Paskelbta: 2022-02-28 08:25:00 CET
Ignitis grupė
Metinė informacija

2021 m. metinis pranešimas: dvigubas Žaliosios gamybos augimas ir ASV iniciatyvų įvertinimas

AB „Ignitis grupė” (toliau – Grupė) skelbia 2021 m. metinį pranešimą, su kuriuo galite susipažinti prisegtame priede bei informuoja, kad Grupės koreguotas EBITDA, lyginant su 2020 m., augo 35,3 % ir siekė 332,7 mln. Eur. Viršijome 300–310 mln. Eur prognozę 7,3 %. Tai daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos rezultatai, kurie išaugo daugiau nei dvigubai bei šiuo metu sudaro net trečdalį bendro rezultato. Prognozuojame, kad 2022 m. koreguotas EBITDA turėtų siekti 290–335 mln. Eur.

Rezultatai

Koreguotas EBITDA augo visuose segmentuose, o šį augimą labiausiai lėmė instaliuoti nauji Žaliosios gamybos pajėgumai, leidę pagaminti didesnį žaliosios elektros energijos kiekį. Prie to prisidėjo veiklą pradėję Pomeranijos VP (94 MW) ir atliekas energija verčiantis Vilniaus KJ blokas (19 MWe, 60 MWth), taip pat Kauno KJ (24 MWe, 70 MWth), paleista 2020 m. rugpjūčio mėn. Geresni Kruonio HAE komercinės veiklos rodikliai (pavyko išnaudoti palankų skirtumą tarp rinkos kainų piko ir ne piko metu) ir Kauno HE rezultatai, daugiausiai nulemti didesnių elektros kainų rinkoje taip pat prisidėjo prie rezultato augimo. Be to, Sprendimų klientams segmento rezultatai taip pat buvo geresni dėl laikinai teigiamo gamtinių dujų veiklos efekto, susidariusio dėl kainų pokyčio gamtinių dujų rinkoje, kuris prognozuojama dalinai persivers 2022 m. kai bus realizuoti susiję apsidraudimo sandoriai.

2021 m. Grupės investicijos siekė 234,9 mln. Eur ir, lyginant su 2020 m., buvo 32,3 % mažesnės. Investicijos buvo mažesnės pirmiausia dėl mažesnių investicijų į Žaliosios gamybos segmentą, kur investicijos į didžiuosius projektus buvo užbaigtos 2020 m. arba 2021 m. pradžioje (Pomeranijos VP, Kauno KJ, Vilniaus KJ atliekas energija verčiantis blokas), o nauji projektai dar nepasiekė intensyvių investicijų etapo. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės investicijos į Tinklų segmentą.

Grąža akcininkams

Pagal Dividendų politiką, už 2021 m. planuojame išmokėti 1,19 Eur dividendus vienai akcijai, iš viso – 87,6 mln. Eur. Tai reiškia, kad paprastųjų vardinių akcijų pajamingumas siektų 5,7 %, o GDR – 5,8 % (vertinant metų pabaigos uždarymo kainas). Verta paminėti, kad numatomas 0,600 Eur dividendai vienai akcijai už antrąjį 2021 m. pusmetį (iš viso 1,19 Eur) dar turi būti patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu 2022 m. kovo 29 d.

2022 m. prognozė

2022 m. koreguoto EBITDA prognozė siekia 290–335 mln. Eur. Rezultatų augimą numatome abiejuose pagrindiniuose veiklos segmentuose – Žaliojoje gamyboje ir Tinkluose. Žalioji gamyba turėtų augti dėl Pomeranijos VP visų metų rezultato bei turto rotavimo programos efekto. Geresni numatomi Tinklų segmento rezultatai yra susiję su papildoma tarifo dedamąja, nustatyta reguliuotojo atnaujintoje Metodikoje. Tuo tarpu Sprendimų klientams segmente numatomas prastesnis rezultatas, lyginant su 2021 m., susijęs su gamtinių dujų veikla 2021–2022 m. laikotarpiu (didesniu teigiamu efektu 2021 m. ir didesniu neigiamu efektu numatomu 2022 m.).

