English Icelandic
Birt: 2023-05-04 14:50:17 CEST
Landsbankinn hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Landsbankinn hf.: Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2023

 • Arðsemi eiginfjár Landsbankans var 11,1% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023.
 • Hagnaður var 7,8 milljarðar króna.
 • Stöðug þróun í þjónustu og traustur rekstur til margra ára veldur því að rekstrarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu heildareigna heldur áfram að lækka og er nú 1,4%.
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 27,3% miðað við sama tíma í fyrra. Vaxtamunur er 2,8% og hækkar um 0,4 prósentustig samanborið við sama tímabil árið 2022. Auknar vaxtatekjur eru aðallega tilkomnar vegna stærra útlánasafns og betri ávöxtunar á lausafé bankans. Þá skilar hærra vaxtastig meiri vaxtatekjum en vaxtagjöld hafa jafnframt aukist.
 • Hreinar þjónustutekjur jukust um 15,5% á milli ára sem endurspeglar mikla breidd í þjónustu bankans.
 • Hlutfall kostnaðar af tekjum (K/T) var 33,3% og stendur kostnaður að mestu í stað.
 • Skuldabréfaútgáfur bankans heppnuðust vel. Annars vegar var um að ræða útgáfu á sértryggðum skuldabréfum í úrvalsflokki að fjárhæð 300 milljónir evra og hins vegar útgáfu á víkjandi skuldabréfum í íslenskum krónum að fjárhæð 12 milljarðar króna.
 • Í janúar samdi bankinn við Norræna fjárfestingarbankann um lán til 15 ára að fjárhæð 40 milljónir Bandaríkjadala í tengslum við nýbyggingu bankans við Reykjastræti 6.
 • Bankinn hóf í mars flutninga úr 14 húsum í Kvosinni og Borgartúni undir eitt þak í Reykjastræti 6.
 • Notendur appsins hafa aldrei verið fleiri og ánægja með þjónustu bankans er mikil.
 • Aðalfundur Landsbréfa samþykkti 700 milljóna króna arðgreiðslu fyrir rekstrarárið 2022.

Hagnaður Landsbankans á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023 nam 7,8 milljörðum króna eftir skatta samanborið við 3,2 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2022. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 11,1% á ársgrundvelli, samanborið við 4,7% á sama tímabili árið 2022.

Hreinar vaxtatekjur námu 13,1 milljarði króna samanborið við 10,3 milljarða króna á sama tímabili árið áður, sem er 27,3% hækkun á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur Landsbankans námu 3,0 milljörðum króna samanborið við 2,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Aðrar rekstrartekjur voru jákvæðar um 1,2 milljarða króna en voru neikvæðar um 1 milljarð króna á sama tímabili árið 2022. Hreinn hagnaður af fjáreignum og fjárskuldum á gangvirði nam 3,3 milljörðum króna samanborið við 2,1 milljarðs króna tap á sama tímabili árið áður. Virðisrýrnun útlána var um 2,1 milljarður króna samanborið við jákvæðar virðisbreytingar útlána upp á 0,8 milljarða króna á sama tíma á síðasta ári. Virðisrýrnunina má að mestu rekja til þess að við útreikninga á virðisbreytingum er nú gert ráð fyrir heldur verri horfum hvað varðar verðbólgu, stýrivexti og húsnæðisverð en áður. Vanskil hafa ekki aukist og eru sem fyrr í lágmarki.

Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna nam 2,8% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023 samanborið við 2,4% hlutfall á sama tímabili árið áður. Vaxtamunur árið 2022 var 2,7%.

Rekstrarkostnaður bankans var 7,0 milljarðar króna á tímabilinu samanborið við 6,7 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Þar af voru laun og launatengd gjöld 4,1 milljarður króna samanborið við 3,8 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Annar rekstrarkostnaður var 2,9 milljarðar króna, óbreyttur frá sama tímabili árið áður.

Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) fyrstu þrjá mánuði ársins var 33,3%, samanborið við 54,9% á sama tímabili árið 2022.

Heildareignir bankans jukust um 130 milljarða króna frá áramótum og námu 1.917 milljörðum króna í lok fyrsta ársfjórðungs 2023. Útlán jukust um 32,2 milljarða króna á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023. Í lok fyrsta ársfjórðungs námu innlán frá viðskiptavinum 1.001,6 milljörðum króna, samanborið við 967,9 milljarða króna í árslok 2022, og höfðu því aukist um 33,7 milljarða króna.

Eigið fé Landsbankans var 278,3 milljarðar króna þann 31. mars sl. og eiginfjárhlutfall alls var 25,3%.

Aðalfundur bankans, sem haldinn var þann 23. mars 2023, samþykkti tillögu bankaráðs um að greiða arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2022 að fjárhæð 8,5 milljarðar króna og að greiðslan yrði tvískipt. Fyrri hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 4.251 milljón króna var greiddur þann 29. mars 2023. Síðari hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 4.251 milljón króna verður greiddur þann 20. september 2023. Þar með munu arðgreiðslur frá árinu 2013 nema samtals 175,1 milljarði króna.

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:

„Sterkt uppgjör Landsbankans á fyrsta ársfjórðungi er til marks um öflugan rekstur og góðan árangur á öllum sviðum. Útlán bankans hafa aukist um 160 milljarða króna á síðustu 12 mánuðum sem skilar meiri vaxtatekjum. Samsetning efnahags bankans er hagkvæmari en áður og vaxtastig hefur hækkað, sem skilar meðal annars betri ávöxtun af lausafé bankans. Fjölgun viðskiptavina, nýir þjónustuþættir og aukin verkefni, til að mynda hjá Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, skila auknum þjónustutekjum og færsluhirðing bankans, sem var kynnt á fyrsta fjórðungi, hefur fengið afar góðar viðtökur.

Það var einkar ánægjulegt hversu vel tókst til með útgáfu á 300 milljóna evru skuldabréfi sem bankinn gaf út í byrjun mars. Þá tóku innlendir fjárfestar víkjandi skuldabréfi bankans vel og fjárfestu fyrir 12 milljarða króna en áður hafði bankinn samið við Norræna fjárfestingarbankann um langtímalán upp á 40 milljónir Bandaríkjadala í tengslum við vænta BREEAM-umhverfisvottun á nýju húsi bankans við Reykjastræti. Áfram er óróleiki á erlendum fjármálamörkuðum sem hefur neikvæð áhrif á vaxtakjör bankans í erlendri mynt.

Aukin verðbólga og hátt vaxtastig halda áfram að vera áskorun þótt vanskil séu samt sem áður enn mjög lítil. Útlánavöxtur er enn nokkuð kröftugur og skiptir þar mestu að útflutningsgreinarnar standa vel en einnig skapar ör fólksfjölgun eftirspurn eftir húsnæði. Bankinn fjármagnar nú um 4.500 íbúðir á mismunandi byggingarstigum en fasteignalán hafa ekki aukist að sama skapi þar sem kaupendur sækja frekar í verðtryggð lán utan bankakerfisins. Við munum sem fyrr kappkosta að bjóða samkeppnishæf kjör, bæði á útlánum og innlánum.

Mikil tímamót urðu í sögu bankans í mars þegar við hófum flutning úr Kvosinni, þar sem Landsbankinn hefur verið frá árinu 1898, í nýtt hús bankans við Reykjastræti 6. Flutningarnir hafa gengið vel og þegar þeim lýkur síðar í þessum mánuði mun um 80% af starfsfólki bankans vinna saman undir einu þaki, í stað þess að dreifast á 14 hús í Kvosinni og Borgartúni. Starfsaðstaðan í nýja húsinu er framúrskarandi og flutningunum fylgir mikil tilhlökkun og ánægja meðal starfsfólks. Við höfum lengi haft það markmið að skapa vinnustað framtíðarinnar og búa þannig vel að starfsfólki. Krafturinn sem skapast þegar við erum öll undir sama þaki gerir okkur að betri banka og hjálpar okkur við að einfalda líf viðskiptavina. Við fögnum því að í mars notuðu fleiri en nokkru sinni fyrr appið okkar - það er frábært veganesti inn í sumarið. Það er til margs að hlakka og heilmikið framundan hjá okkur í nýrri þjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki.“

Fjárhagsdagatal Landsbankans

Uppgjör 2F 2023               20. júlí 2023

Uppgjör 3F 2023               26. október 2023

Ársuppgjör 2023               1. febrúar 2024


Nánari upplýsingar veita:                

Samskipti, samskipti@landsbankinn.is

Fjárfestatengsl, fjarfesta@landsbankinn.is

ViðhengiArshlutareikningur samstdu Landsbankinn 31.3.2023.pdf
Frettatilkynning Landsbankinn 31.03.2023.pdf
Uppgjorskynning Landsbankinn 31.03.2023.pdf