Published: 2019-10-17 15:02:00 CEST
Baltika
Juhatuse vahearuanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja üheksa kuud 2019

Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 1 241 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 814 tuhat eurot. 2019 aasta kolmanda kvartali tulemus sisaldab 77 tuhande euro ulatuses uue raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 9 758 tuhat eurot, vähenedes 12% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima osatähtsusega (91%) müügikanal, jaemüük, vähenes 6% ja oli 8 835 tuhat eurot. Müügitulu vähenes kõigil kolmel Baltikumi turul, mille peamiseks põhjuseks oli nõrk septembrikuu tulemus ja Bastioni brändi sulgemine, mis on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist. Bastioni sulgemise negatiivset mõju arvesse võtmata, jäi augusti- ja juulikuu müügitulu eelmise aasta tasemele.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33% ja oli 512 tuhat eurot. Kõige suurema müügitulu osatähtsusega bränd on Monton, mis moodustas e-poe müügitulust 38%. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvas müük kõikidel peamistel turgudel. Kõige kaugemad riigid, kuhu kolmandal kvartalil Baltika brändide ostutellimusi lähetati, olid Türgi, Iisrael, Jaapan, Austraalia ja USA.

Äriklientide müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 75% ja oli 308 tuhat eurot. Ligi 1 miljoni eurone müükide vähenemine on seotud Ida-Euroopa frantsiisipartneritega ja Saksamaa ja Kesk-Euroopa kaubamajade keti Peek&Cloppenburgiga lõpetatud lepingutest. Äriklientide müügitulu järsk vähenemine on ootuspärane, kuna äriklientide müügikanalist järk-järguline väljumine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Kvartali brutokasum oli 4 484 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 549 tuhande euro võrra (3 kv 2018: 5 033 tuhat eurot). Brutokasumi vähenemine on tingitud nii jaemüügi kui ka äriklientide langenud müügitulu tõttu. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 45,9%, mis on 0,3 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta kolmanda kvartali marginaalist (3 kv 2018: 45,6%).

Grupi turustuskulud olid kolmandas kvartalis 4 788 tuhat eurot, vähenedes 380 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üldhalduskulud vähenesid kolmandas kvartalis 5% ehk 29 tuhande euro võrra ja olid 543 tuhat eurot. Turundus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Baltika Grupi üheksa kuu müügitulu vähenes 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 29 491 tuhat eurot. Jaemüük vähenes 4% ja äriklientide müügitulu 62%, samal ajal e-poe müügitulu kasvas 23%. Ettevõtte üheksa kuu tulemuseks kujunes 3 300 tuhande euro suurune puhaskahjum, eelmise aasta võrreldav tulemus oli puhaskahjum 1 669 tuhat eurot. Üheksa kuu nõrga tulemuse peamised põhjused olid jaemüügi ja äriklientide oluline müügitulu vähenemine. Lisaks sisaldab üheksa kuu tulemus 289 tuhande euro ulatuses uue raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Alates 1. jaanuarist 2019 rakendus IFRS 16 „Rendilepingud“, mis muudab rendilepingute kajastamist selliselt, et järelejäänud rendilepingute kehtivuse perioodi rendimaksed kajastatakse finantsseisundi aruandes nüüdisväärtuses varade ja kohustustena ning kasumiaruandes ei kajatata enam perioodi rendimakseid vaid amortisatsiooni- ja intressikulu. Kohustusliku uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 mõju kasumiaruandele on näha alljärgnevas tabelis.

 3 kv 20199k 2019
Rendikulude vähenemine1 6614 876
Amortisatsioonikulu suurenemine-1 544-4 548
Ärikasumi suurenemine117328
Arvestuslik intressikulu rendikohustuselt-194-617
Puhaskasumi vähenemine kokku-77-289

Lisaks mõjutab IFRS 16 oluliselt ettevõtte mitmeid bilansilisi varasid ja kohustusi. 30.09.19 seisuga kasvas põhivara (ehk lihtsustatult rendimaksed lepingu kehtivusperioodi lõpuni nüüdisväärtuses) 15 869 tuhande euro võrra ja samal ajal kasvas lühiajaline rendimaksete kohustus 5 487 tuhande euro ning pikaajaline rendimaksete kohustus 10 670 tuhande euro võrra. 

Omakapital

Kolmanda kvartali lõpu seisuga ei vasta ettevõtte omakapital äriseaduse nõuetele. Grupi juhtkond tegeleb omakapitali seadusega vastavusse viimisega.

OMAKAPITAL30.09.2019
Aktsiakapital nimiväärtuses5 408
Ülekurss0
Reservid0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-341
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-3 300
OMAKAPITAL KOKKU1 767


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 30.09.201931.12.2018
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid202428
Nõuded ostjatele ja muud nõuded1 069866
Varud10 60010 707
Käibevara kokku11 87112 001
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara286286
Muu pikaajaline vara213287
Materiaalne põhivara17 6321 878
Immateriaalne põhivara507543
Põhivara kokku18 6382 994
VARA KOKKU30 50914 995
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused8 8867 829
Võlad hankijatele ja muud kohustused4 5295 934
Lühiajalised kohustused kokku13 41513 763
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused15 3271 165
Pikaajalised kohustused kokku15 3271 165
KOHUSTUSED KOKKU28 74214 928
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4084 079
Ülekurss00
Reservid01 107
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-3410
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-3 300-5 119
OMAKAPITAL KOKKU1 76767
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU30 50914 995


Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 3 kv 20193 kv 20189k 20199k 2018
Müügitulu9 75811 02629 49132 410
Müüdud kaupade kulu-5 274-5 993-14 826-16 462
Brutokasum4 4845 03314 66515 948
     
Turustuskulud-4 788-5 168-14 843-15 504
Üldhalduskulud-543-572-2 028-1 733
Muud äritulud (-kulud)-7337-2424
Ärikasum (-kahjum)-920-670-2 230-1 265
     
Finantskulud-321-144-1 070-404
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-1 241-814-3 300-1 669
     
Tulumaks0000
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 241-814-3 300-1 669
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)-1 241-814-3 300-1 669
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,04-0,02-0,11-0,04
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,04-0,02-0,11-0,04

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

 

 

 

        
 

  

 

 

Manus


Baltika Vahearuanne 3Q 2019.pdf