Verslo plėtra

2021 m. komercinę veiklą pradėjus atliekas energija verčiančiam Vilniaus KJ blokui (19 MWe, 60 MWth) ir Pomeranijos VP (94 MW), mes padidinome Žaliosios gamybos instaliuotą galią 113 MW. Mūsų vystomų projektų portfelis išaugo 460 MW, nes įsigijome vėjo parkų projektus Latvijoje ir Lenkijoje, saulės jėgainių portfelį Lenkijoje ir užsitikrinome sklypų Lietuvoje ir Lenkijoje, skirtų sausumos vėjo ir saulės jėgainių projektų vystymui, t. y., pradėjome plyno lauko investicijas. Siekdami dar labiau paspartinti augimą bei uždirbti papildomą grąžą, 2022 m. planuojame pradėti turto rotavimo programą.

Visų likusių projektų statybos ir vystymas vyksta pagal planą ir biudžetą, išskyrus Vilniaus KJ biomasės bloką (73 MWe, 169 MWth) bei Lenkijos saulės jėgainių portfelį I (iki 170 MW). Vis dar planuojame Vilniaus KJ biomasės bloke (73 MWe, 169 MWth) pagaminti pirmąją energiją iki 2022 m. pabaigos. Tačiau, atsižvelgdami į tai, kad po paskelbimo apie „Rafako“ (buvusio pagrindinio rangovo) restruktūrizavimą, vėlavo inicijuoti pirkimų procesai, perplanavome komercinės veiklos pradžią į 2023 m. II ketv (iš 2022 IV ketv.). Taip pat, paskutinius šešis mėnesius su vystytoju („Sun Investment Group“) derėjomės dėl Lenkijos saulės jėgainių portfelio I (iki 170 MW), nes nei vienas projektas nelaimėjo paramos (CfD) tarifo per paskutinius aukcionus. Nepavykus susitarti dėl priimtino grąžos lygio, kuris atitiktų mūsų tikslinės grąžos rėžį, sąlyginė pirkimo ir pardavimo sutartis buvo nutraukta. Grupė nepatirs nuostolių, nes išankstiniai apmokėjimai išmokėti vystytojui (apie 3,8 mln. Eur) bus grąžinti visa apimtimi.

Tinklų segmente Tinklų Metodika buvo atnaujinta užtikrinant tvarų reguliavimą. Be to, sudarėme sutartį su tiekėju, kuris bus atsakingas už išmanių skaitiklių infrastruktūros įgyvendinimą. Šis nustatė infrastruktūros diegimo sistemą, atitinkančią aukščiausius rinkos standartus, tarp jų kibernetinio saugumo, dėl ko projekto įgyvendinimo pabaigos data buvo pakeista į 2025 m. (vietoje anksčiau buvusių 2023 m.). Galiausiai, atnaujinome 2021–2030 m. Tinklų segmento 10 metų investicijų planą, kuriame numatyta investicijų už 1,9 mlrd. eurų.

Tvarumas

Per 2021 metus pasiekėme puikų progresą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ASV) srityse. Pagerinome tiek MSCI (iš „A“, į „AA“), tiek „Sustainalytics“ (iš 26,5, į 20,4) reitingus. Su šiais įvertinimais Grupė patenka tarp globalių sektoriaus lyderių ir gerokai viršija komunalinių ir energetikos grupių vidurkį. Taip pat, pasaulyje pripažinta aplinkos apsaugos atskleidimų organizacija CDP pirmą kartą įvertino Grupės veiksmus švelninant klimato kaitą ir prisitaikant prie jos. 2021 m. IV ketv. CDP paskelbė Grupei suteikusi „B“ įvertinimą, kas taip pat atitinka sektoriaus vidurkį. Prie šių pasiekimų didele dalimi prisidėjo Grupės tęstinis įsipareigojimas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijas, siekiant kovoti su klimato kaita, atsinaujinančių energijos išteklių portfelio plėtra ir stiprinamos pagrindinės socialinės atsakomybės ir valdysenos praktikos. Galiausiai, mūsų ŠESD emisijų mažinimo tikslai visose apimtyse buvo patvirtinti „Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos“ (angl. Science-based Targets Initiative, SBTi). Siekiame, lyginant su 2020 m., sumažinti ŠESD emisijas 47 % iki 2030 m.

