Avaldatud: 2019-08-21 13:26:29 CEST
LHV Group
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS-i LHV Group erakorralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis "Ballroom I" (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud AS-i LHV Group aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati suurendada AS-i LHV Group aktsiakapitali.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 126 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 17 515 569 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 66,72% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 30. juulil 2019 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehes Eesti Päevaleht.


 1. Ülevaade 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi 2019. aasta esimese seitsme kuu majandustulemustest, mis on varasemalt börsi infosüsteemi vahendusel avaldatud:

 1. Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi korrigeeritud pikaajalisest finantsprognoosist.

AS-i LHV Group aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas:

 1. Aktsiakapitali suurendamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt suurendada Grupi aktsiakapitali 2 200 000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

 1. emiteerida 2 200 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 28 454 079 eurot;
 2. aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
 3. Grupi aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
 4. Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
 5. aktsiate märkimise eesõigustega kauplemise periood – 11. september 2019 kuni 23. september 2019, kusjuures eesõigustega kauplemise tingimused on sätestatud enne pakkumise algust avaldatavas aktsiate avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis (Prospekt);
 6. uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad eesõigused 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 7. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 11. september 2019 – 25. september 2019;
 8. uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastava isiku eesõigus aktsiate märkimiseks. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv);
 9. juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis;
 10. uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2019. aastast.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul AS-i LHV Group veebileheküljel https://investor.lhv.ee/ alates üldkoosoleku toimumisest.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 420 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab üle 182 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee