English Latvian
Publicēts: 2023-04-28 17:53:41 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2023. gada 31. maijā

Rīga, 2023-04-28 17:53 CEST -- Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2023. gada 31. maijā, plkst. 11:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167. Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci. Akcionāri tiek aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces vai piedalīties sapulcē un balsot attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

1.Valdes un Padomes ziņojuma apstiprināšana par 2022. gada finanšu pārskatu.

2.2022. gada konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības pārskats.

3.Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2022. gadu apstiprināšana.

Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 5% no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2023. gada 8. maijam nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības biroju Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167 vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 836 381 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens).

Dalība sapulcē:

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar pilnvarnieku starpniecību. Kopā ar personu apliecinošu dokumentu, akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties ir jāuzrāda/jāiesūta notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara. Pilnvaras forma pievienota  šī paziņojuma pielikumā un pieejama sabiedrības tīmekļa vietnē www.hansamatrix.com.

A. Akcionāri savu dalību var realizēt klātienē.

Akcionāri, kuri vēlas savu dalību realizēt klātienē, tiek aicināti līdz 2023. gada 29. maija dienas beigām iesūtīt sabiedrībai pieteikšanās veidlapu (pievienota šī paziņojuma pielikumā):

  • elektroniski uz e-pastu: invest@hansamatrix.com,  parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai
  • papīra formā ar pasta starpniecību kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167 (informējam, ka šajā gadījumā akcionāriem jāievēro savlaicīgums).

Akcionāri tiks informēti par vietas rezervāciju dalībai klātienē pēc akcionāra pieteikuma saņemšanas. Sapulces klātienes apmeklētāju skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām ievērot pieteikšanās termiņu.

Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē, kuri noteiktajā termiņā iesūtījuši pieteikšanās veidlapu, notiks sapulces dienā 2023. gada 31. maijā no plkst. 10:30 līdz plkst. 10:55 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem, reģistrējoties, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

B. Akcionāri savu dalību var realizēt attālināti.

Akcionāri, kuri vēlas savu dalību realizēt attālināti, tiek aicināti  līdz 2023. gada 29. maija dienas beigām iesūtīt pieteikšanās veidlapu (pievienota šī paziņojuma pielikumā) kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību kā ierakstītu sūtījumu papīra formātā kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Akcionāri tiks informēti par pieteikuma saņemšanu. Aicinām ievērot pieteikšanās termiņu, lai nodrošinātu veiksmīgu sapulces norisi un balsojuma skaitīšanu.

Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems pieslēgšanās saiti (Zoom platforma) sapulcei līdz 2023. gada 31. maija plkst. 9:00.

Sapulces dienā no plkst. 10:30 līdz 10:55 drošības nolūkos tiks veikta akcionāru video identifikācija. Akcionāriem jāpievienojas sapulcei no plkst. 10:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, nodrošinot, ka sapulces vadītājam ir iespēja salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personu apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.

Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā (vai to pilnvarotās personas), būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2023. gada 23. maija dienas beigas.

Balsojums:

Lai paātrinātu sapulces gaitu un atvieglotu balsu skaitīšanas procesu, sabiedrības valde aicina akcionārus izmantot savas tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsošanas veidlapu (tiks publiskota 2 nedēļas pirms sapulces kopā ar lēmumu projektiem), kura parakstāma ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtāma sabiedrībai uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2023. gada 30. maija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti, kā arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Pielikumi:

1.Pieteikšanās veidlapa.
2.Pilnvaras forma.

AS „HansaMatrix” valde
Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

 


Pielikums 1_ Pieteiksanas veidlapa dalibai sapulcei klatiene vai attalinati LVL.docx
Pielikums 2_Pilnvarojuma veidlapa.docx