English Latvian
Publicēts: 2015-05-28 15:22:20 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2015.gada 11.jūnijā

Olaine, 2015-05-28 15:22 CEST --

 

 

Lēmumu projekti

AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2015.gada 11.jūnijā:

 

 

1. Valdes ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014. gada darbības rezultātiem.

 

 2. Padomes ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2014. gada darbības rezultātiem.

 

3. Revīzijas komitejas paziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

4. AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskatu.

 

5. 2014. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekts:

AS “Olainfarm” 2014.gada peļņu EUR 11 424 000,00 (vienpadsmit miljoni četri simti divdesmit četri euro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

 

6. Valdes ziņojums par 2015. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2015. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2015.gadā sasniegs 87 miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 14 miljonus euro, bet konsolidētais apgrozījums sasniegs 100 miljonus euro, un  konsolidētā peļņa sastādīs 15 miljonus euro.

 

7. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

Lēmumu projekti:

7.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2015. gadam.

7.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2015.gadam EUR 42 450 apmērā.

 

8. Revīzijas komitejas vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Lēmumu projekti:

8.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Viesturu Gurtlavu.

8.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4200 apmērā.

 

 

9. Revīzijas komitejas Nolikuma apstiprināšana.

Lēmumu projekti:

Apstiprināt Revīzijas komitejas Nolikumu.

 

 

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „Olainfarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv