Paskelbta: 2015-09-14 16:40:00 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Planuojami pokyčiai „Litgrid“ korporatyvinio valdymo struktūroje

Vilnius, Lietuva, 2015-09-14 16:40 CEST -- 2015 09 07 LR Energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas, patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės), kurios nustato bendrai visai UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant LITGRID AB, vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.

Įgyvendinus planuojamus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo struktūros pokyčius, bus suformuota stebėtojų taryba bei valdyba, taip pat du stebėtojų tarybai pavaldūs komitetai: (i) audito komitetas; bei (ii) atlygio ir skyrimo komitetas.

Siekiant užtikrinti visos UAB „EPSO-G“ grupės valdymą pagal aukščiausius tarptautinius standartus bei geriausią įmonių korporatyvinio valdymo praktiką, taip pat orientuojantis į aukštą skaidrumo, efektyvumo, profesionalumo, tvarumo ir atskaitomybės lygį, į kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybą, valdybą bei audito ir atlygio ir skyrimo komitetus numatoma įtraukti iš viso ne mažiau kaip 8 nepriklausomus narius, o UAB „EPSO-G“ valdyboje nepriklausomi nariai turėtų sudaryti daugumą (3 nariai iš 5 būtų nepriklausomi).

Suformavus aukščiau nurodytus kolegialius kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ organus, planuojama pertvarkyti LITGRID AB valdymo bei priežiūros sistemą: (a) panaikinant LITGRID AB stebėtojų tarybą ir jos funkcijas perduodant UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai; (b) panaikinant LITGRID AB audito komitetą ir jo funkcijas perskirstant tarp UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai pavaldaus audito komiteto ir LITGRID AB vidaus auditoriaus; (c) pakeičiant LITGRID AB valdybos sudėtį taip, kad LITGRID AB valdyba susidėtų iš 5 narių, tarp kurių būtų 1 nepriklausomas narys.

Tokiais pokyčiais siekiama sustiprinti aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą, kai kurias valdymo bei priežiūros funkcijas perkeliant į aukštesnį lygį bei numatant aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir priežiūrą realizuoti per UAB „EPSO-G“. Išvardintus pokyčius UAB „EPSO-G“ valdymo struktūroje numatomi įgyvendinti iki šių metų pabaigos, o juos užbaigus, pokyčiai LITGRID AB valdymo ir priežiūros struktūroje planuojami realizuoti 2016 metų I ketvirtyje.

Gairės, kaip planavimo pobūdžio dokumentas, apibrėžia kryptis, kuriomis planuojama užbaigti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo modelio formavimo procesus. Konkretūs sprendimai dėl aukščiau aprašytų pokyčių realizavimo LITGRID AB turės būti priimti teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, LITGRID AB akcininkams priėmus sprendimus.

UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų savininkė yra Lietuvos valstybė, veikianti per valstybei atstovaujančią įgaliotąją instituciją – Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją. UAB „EPSO-G“ savo ruožtu yra kontrolinį akcijų paketą LITGRID AB valdantis akcininkas, kuriam priklauso 97,5 proc. LITGRID AB akcijų.

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu