norra turule 4,5 (2021 I kv: 1,9) miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid, mis oli 141,2% rohkem kui eelneva aasta samal perioodil. Müügitulu muutus on tingitud madalast tellimusmahust võrdlusperioodil. Pikemat perioodi jälgides saab tõdeda, et laevandussektori tellimusmahud on taastunud keskmisele tasemele. Norra turg moodustas kvartali müügitulust 12,1% (2021 I kv: 6,1%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris esimese kvartali jooksul põhivarasse kokku 1,5 (2021 I kv: 2,1) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 1,0 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2021 I kv: 2,0) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2021 I kv: 0,1) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumide kompleksi Laohotell III ehitusse ning tootmistehnoloogilisse põhivarasse.

Pikaajalised finantsinvesteeringud vähenesid aruandeperioodil kokku 0,8 miljoni euro võrra 24,4 miljoni euroni. Peamiseks muutuseks oli osaline väärtpaberite müük ning õiglase väärtuse 0,5 miljoni eurone väärtuse langus esimeses kvartalis. Noteeritud väärtpaberite osalisest müügist laekus aruandekvartalis kokku 665 tuhat eurot, millest realiseerunud kasum oli 0,2 miljonit eurot. Võrreldaval perioodil laekus noteeritud väärtpaberite müügist 0,2 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 43 tuhat eurot. Aruandekvartalis suurendas Harju Elekter Oy 0,2 miljoni euro võrra osalust tehnoloogiaettevõttes IGL-Technologies Oy 5,5%-lt 10%-ni.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 6,92 euro tasemel. AS Harju Elektril oli 31.03.2022 seisuga 9745 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 358 võrra.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
Auditeerimata    
EUR'00031.03.202231.12.2021  
VARAD     
Käibevarad    
Raha ja raha ekvivalendid286574  
Nõuded ostjatele ja muud nõuded35 66333 689  
Ettemaksed3 1191 844  
Varud37 69227 437  
Käibevara kokku76 76063 544  
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksu vara776690  
Pikaajalised finantsinvesteeringud24 41025 222  
Kinnisvarainvesteeringud24 60323 903  
Materiaalne põhivara26 30326 654  
Immateriaalne põhivara7 6597 544  
Põhivara kokku83 75184 013  
VARAD KOKKU160 511147 557  
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Kohustused    
Võlakohustused21 35416 912  
Ostjate ettemaksed6 6814 659  
Võlad tarnijatele ja muud võlad31 06324 490  
Maksuvõlad3 6633 156  
Lühiajalised eraldised5135  
Lühiajalised kohustused kokku62 81249 252  
Võlakohustused12 40111 426  
Muud pikaajalised kohustused3333  
Pikaajalised kohustused kokku12 43411 459  
KOHUSTUSED KOKKU75 24660 711  
Omakapital    
Aktsiakapital 11 35211 352  
Ülekurss1 6011601  
Reservid18 27818 716  
Jaotamata kasum54 15855 315  
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku85 38986 984  
Mittekontrolliv osalus-124-138  
Omakapital kokku85 26586 846  
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU160 511147 557  


KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
Auditeerimata    
     
EUR'0003 kuud3 kuud   
 20222021   
Müügitulu37 32130 717   
Müüdud toodete ja teenuste kulud-34 335-26 873   
Brutokasum2 9863 844   
Turustuskulud-1 350-1 214   
Üldhalduskulud-2 665-2 217   
Muud äritulud56172   
Muud ärikulud-152-69   
Ärikasum (-kahjum)-1 125516   
Finantstulud3917   
Finantskulud-119-98   
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-1 205435   
Tulumaks-89-138   
Perioodi puhaskasum (-kahjum)-1 294297   
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus     
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist-1 308310   
Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist14-13   
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta     
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)-0,070,02   
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)-0,070,02   


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE    
Auditeerimata    
     
EUR'0003 kuud3 kuud   
 20222021   
Perioodi puhaskasum (-kahjum)-1 294297   
Muu koondkasum (-kahjum)     
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse     
Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel20-23   
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse     
Realiseerunud kasum finantsvara müügist 15143   
Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-)-521365   
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku-350385   
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku-1 644682   
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:     
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist-1 658695   
Mitte-kontrolliv osa koondkasumist14-13   
      

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

ManusHE vahearuanne I kv 2022.pdf