Valdymo pokyčiai

Grupės valdymo struktūroje buvo reikšmingų pokyčių. 2021 m. spalio 26 d. visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai išrinko naujus stebėtojų tarybos narius. Dauguma – 5 iš 7 -  įskaitant ir pirmininką, yra nepriklausomi ir tarptautiniai nariai. Keturi iš narių dirbo ankstesnėje stebėtojų tarybos kadencijoje arba komitetuose, kas užtikrins tolesnį veiklos tęstinumą. Papildomai, 2021 m. IV ketv. buvo pilna apimtimi suformuoti komitetai (Audito, Skyrimo ir atlygio, Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komitetai).

Po ataskaitinio laikotarpio buvo išrinkti nauji valdybos nariai, valdybos pirmininkas ir Grupės vadovas. Trys iš penkių narių dirbo ankstesnėje valdybos kadencijoje, įskaitant valdybos pirmininką ir Grupės vadovą, taip užtikrinant Grupės veiklos tęstinumą ir plėtrą. Stebėtojų taryboje dirba keturios moterys ir trys vyrai, o valdyboje viena moteris ir keturi vyrai.
Pagrindiniai Grupės 2021 m. finansiniai rodikliai (AVR)1,2

EUR, mln.   2021 m. 2020 m. Pokytis  


EBITDA 335,5 334,3 0,4 %
Koreguotas EBITDA 332,7 245,9 35,3 %
Tinklai 145,4 137,7 5,6 %
Žalioji gamyba 107,5 50,4 113,3 %
Sprendimai klientams 40,6 26,7 52,1 %
Lanksčioji gamyba 37,2 29,3 27,0 %
Kita3 2,0 1,8 11,1 %
Koreguoto EBITDA marža 17,6 % 21,7 % (4,1 p. p.)
Grynasis pelnas  153,9 170,6 (9,8 %)
Koreguotas grynasis pelnas   163,1 95,5 70,8 %
Investicijos 234,9 346,8 (32,3 %)
FCF  (295,6) 5,1 (300,7)
ROE 8,4 % 10,8 % (2,4 p. p.)
Koreguotas ROE  8,9 % 6,0 % 2,9 p. p.
ROCE  7,1 % 9,1 % (2,0 p. p.)
Koreguotas ROCE  7,9 % 5,4 % 2,5 p. p.
DPS4 1,19 1,14 4,4 %


  2021.12.31 2020.12.31 Pokytis 


Grynoji skola / Koreguotas EBITDA, kartai 2,88 2,44 18,0 %
FFO / Grynoji skola 30,5 % 51,5 % (21,0 p. p.)

1 Visi, išskyrus grynasis pelnas, yra alternatyvūs veiklos rodikliai. Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos 2021 m. metiniame pranešime.
2 Dėl Tinklų metodikos atnaujinimo, pokyčio apskaitos politikoje ir perklasifikavimo bei vadovybės koregavimų mažinimo, visi 2020 m. finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau žr. 2021 m. metinio pranešimo skyriuje „3.1 Metiniai rezultatai“ skyriaus dalį „Reikšmingi pokyčiai per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį“).
3 Kita – kitos veiklos ir eliminavimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansiniu rezultatus. Daugiau žr. 2021 m. metinio pranešimo skyriuje „6.2 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.
4 2020 m. DPS rodiklių apskaičiavimui naudotas akcijų skaičius po IPO (nominaliųjų akcijų skaičius – 74 283 757) tam, kad rodikliai galėtų būti palyginami. 2020 m. EPS būtų 2,89 Eur, DPS – 1,44 Eur, naudojant 2020 m. akcijų skaičių (akcijų nominaliąja verte skaičiaus svertinis vidurkis prieš ir po IPO – 59 037 855).
Rezultatų pristatymas  

Grupė 2021 m. rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2022 m. vasario 28 d. 13:00 val. Lietuvos / 11:00 val. Londono laiku. 

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/mxmysdqv

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu žemiau esančiais numeriais:
Vilnius, Lietuva: +370 5 214 0081
Londonas, Jungtinė Karalystė: +44 20 7192 8338
Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos: +1 (646) 7413-167

Prisijungimo kodas: 7228658

Klausimus Grupės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą:
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Metinį pranešimą, taip pat ir jo versiją XHTML formatu, ženklintą pagal Reglamento 2018/815 II priede nustatytas Inline XHBRL specifikacijas, taip pat galite atsisiųsti adresu:
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Faktų lentelę (Excel formatu) galite atsisiųsti adresu:
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt 

Priedaiabignitisgrupe-2021-12-31-lt.zip
2021 m. metinis pranesimas.pdf