Publicerad: 2019-10-04 09:16:50 CEST
Guard Therapeutics International AB
Pressmeddelande
Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019 inleds 7 oktober 2019 - teckningsförbindelser om 18% från VD och större innehavare
NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019 INLEDS 7 OKTOBER 2019 -
TECKNINGSFÖRBINDELSER OM 18% FRÅN VD OCH STÖRRE INNEHAVARE

Den 7 oktober 2019
inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2019 som emitterades
i samband med företrädesemissionen i A1M Pharma AB (publ) ("A1M Pharma" eller
"Bolaget") som avslutades under Q1 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med
25 oktober 2019. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje
teckningsoption av serie 2019 teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om
1,00 SEK per aktie.

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser från större
optionsinnehavare om cirka 5 MSEK motsvarande cirka 18 procent av det totala
emissionsbeloppet om cirka 27,7 MSEK. Teckningsförbindelser har erhållits ifrån
A1M Pharmas VD Tobias Agervald, M2 Asset Management AB, Galba Holding AB och
John Fällström.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner
av serie 2019
• Teckningstid: 7 oktober - 25 oktober 2019 (genom samtidig
kontant betalning senast enligt datum angivet på anmälningssedeln eller enligt
information från förvaltare).
• Antal utestående teckningsoptioner av serie
2019: 27 662 452 stycken.
• Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner
äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en
kurs om 1,00 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av
teckningsoptioner av serie 2019 tillförs A1M Pharma cirka 27,7 MSEK före
emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
• Sista dag för handel med
teckningsoptioner: 23 oktober 2019.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner
av serie 2019, folder samt anmälningssedel finns tillgängliga på A1M Pharmas
(www.a1m.se http://www.a1m.se ) och Arctic Securities (www.arctic.com/se
http://www.arctic.com/se ) respektive hemsidor.

Investerarträffar
• Stockholm
den 11 oktober 2019 kl 12:00 - 13:00. Arctic Securities kontor på
Regeringsgatan 38, Stockholm, anmälan via email till
invitation.sweden@arctic.com mailto:invitation.sweden@arctic.com .
• Stockholm
den 15 oktober 2019 kl 12:00 - 13:00. Redeyes event "Investor Lunch", anmälan
via hemsida www.redeye.se/events#/ http://www.redeye.se/events#/ .
• Göteborg
den 24 oktober 2019 kl 18:00 - 20:00. Redeyes event "Investor After Work",
anmälan via hemsida www.redeye.se/events#/ http://www.redeye.se/events#/
.

Viktiga tidpunkter
• Teckningsperiod inleds: 7 oktober 2019.
• Sista dag för
handel med teckningsoptioner: 23 oktober 2019.
• Teckningsperiod avslutas: 25
oktober 2019.
• Planerad kommunikation av utfall: v. 44 2019.
• Planerad
omvandling av interimsaktier till aktier: v. 46/47 2019

Så här gör du för att
nyttja teckningsoptioner av serie 2019

Har du dina teckningsoptioner i en
depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har
sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en
kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man
går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas
löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under
perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019. För mer
information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att
nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid.
Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av
teckningsoption av serie 2019 i god tid innan teckningstiden avslutas.

Har du
dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning skickas ut. Dock utsänds
anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie 2019. Anmälningssedel finns även att tillgå på A1M
Pharma (www.a1m.se http://www.a1m.se ) och Arctic Securities
(www.arctic.com/secse http://www.arctic.com/secse ) respektive hemsidor.

I
samband med att anmälningssedel skickas in till Arctic Securities ska betalning
erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden från och med den 7 oktober till
och med den 25 oktober 2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid
är Arctic Securities tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln.
Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Arctic Securities
ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos
Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de
teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23 oktober 2019, alternativt
nyttjas senast den 25 oktober 2019, förfaller. För att dina teckningsoptioner
inte ska förfalla krävs att du aktivt nyttjar dina teckningsoptioner
alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Rådgivare

Finansiell rådgivare
till A1M Pharma är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar
emissionsinstitut. Legal rådgivare till A1M Pharma är Setterwalls Advokatbyrå
AB.

2019-10-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias
Agervald, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@a1m.se
mailto:tobias.agervald@a1m.se

Denna information är sådan information som A1M
Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober.

Följande dokument
kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma Pressrelease
2019-10-04.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=27205

Om A1M
Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard(tm) - baserad på det kroppsegna
proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats
återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress
genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M
Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se
mailto:certifiedadviser@penser.se .
 


A1M Pharma Pressrelease 2019-10-04.pdf